Data og analyse

Vi har ansvar for at foretaket har tilstrekkelig og godt kvalitetssikret faktagrunnlag til styring og rapportering, og bistår med analyser. Enheten ivaretar alle fagområder i foretaket (somatikk, psykiatri og rus) og dekker både intern og ekstern rapportering.

Kontakt

Besøksadresser og praktisk informasjon