Habilitering/rehabilitering i psykisk helsevern

Klinikk for psykisk helsevern og rus

(Re-)habilitering innebærer å hjelpe deg til å etablere en mest mulig selvstendig tilværelse med tanke på boforhold, dagligliv, fritid og skole/arbeid. Du er selv med på å styre behandlingen etter egne ønsker og behov.

Innledning

Vi deler inn (re-)habilitering i:

 • aktiviteter i dagliglivet
 • sosial ferdighetstrening
 • kognitiv trening
 • skole/utdanning/arbeid
 • arbeidsrettede tiltak

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

(Re-)habilitering er en del av et behandlingsforløp. Det er behandlingsteamet ditt som i fellesskap med deg setter opp din plan over behandlingen.

2. Under

Aktiviteter i dagliglivet

Å mestre aktiviteter i dagliglivet er viktig både for psykisk og fysisk helse. Psykisk bidrar det til mer selvstendighet, økt selvbilde og bedre livskvalitet. Fysisk bidrar det til økt muskelstyrke og bevegelighet.
Aktivitetene vi legger opp kan være personlig hygiene, å holde orden på egen leilighet/hus/bolig, gjennomføre innkjøp, matlaging og å håndtere egen økonomi.
Vi legger opp til individuelt tilpassede opplegg. Planlegging av aktivitene skjer sammen med deg som pasient.

 

Sosial ferdighetstrening: 

 
Personer som lider av langvarige psykoselidelser vil ofte ha vanskeligheter med å mestre sosial kommunikasjon, og å etablere nære og langvarige relasjoner. 

 
Sosial ferdighetstrening vil blant annet bestå av veiledning/læring til sosial mestring og sosiale ferdigheter. , gjerne basert på situasjoner som er en naturlig del av miljøet i avdelingen. Ferdighetstreningen vil foregå både enkeltvis og i grupper. Treningen rettes mot situasjoner pasienten møter i sitt eget hverdagsliv, med vekt på boforhold og dagligliv. 

 

Kognitiv trening:

Schizofreni er forbundet med problemer knyttet til hukommelse, oppmerksomhet og evne til planlegging («arbeidsminne»). Etter hvert har det begynt å komme forskningsresultater som tyder på at det kan være mulig å oppnå generaliserbare effekter.

 
Kognitiv trening vil blant annet bestå av enkle treningsøvelser, praktisk hjelp og tilpasninger i hjem, skole og arbeid. Samt enkle treningsøvelser for å bedre disse funksjonene.

 
Skole/utdanning/arbeid:

 
Personer med psykoselidelser har de samme behovene og ønskene som andre når det gjelder å skaffe seg en utdanning. Men på grunn av psykisk sykdom vil de ha ha en større risiko for å komme på etterskudd med utdanningen. Spesielt på grunn av at lidelsene ofte debuterer i ungdomsårene. Det vil ofte være spesielt utfordrende å vende tilbake til skolen etter perioder med aktiv sykdom og behandling. 

 
Tiltak knyttet til skole/utdanning er sentrale deler av behandlings- og oppfølgingstilbudet, og vi legger vekt på samarbeid med utdanningssteder. Vi legger også vekt på å formidle kunnskap om psykoselidelser og om hvordan skolen kan bidra med å legge til rette for deg. 

 
Arbeidsrettede tiltak: 

 
Personer med psykoselidelser vil, på grunn av følger av sin psykiske lidelse, ofte få betydelige problemer med å etablere seg innen normalt arbeidsliv. 

 
Verdens helseorganisasjon WHO anbefaler arbeid som et viktig tiltak for å integrere personer med psykiske lidelser i samfunnet. Halvparten av mennesker med alvorlig psykisk lidelse ønsker å delta i arbeidslivet, og angir at en viktig motivasjon ved det å være i arbeid er ønsket om normalitet, likeverd og sosial integrasjon. Forskning viser i tilegg at arbeid virker positivt inn på sosial fungering og mange aspekter ved psykisk helse. 


 

Ved psykiatrisk klinikk prioriteres tiltak knyttet til arbeids- (re) habilitering.

 • Vi legger vekt på å koordinere arbeidstiltak med annen behandling/tiltak. Og vi er oppmerksomme på å tilpasse arbeidsrehabilitering til hvilke faser pasienten befinner seg i et sykdomsforløp. 
 • I de tilfellene hvor det ikke er mulig å sikte mot ordinært arbeidsmarked, vil vi at du skal få mulighet til å fungere ved andre tiltaksbedrifter, eller med annen meningsfylt og kontinuerlig aktivitet.
 • Vi arbeider ut fra etablert forskning som viser at personer med Schizofreni behøver mer og lengre arbeidsrelatert støtte enn hva som gjelder for mange andre pasientgrupper.
 • Vi samarbeider med NAV og aktuelle arbeidsplasser i samtlige opptakskommuner.
 • Psykiatrisk klinikk deltok i forskningsprosjektet  «Jobbmestrende oppfølging(JMO)», og var i gruppen som gav kognitiv adferdsterapi. Klinikken følger opp dette, og JMO er integrert som et sentralt tilbud til pasienter med psykoselidelser.
 • Vi gir deg informsjon og tilbud om andre offentlige tiltak knyttet til individuell jobbstøtte.
 • Vi samarbeider med etablerte private organisasjoner eller bedrifter som har spesialisert seg på å gi arbeidstrening og arbeidsrettet støtte. Eksempel på dette er «Inn på Tunet»-gårder, og «Friskgården» i Stod og Verdal. 

3. Etter

(Re-)habilitering er en del av et behandlingsforløp, og krever ingen spesiell etterbehandling.

Kontakt

Klinikk for psykisk helsevern og rus
Telefon
74215400 (Namsos) eller 74098000 (Levanger)
E-post
Postadresse
Helse Nord-Trøndelag HF, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Postboks 333, 7601 Levanger
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.