Forsknings- og fagutviklingsenheten (FFE) i Klinikk for psykisk helsevern og rus

FFE bidrar til å fremme kunnskapsbasert praksis, motivere til og skape engasjement og kultur for forskning, fag og kvalitetsutvikling i klinikken.

Les mer om Forsknings- og fagutviklingsenheten (FFE) i Klinikk for psykisk helsevern og rus

Forsknings- og fagutviklingsenheten (FFE) i Klinikk for psykisk helsevern og rus

Hovedoppgaver

 • Strategisk rådgivning Forskning -  Fagutvikling –kvalitetsutvikling for klinikkledelsen
 • Koordinere opplæring av helsepersonell
 • Ha oversikt over, vurdere og anbefale kurs og etterutdanning
 • Koordinere opplæring av pasienter og pårørende
 • Koordinere klinikkens forskningsinnsats (i samarbeid med forskningsavdelingen)
 • Koordinere funksjonen ledelsens representant; ansvar for å drifte og utvikle kvalitetssystemet

FFE bidrar med å:

 • Være Kursarrangør, sørge for undervisning og administrering av påmeldingslister
  • Faste kurs med sykdomslære, scoringsverktøy og lovverk.
  • Arrangere kurs etter bestilling (med eksterne eller interne foredragsholdere)
 • Veilede og/eller lede kvalitets- og forbedrings prosjekt i klinikk/avdeling/seksjon
 • Kvalitetssikre og analysere data fra prosjekt og forbedringsarbeid.
 • Lede el bistå ved Implementering av nytt lovverk, nye pasientforløp, faglige retningslinjer og prosedyrer
 • Videreutvikle ideskapingen som skjer i klinikken «tenketank», være proaktiv, behandle, forbedre og anbefale ideer.
 • Koordinere studentmottak
 • Koordinere og bistå ved brukerundersøkelser
 • Klinikkens koordinator i forhold til opplæring pasient/pårørende - i samarbeid med Lærings- og mestringssentret
 • Kvalitetssikre postere og presentasjoner
 • Bistå med avvikshåndtering, interne revisjoner
 • Gi brukerstøtte i forhold til Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, SPSS og Outlook)
 • Oversikt over ratingscales og skåringsprogram

Ansatte i FFE

Leder Hilde Ranheim

Ansatte i Levanger:
Arne Okkenhaug
Katrine Kveli Fjukstad
Bjørn Gjervan

Ansatte i Stjørdal:
Jonas Vaag

Ansatte i Namsos:
Torhild Rio Finvik
Ingun Haug
Elisabeth Bratland Romuld

 

Ansatte med doktorgrad/PhD

 • Eystein Stordal (20%)
 • Steinar Krogstad (20%)
 • Sigrid Bjørnelv RKSF
 • Ole Bosnes (20%)
 • Sara Germans
 • Bjørn Gjervan FFE
 • Jonas Vaag, DPS Stjørdal
 • Siri Weider, RKSF Stjørdal

PhD-studenter

 • Marte Kvello, Alderspsykiatri SL
 • Katrine Kveli Fjukstad, Vaktlegeenheten SL
 • Farzaneh Sardahae, Vaktlegeenheten SL
 • Marit Danielsen RKSF
 • Trine Tetlie Eik-Nes, RKSF /NTNU
 • Ingunn Bosnes, Avdeling Namsos
 • Hege Rasmussen, Avdeling Namsos

Kontakt

Telefon
74 09 86 00
Felles telefonummer for Rus og psykisk helsevern i Helse Nord-Trøndelag
Besøksadresser og praktisk informasjon