Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandling, RKSF

Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser som kjennetegnes av overopptatthet av kropp, mat og vekt. De vanligste spiseforstyrrelsene er overspisingslidelse, bulimi og anoreksi.

Ventetider

Innledning

Anoreksi

Anoreksi kjennetegnes av et utilstrekkelig matinntak som fører til undervekt (BMI under 17,5), intens frykt for vektøkning, og vedvarende atferd som forhindrer vektøkning. Selvfølelse er overdrevent relatert til kroppsbilde, og mange synes det er vanskelig å forstå alvoret i situasjonen.

Bulimi

Bulimi kjennetegnes av hyppige overspisingsepisoder etterfulgt av atferd som skal forhindre vektøkning, som for eksempel selvfremkalt oppkast. En person med bulimi opplever ofte en følelse av å være ute av kontroll under overspisingsepisodene. Selvfølelse er overdrevent relatert til kroppsbilde

Overspisingslidelse 

Overspisingslidelse kjennetegnes av gjentatte episoder med raske inntak av større mengder mat, uten at man selv har kontroll over hvor mye man spiser. Overspisingsepisodene forekommer i gjennomsnitt minst én gang ukentlig. Mange kjenner på følelse av skam og mangel på kontroll i forbindelse med overspisingen. Overspisningslidelse kan minne om bulimi, men matinntaket blir ikke etterfulgt av selvfremkalt oppkast eller andre handlinger som skal forhindre vektøkning. 

Andre typer spiseforstyrrelser

Det finnes også andre spiseforstyrrelser, som uspesifisert spiseforstyrrelse, atypisk anoreksi, og atypisk bulimi. 
  

Behandling

Behandling kan foregå poliklinisk eller ved innleggelse.
For de fleste pasienter vil poliklinisk behandling være tilstrekkelig, men for noen vil innleggelse i døgnenhet være aktuelt i deler av sykdomsforløpet. Innleggelse i døgnenhet kan være nødvendig i akutte faser av sykdommen, eller for å redusere alvorlig undervekt når man ikke har lyktes med dette poliklinisk.

Døgnbehandlingens hovedmålsetting er å tilføre rammer, strukturer, innsikt og erfaringer. Gjennom dette muliggjøres arbeidet med symptomlette, bedret dagliglivsfungering og økt livsutfoldelse. Vi tilbyr ulike behandlingsforløp som utredningsopphold, sekvensielle forløp, planlagte korte reinnleggelser og lengre behandlingsforløp. Gjennom samtaler både individuelt og i ulike grupper får pasientene anledning til å formidle sine tanker, følelser, behov, opplevelser og forventninger. Døgnenheten har forutsigbare ukeplaner.

Henvisning og vurdering

Når behandlingen ved ditt lokalsykehus/DPS ikke gir deg tilstrekkelig utbytte

Vi gir tilbud om innleggelse for stabilisering, motivering og behandlingsutprøving ved DPS døgn og på ditt lokalsykehus. Som hovedregel skal dette tilbudet først prøves, før din behandler eventuelt kan henvise deg til døgnbehandling på RKSF.

Uansett bosted har alle rett til fritt behandlingsvalg og kan be om å bli henvist dit de ønsker.

RKSF tilbyr primært behandling til personer som har fylt 18 år, men vurderer også henvisninger der pasienten er mellom 16 og 18 år.  

