Spiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandling, RKSF

Behandlingsprogram, Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske lidelser som er relatert til spiseatferd, som påvirker din helse, dine følelser og din evne til å fungere på viktige områder i livet. De mest kjente er anoreksi og bulimi.

Les mer om Spiseforstyrrelser
Informasjon fra helsenorge.no

Innledning

Anoreksi kjennetegnes ved utilstrekkelig matinntak som fører til undervekt (BMI under 17,5), intens frykt for vektøkning, og vedvarende atferd som forhindrer vektøkning. Selvfølelse er overdrevent relatert til kroppsbilde, og mange syns det er vanskelig å forstå alvoret i situasjonen.

Bulimi kjennetegnes av hyppige overspisingsepisoder etterfulgt av atferd som skal forhindre vektøkning, som for eksempel selvfremkalt oppkast. En følelse av å være ute av kontroll under overspisingsepisodene. Selvfølelse er overdrevent relatert til kroppsbilde

Det fins også andre spiseforstyrrelser, som overspisingslidelse, uspesifisert spiseforstyrrelse, atypisk anoreksi, og atypisk bulimi. 
  
Behandling kan foregå poliklinisk eller ved innleggelse.
For de fleste pasienter vil poliklinisk behandling være tilstrekkelig, men for noen vil innleggelse i døgnenhet være aktuelt i deler av sykdomsforløpet. Innleggelse i døgnenhet kan være nødvendig i akutte faser av sykdommen, eller for å redusere alvorlig undervekt når man ikke har lyktes med dette poliklinisk.

Døgnbehandlingens hovedmålsetting er å tilføre rammer, strukturer, innsikt og erfaringer. Gjennom dette muliggjøres arbeidet med symptomlette, bedret dagliglivsfungering og økt livsutfoldelse. Vi tilbyr ulike behandlingsforløp som utredningsopphold, sekvensielle forløp, planlagte korte reinnleggelser og lengre behandlingsforløp. Gjennom samtaler både individuelt og i ulike grupper får pasientene anledning til å formidle sine tanker, følelser, behov, opplevelser og forventninger. Døgnenheten har forutsigbare ukeplaner.

Henvisning og vurdering

Når behandlingen ved ditt lokalsykehus/DPS ikke gir deg tilstrekkelig utbytte

Vi gir tilbud om innleggelse for stabilisering, motivering og behandlingsutprøving ved DPS døgn og på ditt lokalsykehus. Som hovedregel skal dette tilbudet først prøves, før din behandler eventuelt kan henvise deg til døgnbehandling på RKSF.

Uansett bosted har alle rett til fritt behandlingsvalg og kan be om å bli henvist dit de ønsker.

RKSF tilbyr primært behandling til personer som har fylt 18 år, men vurderer også henvisninger der pasienten er mellom 16 og 18 år.  

Alle vil innen 10 dager etter mottatt henvisning motta brev med dato for første vurderingssamtale og navn på behandler.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 • Henvisningsgrunn (eks. anorexia nervosa , bulimia nervosa eller overspisingslidelse, hvilken type av behandling vil være aktuelt (dagpoliklinikk, individuelle samtaler, gruppeterapi, innleggelse)
 • Kort om bakgrunn: (eks. familieforhold og om pasienten har omsorg for egne barn, sivilstand, nettverk, psykososiale forhold, boligforhold, skole/arbeid, inntektskilde, kontakt med NAV)
 • Psykiatrisk sykehistorie: (eks. tidligere kontakter med spesialisthelsetjenesten, sykehus- eller DPS opphold, laveste vekt, andre psykiske lidelser)
 • Somatisk sykehistorie: (f.eks. somatiske komplikasjoner som følge av spiseforstyrrelsen, hypokalemi, besvimelser, benskjørhet, problem med tenner, andre somatiske sykdommer, innleggelser ved somatisk sykehus)
 • Nikotin og rusmidler
 • Aktuelt: (eks. vekttap/vektutvikling, hyppighet av oppkast, spisemønster, overopptatthet av kropp, vurdering/oppfatning av egen kropp, kroppskjekking, bruk av avføringsmidler, vanndrivende midler eller vektreduserende midler, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, motivasjon for endring, selvskading, suicidalitet, aktuell vekt og BMI, resultat av ev. beintetthetsmåling, individuell plan, etablert samarbeid med kommunen eller andre helseaktører).
 • De følgende standard laboratorieprøvene er viktige ved utredning hos fastlege: Hb, EVF, LPK med diff-telling, s-glucose, s-natrium, s-kalium, s-klor, s-magnesium, s-ferritin, s-albumin, kreatinin m GFR, TSH, Frit T4, vitamin D, folsyre og vitamin B12.
 • Ut over dette rekvireres laboratorietester på klinisk indikasjon.
  Henvise til Dexa-måling (bentetthet) på indikasjon
 • Medikamenter
 • Allergier

