Familie og nettverksarbeid ved psykose

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Familie- og nettverksarbeid utgjør en viktig del av behandling ved psykoselidelser.

Innledning

Hensikten med å involvere familien din er blant annet å:
 

  • Redusere risikoen for tilbakefall for deg.
  • Bedre samarbeidet mellom deg, familiemedlemmer og behandlingsapparatet.
  • Gi familien undervisning, støtte og råd.
  • Bedre sosial fungering og etterlevelse av behandlingen for pasienten.
  • Øke mestringsevnen, kommunikasjon og problemløsning i familien.

Familiearbeidet foregår i samarbeid med deg, og blir ikke satt i gang uten din eller familiens samtykke.

Vi deler inn familie- og nettverksarbeidet i:

  • Enkeltfamilietilbud
  • Flerfamilietilbud
  • Nettverk
  • Barn av psykisk syke

1. Før

Familie- og nettverksarbeid er en del av et behandlingsforløp. Det er behandlingsteamet ditt som i fellesskap med deg setter opp din plan over behandlingen, og den vil tilpasses dine og familiens behov.

2. Under

Enkeltfamilietilbud

Strukturerte enkeltfamilietilbud inneholder følelsesmessig og praktisk støtte, undervisning (psykoedukasjon), hjelp til problemløsning, hjelp til intern kommunikasjon og mestring av kriser. Familier som har annen kulturell bakgrunn enn norsk får støtte til å bruke erfaringer fra egen kultur. 

Flerfamilietilbud

Pasienter med langvarige psykoselidelser får tilbud om å delta i flerfamilegrupper sammen med nære familiemedlemmer, og tilbudet inneholder følelsesmessig og praktisk støtte, undervisning (psykoedukasjon), hjelp til problemløsning, hjelp til intern kommunikasjon og mestring av kriser. Familier som har annen kulturell bakgrunn enn norsk får støtte til å bruke erfaringer fra egen kultur.  

Nettverk

Du får støtte til  å opprettholde og eventuelt styrke det sosiale nettverket ditt. Vi har fokus på å motivere til bruk av sosiale arenaer eller sosiale arrangement i nærmiljøet sammen med venner og familie. 

Barn av psykisk syke

Våre barneansvarlig ansatte bidrar til å fremme barnefokuset i avdelingen, bistår behandleren din og tilbyr samtaler med dine barn.

 

Dersom du har omsorg for egne barn, legger vi til rette for samarbeid med kommunene og eventuelt barnevernstjenesten. Barn av våre pasienter får tilbud om å delta i "Barnas time," som er en informasjons- og spørretime for barn fra 2-18 år. Målet med dette er å styrke barnas forståelse, fellesskap og mestring. Samtaler med barna dine blir tilrettelagt i felleskap med deg.

3. Etter

Familie- og nettverksarbeid er en del av et behandlingsforløp, og krever ingen spesiell etterbehandling.

Kontakt