ME / kronisk utmattelsessyndrom (CFS)

Behandlingsprogram,

ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome) er en sykdom uten kjent og entydig årsak. Utredning gjøres ved å kartlegge din sykehistorie og symptombilde, utelukking av differensialdiagnoser, samt vurdering ut fra anbefalte kriteriesett. Utredningen foregår vanligvis poliklinisk og skjer ved lege.

Les mer om CFS/ME
Informasjon fra helsenorge.no

CFS/ME

CFS/ME er en sykdom som rammer i ulik grad og er uten kjent årsak. Hovedsymptomet er langvarig utmattelse.

​Det forskes bredt på CFS/ME, både med tanke på biologiske/fysiske årsaksforhold og psykologiske faktorer. Utredningen gjøres ved kartlegging, utelukking av andre samtidige og lignende diagnoser/sykdommer, samt vurdering ut fra anbefalte kriteriesett. Helsemyndighetene ønsker å behovsidentifisere forskning i håp om å finne noen svar om CFS/ME.

Sykdomstilstander med langvarig utmattelse (Forskningsradet.no)

Symptomer på CFS/ME

 • Utmattelse: langvarig og kronisk utmattelse, som forverres etter fysisk eller mental anstrengelse (hovedsymptom)

 • Søvn: mangel på forfriskende søvn (blir ikke uthvilt etter å ha sovet).

 • Smerter: smerter i muskler og ledd, ulike former for hodepine

 • Hukommelse og konsentrasjon: svekket hukommelse, redusert konsentrasjonsevne, nedsatt simultankapasitet, ordletingsproblemer, rask kognitiv trettbarhet, distraherbarhet, langsom informasjonsbearbeiding, dårlig korttidsminne (kognitive symptomer)

 • Blodtrykksfall, hjertebank, svimmelhet (autonome forstyrrelser)

 • Overfølsomhet: for en eller flere typer sanseinntrykk (lys, lyd, smak, lukt, berøring)

 • Nedsatt balanse, opplevelse av muskelsvakhet

 • Sykdomsfølelse: feberfølelse, tilbakevendende sår hals og ømme lymfeknuter

 • Andre symptomer: irritabel tarm syndrom, interstitiell cystitt, hyppig vannlating, svimmelhet, nummenhet, kvalme, problemer med temperaturreguleringen, økt tørste, intoleranse for enkelte matvarer eller kjemikalier

Les mer om Kronisk utmattelsessyndrom - CFS/ME (helsenorge.no)

Innledning

Det benyttes ulike diagnostiske systemer og kriterier. I vår utredning bruker vi Fukudakriteriene og Canadakriteriene 2003 i utredning av voksne. Diagnosen er en eksklusjonsdiagnose og med et karakteristisk symptombilde. Diagnosen kan ikke alltid stilles selv om kriteriene er oppfylt, da andre sykdommer og tilstander også kan gi utmattelsessymtomer.

Henvisning og vurdering

Henvisning registreres i postmottaket ved poliklinikken, og lege vurderer om du har rett til helsehjelp. Den som henviser, og du, mottar informasjon pr brev om utfallet. Dersom du vurderes til å ha rett til helsehjelp, blir du satt på venteliste. I ventetid til utredning, eller ved eventuelle endringer i helsetilstanden, forholder du deg til fastlegen din.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Det er fastlegens oppgave å foreta en primærvurdering av pasienten og sette i gang tiltak basert på denne. Pasientene kan henvises fra fastlege til spesialisthelsetjenesten når fastlege finner det vanskelig å stille diagnosen. Diagnosen bør kun stilles når diagnosekriteriene er oppfylt, og det ikke foreligger noen eksklusjonskriterier.

Indikasjon for henvisning til utredning av CFS/ME til sykehus:

 • Symptomene skal være nyoppstått
 • Uttalt funksjonstap (over 50%)
 • Fare for å falle helt ut av arbeidslivet på grunn av det aktuelle
 • Prioriteres: Barn/ungdom i alderen 18-25 år. Hvis < 18 år sendes henvisning til

1. Utredning

2. Behandling

Personer som får ME-diagnose får tilbud om deltakelse i kurs sammen med andre med samme diagnose, og de får også tilbud om deltakelse i behandling ( i grupper) med kognitiv terapi.

3. Oppfølging

Alle helseforetak er pålagt å ha adekvat utredning, behandling og rehabilitering til pasienter med ME/CFS. Helse Midt har avtale med CoperioSenteret Rehabilitering for behandling og rehabilitering. De jobber ut ifra en tverrfaglig modell, og har god kjennskap til pasienter med utmattelse. Mange av våre pasienter anbefales derfor henvist dit.

Det en har av tilbud i regionen må tilpasses funksjonsnivået til den enkelte og koordineres av fastlegen, gjerne med IP (individuell plan) og ansvarsgruppe. Rehabiliteringen til pasienter med utmattelse bør ha fokus på både fysisk og psykisk mestring.

Kontakt