Alle vil innen 10 dager etter mottatt henvisning motta brev med dato for første vurderingssamtale og navn på behandler.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 • Henvisningsgrunn (eks. anorexia nervosa , bulimia nervosa eller overspisingslidelse, hvilken type av behandling vil være aktuelt (dagpoliklinikk, individuelle samtaler, gruppeterapi, innleggelse)
 • Kort om bakgrunn: (eks. familieforhold og om pasienten har omsorg for egne barn, sivilstand, nettverk, psykososiale forhold, boligforhold, skole/arbeid, inntektskilde, kontakt med NAV)
 • Psykiatrisk sykehistorie: (eks. tidligere kontakter med spesialisthelsetjenesten, sykehus- eller DPS opphold, laveste vekt, andre psykiske lidelser)
 • Somatisk sykehistorie: (f.eks. somatiske komplikasjoner som følge av spiseforstyrrelsen, hypokalemi, besvimelser, benskjørhet, problem med tenner, andre somatiske sykdommer, innleggelser ved somatisk sykehus)
 • Nikotin og rusmidler
 • Aktuelt: (eks. vekttap/vektutvikling, hyppighet av oppkast, spisemønster, overopptatthet av kropp, vurdering/oppfatning av egen kropp, kroppskjekking, bruk av avføringsmidler, vanndrivende midler eller vektreduserende midler, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, motivasjon for endring, selvskading, suicidalitet, aktuell vekt og BMI, resultat av ev. beintetthetsmåling, individuell plan, etablert samarbeid med kommunen eller andre helseaktører).
 • De følgende standard laboratorieprøvene er viktige ved utredning hos fastlege: Hb, EVF, LPK med diff-telling, s-glucose, s-natrium, s-kalium, s-klor, s-magnesium, s-ferritin, s-albumin, kreatinin m GFR, TSH, Frit T4, vitamin D, folsyre og vitamin B12.
 • Ut over dette rekvireres laboratorietester på klinisk indikasjon.
  Henvise til Dexa-måling (bentetthet) på indikasjon
 • Medikamenter
 • Allergier

 

Utredning

Før innleggelse er det viktig å sikre at du har et tilstrekkelig godt lokalt hjelpeapparat som har informasjon om behandlingen du skal gjennom. Dette kan være fastlege, behandler i DPS poliklinikk og NAV. Du vil bli kalt inn til forvern før innleggelse. Dette for å sikre at du får nok informasjon om behandlingen på forhånd og at en har klargjort forventninger rundt behandlingen.

Sykmelding

Døgnbehandling ved RKSF vil være en del av en lengre behandling, og er intensiv og krevende. I de aller fleste tilfeller er det hensiktsmessig med sykmelding for å kunne konsentrere seg fullt og helt om behandlingen. Vi vet at behandlingen kan hjelpe, og ønsker å samarbeide med deg innenfor de rammer som er beskrevet i samarbeidsavtalen.
Ved behov for behandling under tvungent psykisk helsevern vil behandlingsrammer og rutiner kreve spesiell tilrettelegging for å imøtekomme behandlingsbehovet og vil bli tydeliggjort i hvert enkelt tilfelle.

Prøveuke

Mange har blandete følelser til en innleggelse, og RKSF tilbyr en prøveuke slik at du kan gjøre deg kjent både med behandlingstilbud, medpasienter og personalet. Etter prøveuka kan du selv ta stilling til om du vil ta imot behandling.

Utredning av din helsetilstand

Ved innleggelse vil et tverrfaglig behandlingsteam vurdere din helsetilstand. Undersøkelser som inngår i utredningen vil være

 • somatisk undersøkelse, inkludert blodprøver og kostanamnese
 • psykiatrisk utredning med kartlegging av utviklingshistorie, bakgrunn og aktuelt problem
 • standardiserte tester. Dette kan være både semistrukturerte intervjuer og selvutfyllingsskjema.
 • odontologisk utredning, ved mistanke om tannskader.

Behandling

Behandlingstilbudet tilpasses den enkelte person. Overordnede mål for behandling må alltid sees i lys av din sykehistorie, ressurser og motivasjon for endring.

Behandlingen vil kunne være en kombinasjon av ulike behandlingsformer som:

Individuell psykoterapi

Det fins mange ulike typer psykoterapi. I døgnbehandling er det ingen spesiell  terapiform som kan klart anbefales. Type individualterapi vurderes individuelt og  i samråd med deg.

Miljøterapi

Miljøterapi defineres som en planlagt tilretteleggelse av dagliglivet i en døgnenhet. Miljøterapi som begrep omfatter både enhetens psykososiale miljø, og relasjonen mellom miljøterapeuten og den enkelte pasient. I en døgnenhet for spiseforstyrrelser vil et viktig terapirom være spisesalen. Reernæring og utfordring av matangst er viktige elementer i miljøterapien. 

