Strategi- og handlingsplan for forskning

Gjelder for strategiperioden 2012-2016

Helseforetakene har forskning som en av sine fire lovpålagte oppgaver. Forskning er et viktig virkemiddel for å nå målsettingen om likeverdige helsetjenester av høy kvalitet.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Dette er hjemlet i lov om spesialisthelsetjenesten og utdypes i det årlige oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til det regionale helseforetaket. Forskning er regulert av en rekke lover og bestemmelser (se oversikt og linker bakerst i dokumentet).

 Helse Nord-Trøndelag (HNT) skal sørge for at spesialisthelsetjenesten driver forskning og utvikling, og leverer kunnskapsbaserte og forsvarlige helsetjenester. Dette skal være en naturlig og høyt prioritert del av virksomheten i HNT.

Mål og strategier

Forskningsavdelingen skal gjennom sin virksomhet oppmuntre til og fremme forskning i HNT. For å oppnå dette, defineres følgende sju mål- og strategiområder for perioden 2012 – 2016:

Kvalitet på forskning

All forskning som gjennomføres i HNT skal være av god kvalitet, holde høy etisk standard og være forsvarlig i henhold til lovverket .

Forskningen skal holde et høyt nasjonalt nivå generelt, og høyt internasjonalt nivå innen prioriterte områder.

Strategier og tiltak for måloppnåelse

 • Alle forskningsprosjekter i HNT skal godkjennes av forskningsansvarlig
  • Forskningsavdelingen skal føre oversikt over forskningsaktiviteten og gjennom sin forvaltning og sine tjenester fremme god kvalitet.
  • Forskningsarbeid skal holde høy etisk standard og følge internasjonale deklarasjoner. Kjerneverdiene trygghet, respekt og kvalitet skal ligge til grunn for dette arbeidet.
  • Forskning som benytter pasientdata skal godkjennes av forskningsansvarlig instans ved forskningsavdelingen (DAC).
  • Intern godkjenning forutsetter vitenskapelig og faglig kvalitet, gjennomførbarhet og ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet.
  • Prosjekter skal ikke settes i gang før det foreligger nødvendige godkjenninger fra REK eller NSD (Personvernombudet).
 • Minst 40% av publikasjonene skal være basert på internasjonalt forskningssamarbeid (en eller flere utenlandske medforfattere)
  • Forskningsavdelingen skal stimulere til forskningssamarbeid, og ved  tildeling av interne forskningsmidler vil nasjonalt- og internasjonalt forsknings-samarbeid vektlegges.
  • Ved intern godkjenning av forskningsprosjekt etterspørres informasjon om nasjonalt- og internasjonalt forskningssamarbeid.
 • Minst 20% av publikasjonene skal være på nivå 2 (publisert i tidskrifter vurdert å ha høy kvalitet og relevans)
  • Forskere i HNT skal ha oppdatert informasjon om relevante tidsskrifter og betydningen av publisering på ulike nivå. Informasjon om dette skal ligge på Forskningsavdelingens hjemmeside.
 • Ny kunnskap skal implementeres i praksis
  • Forskningsavdelingen skal stimulere til kunnskapsbasert praksis gjennom støtte, veiledning og kompetansehevende tiltak i form av kurs og møter.  

Tilrettelegging for forskning

Det skal finnes en infrastruktur som tilrettelegger for forskning, forskningssamarbeid og innovasjon gjennom egnede lokaler, utstyr, datasystemer samt forsknings- og veilederkompetanse.

Strategier og tiltak for måloppnåelse

 • Utvikle og styrke samarbeidet med HUNT forskningssenter
  • Videreføre ordningen med fire arbeidsplasser for ansatte i Sykehuset Levanger ved HUNT forskningssenter.
  • Inngå avtaler med HUNT om lagring av forskningsdata.
  • HUNT skal være representert i forskningsutvalget i HNT.
 • Sørge for å ha egnede lokaler for forskningsaktivitet ved begge sykehusene
  • Samlokalisering av biblioteks- og kontorlokaler for ansatte i Forskningsavdelingen på Sykehuset Namsos.
  • Opprette minst 2 kontorplasser for forskere ved Sykehuset Namsos.
 • Bedre tilgangen til elektroniske IT ressurser
  • Tilsette ti midlertidige stillinger uten vederlag ved NTNU for forskere i HNT (så kalte gjesteforskerstillinger).  Dette muliggjør at forskere i HNT får tilgang til samme forskningsinfrastruktur som forskere ved St.Olav og NTNU.
  •  Videreføre og øke tilgangen til e-tidsskrifter og e-bøker i HNT.
  • Revitalisere litteraturutvalget i bibliotek og e-tidsskrifter.
  • Jobbe for at HNT skal få mulighet til å benytte samme e-søkebase som Samarbeidsorganet mellom HMN og NTNU.
 • Legge til rette for gode forskernettverk og samarbeid mellom universitet, høgskoler og helseforetak
  • HNT skal til enhver tid ha minst ti 20%-stillinger knyttet til universitet.
  • Ansatte i Forskningsavdelingen deltar i etablerte samarbeidsorganer.
 • Legge til rette for fortsatt forskning etter avlagt akademisk grad
  •  Forskningsavdelingen skal gi råd samt være et bindeledd når det gjelder inngåelser av avtaler om 20 %-stillinger ved universitet.
  • Forskningsavdelingen skal stimulere til at klinisk virksomhet i større grad kan kombineres med forskning, og at dette avtalefestes.