 

1. Utredning

Før innleggelse er det viktig å sikre at du har et tilstrekkelig godt lokalt hjelpeapparat som har informasjon om behandlingen du skal gjennom. Dette kan være fastlege, behandler i DPS poliklinikk og NAV. Du vil bli kalt inn til forvern før innleggelse. Dette for å sikre at du får nok informasjon om behandlingen på forhånd og at en har klargjort forventninger rundt behandlingen.

Sykmelding

Døgnbehandling ved RKSF vil være en del av en lengre behandling, og er intensiv og krevende. I de aller fleste tilfeller er det hensiktsmessig med sykmelding for å kunne konsentrere seg fullt og helt om behandlingen. Vi vet at behandlingen kan hjelpe, og ønsker å samarbeide med deg innenfor de rammer som er beskrevet i samarbeidsavtalen.
Ved behov for behandling under tvungent psykisk helsevern vil behandlingsrammer og rutiner kreve spesiell tilrettelegging for å imøtekomme behandlingsbehovet og vil bli tydeliggjort i hvert enkelt tilfelle.

 

Prøveuke

Mange har blandete følelser til en innleggelse, og RKSF tilbyr en prøveuke slik at du kan gjøre deg kjent både med behandlingstilbud, medpasienter og personalet. Etter prøveuka kan du selv ta stilling til om du vil ta imot behandling.

Utredning av din helsetilstand

Ved innleggelse vil et tverrfaglig behandlingsteam vurdere din helsetilstand. Undersøkelser som inngår i utredningen vil være

 • somatisk undersøkelse, inkludert blodprøver og kostanamnese
 • psykiatrisk utredning med kartlegging av utviklingshistorie, bakgrunn og aktuelt problem
 • standardiserte tester. Dette kan være både semistrukturerte intervjuer og selvutfyllingsskjema.
 • odontologisk utredning, ved mistanke om tannskader.

 

 

 

 

2. Behandling

Behandlingstilbudet tilpasses den enkelte person. Overordnede mål for behandling må alltid sees i lys av din sykehistorie, ressurser og motivasjon for endring.

Behandlingen vil kunne være en kombinasjon av ulike behandlingsformer som:

Individuell psykoterapi

Det fins mange ulike typer psykoterapi. I døgnbehandling er det ingen spesiell  terapiform som kan klart anbefales. Type individualterapi vurderes individuelt og  i samråd med deg.

Miljøterapi

Miljøterapi defineres som en planlagt tilretteleggelse av dagliglivet i en døgnenhet. Miljøterapi som begrep omfatter både enhetens psykososiale miljø, og relasjonen mellom miljøterapeuten og den enkelte pasient. I en døgnenhet for spiseforstyrrelser vil et viktig terapirom være spisesalen. Reernæring og utfordring av matangst er viktige elementer i miljøterapien. 

Legemiddelbehandling

Behov for legemiddelbehandling vurderes individuelt og i samråd med deg.

Psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid

Når en i familien sliter med spiseforstyrrelser vil også familiemedlemmer kunne bli involvert i sykdomsutviklingen. En psykoedukativ familietilnærming kan dempe stressnivået i familien, gi en bedre forståelse for alle av hva en spiseforstyrrelse er, og gi bedre mestring av måltider.

Gruppebehandling

Ved innleggelse i døgnenhet kan noe av behandlingen foregå i grupper, som for eksempel psykoedukative grupper, samtalegrupper, kostholdsgrupper og grupper for fysisk aktivitet.

Innleggelsen deles inn i ulike faser

Det totale behandlingstilbudet består av strukturert miljøterapi, gruppebehandling og individuell utredning/terapi. Innleggelsen deles inn i ulike faser. 

