HELSENORGE
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Kvalitetsregister

RKSF har et lokalt kvalitetsregister (pasientregister) godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Pasientene gir samtykke til bruk av web-løsning for utfylling av spørreskjema, og til at de kan kontaktes for forskning.

I kvalitetsregisteret registreres sosiodemografiske data, informasjon om behandlingsnivå og –lengde. I tillegg registreres resultater fra validerte spørreskjema som måler ulike symptomer hos pasientene. Pasientene svarer på disse skjemaene både ved start og avslutning av behandling. Dette gir mulighet for en evaluering av endring under behandling på ulike områder.

Med utgangspunkt i kvalitetsregisteret, ble det i 2009 startet en forløpsstudie for pasienter som har vært innlagt til behandling ved RKSF. Denne studien krever pasientsamtykke, og er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Data samles fortsatt inn, og REK-godkjenningen varer fram til 31.12.2020. Denne forløpsstudien har flere delprosjekter, og har så langt ført til artikler og flere masteroppgaver. Tema for delprosjektene er kroppsbilde, fysisk aktivitet, mødre med spiseforstyrrelser og tvungen behandling.

Fra 2016 er det opprettet et Nasjonalt kvalitetsregister for spiseforstyrrelser (NorSpis). Dette er også samtykkebasert. NorSpis bruker noen av de samme spørreskjemaene som er i vårt lokale kvalitetsregister.

Fant du det du lette etter?