Legemiddelbehandling

Behov for legemiddelbehandling vurderes individuelt og i samråd med deg.

Psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid

Når en i familien sliter med spiseforstyrrelser vil også familiemedlemmer kunne bli involvert i sykdomsutviklingen. En psykoedukativ familietilnærming kan dempe stressnivået i familien, gi en bedre forståelse for alle av hva en spiseforstyrrelse er, og gi bedre mestring av måltider.

Gruppebehandling

Ved innleggelse i døgnenhet kan noe av behandlingen foregå i grupper, som for eksempel psykoedukative grupper, samtalegrupper, kostholdsgrupper og grupper for fysisk aktivitet.

Innleggelsen deles inn i ulike faser

Det totale behandlingstilbudet består av strukturert miljøterapi, gruppebehandling og individuell utredning/terapi. Innleggelsen deles inn i ulike faser. 

Stabiliserings-, observasjons- og utredningsfase

Fokus i denne fasen er utredning med tanke på hvilket tilbud du har behov for og kan ha nytte av. Evaluering i slutten av fasen avgjør videre behandling og eventuelt mål og varighet. I denne fasen vil personaltilgjengeligheten være stor. Hovedfokus vil være ernæring, hvile og reduksjon av psykisk stress. I dette vil du få støtte, trygghet og omsorg og få tett oppfølging fra ditt eget team. Teamet består av lege/psykolog, miljøterapeuter og fysioterapeut. Denne fasen vil ofte ha varighet på fire uker.

Prøveuka er første uke av stabiliserings-, observasjons- og utredningsfasen. Hensikten med prøveuka er at du skal få kjennskap til behandlingstilbudet og vurdere din motivasjon for å arbeide med spiseforstyrrelsen. Personalet benytter også uka til å evaluere om vi tror at behandlingstilbudet vil være et godt tilbud for deg. Avtalen gjennomgås og underskrives mandag i uke to og vil være et viktig grunnlag for samarbeidet under hele innleggelsen.

Arbeidsfasen

I oppstart av denne fasen, som regel i uke 5, vil det bli tydeliggjort lengde og fokus i behandlingen. I arbeidsfasen tar du gradvis mer ansvar for egen behandling, økt grad av egenomsorg og ønsket livsutfoldelse i samarbeid med personalet.
 

Utskrivingsfasen

I utskrivningsfasen, vil fokus være ytterligere ansvarliggjøring, samt overføring til hjemmesituasjonen. Videre er det viktig å jobbe med avslutning. Dette kan innebære økning i permisjoner og bruk av treningsleilighet, tilvenning til arbeid eller skole. I denne fasen vil det også være viktig med samarbeid med andre behandlere i spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunehelsetjenesten.

Viktige fokusområder gjennom alle faser vil være evne til ansvar for egen ernæring, vekt, utholdenhet, konsentrasjon, stabilitet, fysisk form, psykisk form, motivasjon og samarbeid om behandlingen. Dette vil bli tilpasset den enkeltes behov.

 

 
 

Sekvensiell behandling

Avhengig av typen henvisning, kan RKSF tilby sekvensielle innleggelser, som oftest på fire uker. Dette kan være for å forebygge tilbakefall og/eller hjelp med utredning og observasjon fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Rammeverket for behandling gjelder også for denne typen behandling.

Individuelle tilpasninger og særlige forhold

Ovennevnte informasjon er en presentasjon av rammeverket for behandlingen i RKSF. Innenfor dette rammeverket kan det utarbeides spesielt tilrettelagte tiltak for kortere eller lengre perioder basert på ulike typer problemstillinger som krever dette. Eksempler kan være tilpasninger knyttet til oppfølging av gravide med spiseforstyrrelser og mødre som trenger tilpasningene for å sikre god tilknytning.  Videre vil pasienter med samtidig ruslidelse, pasienter med traumehistorie som krever særlig tilrettelegging, pasienter som trenger tvungen behandling og tvungen ernæring ha behov for individuelle tilpasninger i behandlingen.