Stabiliserings-, observasjons- og utredningsfase

Fokus i denne fasen er utredning med tanke på hvilket tilbud du har behov for og kan ha nytte av. Evaluering i slutten av fasen avgjør videre behandling og eventuelt mål og varighet. I denne fasen vil personaltilgjengeligheten være stor. Hovedfokus vil være ernæring, hvile og reduksjon av psykisk stress. I dette vil du få støtte, trygghet og omsorg og få tett oppfølging fra ditt eget team. Teamet består av lege/psykolog, miljøterapeuter og fysioterapeut. Denne fasen vil ofte ha varighet på fire uker.

Prøveuka er første uke av stabiliserings-, observasjons- og utredningsfasen. Hensikten med prøveuka er at du skal få kjennskap til behandlingstilbudet og vurdere din motivasjon for å arbeide med spiseforstyrrelsen. Personalet benytter også uka til å evaluere om vi tror at behandlingstilbudet vil være et godt tilbud for deg. Avtalen gjennomgås og underskrives mandag i uke to og vil være et viktig grunnlag for samarbeidet under hele innleggelsen.

Arbeidsfasen

I oppstart av denne fasen, som regel i uke 5, vil det bli tydeliggjort lengde og fokus i behandlingen. I arbeidsfasen tar du gradvis mer ansvar for egen behandling, økt grad av egenomsorg og ønsket livsutfoldelse i samarbeid med personalet.
 

Utskrivingsfasen

I utskrivningsfasen, vil fokus være ytterligere ansvarliggjøring, samt overføring til hjemmesituasjonen. Videre er det viktig å jobbe med avslutning. Dette kan innebære økning i permisjoner og bruk av treningsleilighet, tilvenning til arbeid eller skole. I denne fasen vil det også være viktig med samarbeid med andre behandlere i spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunehelsetjenesten.

Viktige fokusområder gjennom alle faser vil være evne til ansvar for egen ernæring, vekt, utholdenhet, konsentrasjon, stabilitet, fysisk form, psykisk form, motivasjon og samarbeid om behandlingen. Dette vil bli tilpasset den enkeltes behov.

 

 
 

 

Sekvensiell behandling

Avhengig av typen henvisning, kan RKSF tilby sekvensielle innleggelser, som oftest på fire uker. Dette kan være for å forebygge tilbakefall og/eller hjelp med utredning og observasjon fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Rammeverket for behandling gjelder også for denne typen behandling.

Individuelle tilpasninger og særlige forhold

Ovennevnte informasjon er en presentasjon av rammeverket for behandlingen i RKSF. Innenfor dette rammeverket kan det utarbeides spesielt tilrettelagte tiltak for kortere eller lengre perioder basert på ulike typer problemstillinger som krever dette. Eksempler kan være tilpasninger knyttet til oppfølging av gravide med spiseforstyrrelser og mødre som trenger tilpasningene for å sikre god tilknytning.  Videre vil pasienter med samtidig ruslidelse, pasienter med traumehistorie som krever særlig tilrettelegging, pasienter som trenger tvungen behandling og tvungen ernæring ha behov for individuelle tilpasninger i behandlingen.

3. Oppfølging

Når du utskrives fra behandling i døgninstitusjon, er det svært viktig at du følger anbefalingene som gis og benytter deg av anbefalte oppfølgingstilbud også etter utskrivelse.

For mange tar det lang tid å bli frisk av en spiseforstyrrelse. Det meste av behandlingen skal skje poliklinisk. Det er derfor veldig viktig med gode overganger mellom døgnbehandling og poliklinisk behandling.

Spesielt viktig er det å følge opp anbefalt kostplan, og vedlikeholde/fortsette å arbeide mot en normal vekt (BMI 20-25). Det vil være med på å bedre prognosen og redusere faren for tilbakefall.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Arrangementer

Kontaktinformasjon

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)
Telefon
74 09 86 67
mandag - fredag 08:00-15:00
E-post
Postadresse
Sykehuset Levanger
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser
Postboks 333
7601 Levanger
Sykehuset Levanger
Besøksadresse
Kirkegata 2, 7601 Levanger(Kart)
Telefon
74 09 80 00
mandag - søndag 00-24
E-post

Praktisk informasjon

Besøk

Kontakt personalet når du kommer

Hos mange avdelinger på Sykehuset Levanger er besøkende velkommen hele døgnet. Vi ber imidlertid om at besøkende alltid tar kontakt med personalet først,da det kan være medisinske hensyn som må tas.

