Rus - Døgnbehandling

Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Levanger

Avdeling for rus og avhengighet seksjon døgn har i alt 6 sengeplasser for utredning og behandling. Tilbudet gjelder for voksne fra 18 år, unntaksvis yngre aldersgrupper. Hovedhensikt med innleggelsen er bred utredning av ruslidelse, eventuell psykisk lidelse samt somatiske komplikasjoner. Innleggelsen har vanligvis ca. 6 ukers varighet.

Henvisning og vurdering

Henvisninger til rusbehandling skal sendes til:


Helse Nord-Trøndelag
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 333
7601 Levanger

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

 

For at en døgninnleggelse skal gi best mulig resultat er det viktig med godt forarbeid.

Forarbeidet består i å avklare flere forhold relatert til pasientens situasjon. Det er også viktig at institusjonen er best mulig kjent med pasientens situasjon.

For de pasientene som har lokal oppfølging, er det viktig at det knyttes kontakt mellom behandlingsinstitusjon og det lokale hjelpeapparatet.

Det er ansatt egen samhandlingskoordinator som sammen med eventuell poliklinisk behandler m. fl. har hovedansvar for å tilrettelegge oppstart i døgnavdeling. Ved behov vil det bestilles avrusningsopphold ved egnet avrusningsenhet før innleggelse. Ved oppstart i behandling skal pasienten være rusfri.

2. Under

 

Under en døgninnleggelse har pasienten tilhold på institusjonen.

Tilbudet vil bestå av individuelle samtaler og deltakelse i grupper. Behandlingen tilrettelegges ut fra pasientens behov.

Det vil være ansvarlig behandlingspersonalet tilgjengelig gjennom hele døgnet.

Miljøterapien skal være preget av fokus på mestring og ressurser. Personalgruppen er tverrfaglig og består av spesialsykepleiere, vernepleier, sosionom og andre med høgskoleutdanning. I tillegg er det ansatt psykolog og lege. 

Utredning og behandling ved avdelingen

Seksjonen gir et individuelt tilpasset tilbud til hver enkelt pasient. Utredningen og behandlingen inneholder individuelle samtaler med psykolog og lege, tett oppfølging av miljøterapeut og deltakelse i gruppetilbud.
Pasientene er i aktivitet det meste av dagen, dette gjennom gruppebehandling, undervisning samt fysisk og kreativ aktivitet. Vår oppgave er å motivere for endring og samtidig involvere pasienten i sin egen behandling. Pasienten har et behandlingsteam under innleggelsen og det utarbeides en individuell behandlingsplan.

Individuell plan og ansvarsgruppe.

Innleggelsen utgjør ofte et av flere ledd i den enkeltes behandlingsforløp. Vi vektlegger det å planlegge tiden etter utskrivelse best mulig.
Vi ønsker et tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidsinstanser. Individuell plan og ansvarsgruppe brukes som viktige verktøy for å skape en helhetlig og trygg oppfølging gjennom hele behandlingsforløpet.

Pårørende og nettverk

Vi vet at det ofte er flere mennesker som berøres når en person utvikler en ruslidelse. Det kan være vanskelig å vite hva pårørende kan gjøre, og hvordan få den hjelpen de trenger. Vi kan gi pårørende generell informasjon og støtte, samt bidra til å finne gode støttespillere videre i prosessen.

Vi bidrar også med støtte og informasjon til barn og unge som er pårørende. Vi har egen barneansvarlig i seksjonen.

3. Etter

Etter utskrivelse overtar det lokale hjelpeapparatet, ofte kombinert med poliklinisk oppfølging fra en av våre ansatte i poliklinisk seksjon. Noen vil ha behov for henvisning til videre behandling annet sted, dette vil behandlingsansvarlig hjelpe til med før avslutning.

Ved utskrivelse mottar pasienten og henviser en epikrise som er en oppsummering av oppholdet og en anbefaling av videre tiltak.

Eksterne kurs

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.