HELSENORGE

Psykologisk behandling ved psykose

Psykologisk behandling inkluderer tiltak hvor målet er å påvirke symptomer og funksjonsnivå via samtaler, læring og aktivisering.

Psykoterapi

Behandlingen foregår i samtaler ved alle faser av en psykoselidelse. «Psykoterapi» innebærer en systematisk, tidsavgrenset samtalebehandling basert på en definert metodikk. Dette brukes mest i oppfølgingsfaser. 

Målsettinger ved samtalebehandling vil være tilpasset den enkelte pasient, knyttet til tilfriskning, bedring av symptomer, eller hjelp til å leve med vedvarende symptomer. Styrking av selvbilde og mestring av sosialt liv vil kunne forebygge en negativ sykdomsutvikling. Styrking av personlige ressurser er vesentlig. 

Informasjon om sykdommen (psykoedukasjon) inngår som en viktig komponent. Vi vektlegger at relasjonen mellom pasient og behandler skal være tillitsskapende på en slik måte at pasientens motivasjon og tro på videre behandling styrkes. 

Miljøterapi

Miljøterapi handler om den planlagte atmosfæren og dagliglivet som du møter i en døgnenhet. Det omfatter det psykososiale miljøet og læringsmiljøet som eksisterer i enheten, samt kvaliteten av relasjonene mellom miljøkontaktene og deg som pasient. 

  • I akuttfaser gir vi miljøterapi som reduserer overveldende inntrykk og stress, demper symptomer og motiverer for videre behandling.

  • Vi vektlegger informasjon om sykdom og behandling av samtidige symptomer/sykdommer.

  • Vi tilstreber å i vareta generell helse, med fokus på aktivisering, mosjon, kosthold og søvn.

  • I oppfølgingsfaser vil vi rette miljøterapien mot å hjelpedeg til å mestre dagliglivet etter utskrivelse. Det er viktig å bygge opp tiltak og ferdigheter som forebygger stress, generelle helseproblemer og tilbakefall.

  • Vi gjør bruk av "Gundersons egostøttende prisipper om struktur og støtte."

  • Vi gjør bruk av kognitiv miljøterapi. Dette vil si at miljøterapien tilrettelegges på grunnlag av prinsipper for kognitiv terapi.

  • Miljøterapien planlegges i teamet med deg og struktueres i dags og ukeplaner.

Gruppeterapi

Gruppeterapi er aktuelt ved innleggelse, når akutte symptomer er stabilisert. Ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos brukes gruppeterapi poliklinisk, mens det ved sengeposter er vanlig med samtalegrupper  i fellesskap.

Kunst- og musikkterapi

Kunstterapi omfatter musikkterapi , dramaterapi, danseterapi og bildende kunst.  Ulike former for kunstterapi har blitt tatt i bruk som en del av behandling ved psykoselidelser. Forskning tyder på at musikkterapi er effektivt for å redusere negative symptomer ved Schizofreni.  Det er anbefalt at slik behandling  bør starte i en så tidlig fase som mulig i sykdomsutviklingen. 

Ved DPS Stjørdal tilbys alle pasienter strukturert deltakelse i en tilrettelagt musikkgruppe.

Fant du det du lette etter?