Oppfølging

Når du utskrives fra behandling i døgninstitusjon, er det svært viktig at du følger anbefalingene som gis og benytter deg av anbefalte oppfølgingstilbud også etter utskrivelse.

For mange tar det lang tid å bli frisk av en spiseforstyrrelse. Det meste av behandlingen skal skje poliklinisk. Det er derfor veldig viktig med gode overganger mellom døgnbehandling og poliklinisk behandling.

Spesielt viktig er det å følge opp anbefalt kostplan, og vedlikeholde/fortsette å arbeide mot en normal vekt (BMI 20-25). Det vil være med på å bedre prognosen og redusere faren for tilbakefall.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøk

Sykehuset er restriktive i forhold til besøk under koronapandemien. Alle som vil besøke inneliggende pasienter må gjøre direkte avtale med aktuell avdeling.

Ved Føde- og barselavdelingen er det ikke anledning for andre enn partner/ledsager å være tilstede sammen med mor og barn under barseloppholdet.

Restriksjoner ved besøk hos inneliggende pasient

Internett

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Kapell og sykehusdiakon, Sykehuset Levanger

​Sykehusets kapell er stengt fra våren 2020 på grunn av ombygging på sykehuset.

Ønsker du kontakt med sykehusets diakon kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Kart, Sykehuset Levanger

Kiosk, Sykehuset Levanger

​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Offentlig transport, Sykehuset Levanger

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Overnatting ved Rødkløverhuset, Sykehuset Levanger

​​​​​Adresse: Dr Hiorts gate 4, 7601​ Levanger (på sykehusområdet)

Rødkløverhuset Levanger - inngangsparti, stue, bad, kjøkken og soverom. Fotokollasje.

Rødkløverhuset Levanger. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.

Rødkløverhuset er et overnattingssted og fristed for sykehusets​​ pasienter og deres pårørende.

Bestilling

 • ​​Ved planlagt overnatting må du selv bestille rom på telefon 940 97 528 (hverdager mellom klokka 09-13)
 • Ved akutt overnattingsbehov kveld eller i helger, skjer bestilling via Sykehuset Levanger på telefon 74 09 80 00
 • Nøkkel til Rødkløverhuset hentes på Informasjon- og servicesenteret Sykehuset Levanger (ISS), som ligger rett innenfor hovedinngangen på sykehuset. ISS er døgnåpen.

Priser

 • ​Pasient, ledsager og pårørende: kr. 250,- per døgn
 • Barn (0-15 år): kr 100,- per døgn
Kun kontant betaling. Alle får kvittering.
 
Du kan ha rett til godtgjørelse for utgifter til overnatting i forbindelse med reise til eller fra behandling. Informasjon om dette finner du på helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ved å ringe 915 05  515. 

 

​Praktisk informasjon

 • Det er sengetøy på alle rom og håndklær på badet.
 • Ved lengre opphold kan vi bistå med klesvask.
 • Godt utstyrt kjøkken, som kan benyttes til selvhushold.
 • En tavle i gangen viser hvilke rom som er reservert.​
   

Brosjyre Rødkløverhuset Levanger​ (pdf) 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Pasientreiser


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


Røyking

​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

Sykehusapotek, Sykehuset Levanger

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen Levanger

Av smittevernhensyn må vi begrense antall personer som er inne på sykehuset samtidig. Sykehuskafeen Levanger er nå kun åpen for deg som er

 • ansatt
 • pasient, samt eventuell ledsager som er helt nødvendig for at du skal få gjennomført din undersøkelse/behandling på sykehuset.

Vi har redusert antall bord og stoler, slik at det blir enklere å holde anbefalt avstand til hverandre. Sykehuskafeen kan ikke benyttes som ventesone - forlat kafeen når måltidet er over. Det er avmerket egne soner for ansatte og pasienter/ledsagere.

Vi ber om at du utfører håndhygiene når du går inn i sykehuskafeen og på veg ut. 

Sykehuskafeen ligger i sykehusets førsteetasje.

Åpningstider

Mandag til fredag: 07:30 - 16:00
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Telefon

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​


Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?