Avdelinger med ytterligere hensyn vedrørende besøk

Gyn/Føde/Barsel

Besøkstid kl. 18:00-20:00

Intensiv

Besøk avtales i hvert enkelt tilfelle

Oppvåkningen

Barn kan ha med en pårørende. Andre pasienter kan ikke ha besøk uten at det er helt spesielle behov.

Psykisk helsevern og rus

Besøkende bør oppholde seg på pasientens rom. Eget besøksrom kan avtales med personalet. Besøk skal være avsluttet innen kl. 21:30. Varighet og antall besøk avtales nærmere med personalet.

Internett

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Kantine

Sykehusets kantine kan benyttes av pasienter, besøkende og personalet. Kantina ligger i sykehusets førsteetasje.

Inneliggende pasienter får fire måltider servert på avdelingen: Frokost, lunsj, middag og kveldsmat. I tillegg er det egen kaffeservering på ettermiddagen.

Åpningstider

Mandag til fredag: 07:30 - 17:00
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Kapell

​Sykehuset har et kapell. Personalet og sykehusvertene er behjelpelig med å vise vei. Rommet omtales også som "Stille rom". Det kan benyttes av alle, uansett livssyn, til en stille stund, dåpshandling, brudevielser og båreandakter.

Har du ønske om kontakt med prest, kan avdelingen du er innlagt på formidle dette.

Kart

Kart over Sykehuset Levanger 

Kiosk

​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Offentlig transport

​Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

Les mer om rutetider på Trønderbilene AS, NSB, SAS, Norwegian og Widerøe.

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Overnatting - Rødkløverhuset

​​​​​Adresse: Dr Hiorts gate 4, 7601​ Levanger (på sykehusområdet)

Rødkløverhuset Levanger - inngangsparti, stue, bad, kjøkken og soverom. Fotokollasje.

Rødkløverhuset Levanger. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.

Rødkløverhuset er et overnattingssted og fristed for sykehusets​​ pasienter og deres pårørende.

Bestilling

 • ​​Ved planlagt overnatting må du selv bestille rom på telefon 940 97 528 (hverdager mellom klokka 09-13)
 • Ved akutt overnattingsbehov kveld eller i helger, skjer bestilling via Sykehuset Levanger på telefon 74 09 80 00
 • Nøkkel til Rødkløverhuset hentes på Informasjon- og servicesenteret Sykehuset Levanger (ISS), som ligger rett innenfor hovedinngangen på sykehuset. ISS er døgnåpen.

Priser

 • ​Pasient, ledsager og pårørende: kr. 250,- per døgn
 • Barn (0-15 år): kr 100,- per døgn
Kun kontant betaling. Alle får kvittering.
 
Du kan ha rett til godtgjørelse for utgifter til overnatting i forbindelse med reise til eller fra behandling. Informasjon om dette finner du på helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ved å ringe 915 05  515. 

 

​Praktisk informasjon

 • Det er sengetøy på alle rom og håndklær på badet.
 • Ved lengre opphold kan vi bistå med klesvask.
 • Godt utstyrt kjøkken, som kan benyttes til selvhushold.
 • En tavle i gangen viser hvilke rom som er reservert.​
   

Brosjyre Rødkløverhuset Levanger​ (pdf) 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Røyking

​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

Sykehusapotek

På Sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.
 
Åpningstider
Mandag til fredag: 09:30 - 16:00
Helg/helligdager: stengt​
 
Telefon: 74 09 89 20

Telefon

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.

Ta kontakt med personalet dersom du ønsker å kjøpe telefonkort til bruk på våre telefoner.

Relaterte artikler

 • Jobbmestrende oppfølging

  Et arbeidstiltak for deg med en alvorlig psykisk lidelse, som er motivert for å komme deg ut i ordinært arbeidsliv eller utdanning.

 • Sanserom

  Et sanserom er et rom som er designet for å stenge ute forstyrrende lyder, lys eller andre påvirkninger som kan være til hinder for avslapning. Sanserommet er innredet med ulike møbler og belysning som skal fremme ro og avspenning, ofte i k...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.