Alkoholmisbruk - gruppeterapi for kvinner ved sykehuset Levanger

Gruppetilbud for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk, der både reduksjon av skadelig  bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta i gruppen må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Avdeling for rus og avhengighet
Postboks 333
7601 Levanger

Du vil i forkant inviteres til informasjons- og vurderingssamtaler for å finne ut om dette er riktig tilbud for deg.

Hvorfor en kvinnegruppe?

Erfaringer tilsier at det blir større åpenhet i kjønnsdifferensierte grupper. Kvinner og menn kan ha ulike problemstillinger når det gjelder rusproblemer. Generelt har mange kvinner en annen type åpenhet angående seksualitet, overgrep, morsrolle, omsorgsrolle, og det å gjøre seg sårbare. Kvinner har en annen relasjon til andre kvinner enn til menn. Det er mindre frafall i kvinnegrupper. Erfaringer viser også at kvinner i kvinnegrupper er mer tilfredse og det er bedre resultat.

Målgruppe

Gruppen er for kvinner med ulike utfordringer med alkohol. Målsettingen med behandlingen kan variere fra et ønske om å redusere skadelig bruk av alkohol til å oppnå totalavholdenhet.

Kvinnene rekrutteres hovedsakelig fra ARA poliklinikk, ARA døgnavdeling og de psykiatriske poliklinikkene. Informasjon om tilbudet vil også gå til rustjenesten i kommunene, NAV, familievernkontoret og BUP.

Deltakelse i gruppeterapi forutsetter at du er i stand til å møte regelmessig, forplikte deg og forholde deg til gruppens rammer/grupperegler (les mer om gruppereglene i brosjyren som du finner lenger ned på siden).

Målsetting

Målet med gruppen er at du sammen med de andre gruppedeltakerne og gruppeterapeuten arbeider for å forebygge tilbakefall til rusepisoder, utveksler og lærer av egne og andres erfaringer. Gruppeterapi gjør det også mulig å jobbe direkte med relasjoner til de andre i gruppen. Gruppen blir en treningsarena for å utvikle relasjonsferdigheter, bedre selvbilde og meningsfylte roller, og dermed forebygge utvikling av rusproblemer.

Gjennomføring

Gruppen har en psykodynamisk tilnærming: Åpen samtale, sitte i ring uten bord, og det er opp til deltakerne å bringe inn aktuelle tema.

Gruppen møtes ukentlig og forholder seg til gitte grupperegler. Dette er en slow-open-gruppe, som innebærer at når noen slutter, kommer nye kvinner inn i gruppen. 

Terapeutens rolle er å hjelpe medlemmene til å holde fokus på sentrale tema. Temaene ses også i lys av de enkeltes historie, som tidligere hensiktsmessige beskyttelsesmekanismer med mål om å utvikle nye som er mer hensiktsmessige i nåværende liv.

Terapeuten har ansvar for rammene for gruppen ved å fokusere på disse, som for eksempel ved utfordring av rammer og rammebrudd. Hensikten er å bidra til å skape en trygg atmosfære, klima for utforskning, undring og refleksjoner over de ulike problemstillingene hos den enkelte og gruppen som helhet.

Informasjonsmateriell

Brosjyre om gruppeterapi for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk (pdf)Behandling av alkoholproblemer

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Fant du det du lette etter?