Vitenskapelig produksjon og ressursforbruk

Den vitenskapelige produksjonen skal øke i HNT med 10 % innen utgangen av 2016. Minst 1% av det totale budsjettet til HNT skal avsettes til forskning, utvikling og innovasjon. Øke andelen eksterne forskningsmidler, derav deltagelse i EU´s Horizon 2020.

Strategier og tiltak for måloppnåelse

 • Stimulere til vitenskaplig publisering
  • Gi økonomisk bidrag (artikkelhonorering) til forfattere av publikasjoner på inntil 15 000 kr per publikasjon (1, 2 og sisteforfatter) i godkjente tidskrift, jfr CRIStin/NSD.
  • Utlyse og innstille forskningsmidler i henhold til oppdragsdokument og forskningsstrategier.
  • Prioritere forskningsmidler til prosjekt som er planlagt publisert i godkjente tidsskrift.
  • Tilrettelegge for klinisk registrering (etablering, drifting, kvalitetssikring og lagring av data) som vil muliggjøre forskning i samarbeid med HUNT forskningssenter og andre.
 • Øke andelen kombinerte stillinger (forskning og klinisk arbeid)
  • Drifte «stillingsbanken» for forskning med to 50%-stillinger per år.
  • Øke andelen 20%-stillinger med opp til femten stillinger i HNT.
 • Gode oppfølgingssystem som muliggjør oversikt over forskningsaktivitet
  • Forskningsavdelingen har oversikt over forskningsvirksomheten i HNT.
  • Gode samarbeidsrutiner med Data- og analyseavdelingen for å synliggjøre resursforbruk.
 • Stimulere til flere søknader om eksterne forskningsmidler
  • Samarbeid med NTNU for å benytte den kompetanse og de ressurser som allerede finnes når det gjelder nettverksbygging og søknadsskriving mot EU.
  • Forskningsavdelingen gir støtte, opplæring og veiledning i søknadsskriving.
  • Et kurs, "Fra ide til ferdig protokoll", skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med Helse Møre og Romsdal. Kurset skal poengfestes på mastergradsnivå med NTNU som kvalitetssikrende instans. Målet er at flere ansatte får innvilget PhD-stipend.

Organisering av forskningsvirksomheten

Forskning skal være en integrert del av klinikkenes og avdelingenes virksomhet.

Forskningsavdelingen skal være et kompetansesenter som bidrar til økt forskningsaktivitet i HNT. 

Strategier og tiltak for måloppnåelse

 • Forskningsavdelingen skal være et rådgivende organ til direktøren og klinikklederne i forskningsspørsmål
  • Spørsmål knyttet til forskning skal være tema på foretaksledelsesmøtene.
  • Forskning skal synliggjøres på HNT sine hjemmesider.
 • Forskningssjefen er forskningsansvarlig i HNT
  • Data Access Commitee (DAC) ved Forskningsavdelingen vurderer forsvarlighet og godkjenner prosjekter internt i tråd med retningslinjer og lovverk.
 • Forskningsutvalget i HNT (oppnevnt av direktøren), er forskningsansvarliges rådgivende organ
  • Utvalget møtes to ganger per år for å diskutere satsningsområder og forskningsstrategier samt vurdere søknader om interne forskningsmidler.
 • Forskningsutvalget skal ha en fast brukerrepresentant som skal ivareta helseforetakets mål om økt relevanse og bedre kvalitet i forskningen. Dette skal komme sluttbrukernes (pasienter eller pårørendes) interesser til gode.
 • Forskningsavdelingen foreslår og vedtar satsningsområder for forskning i samråd med forskningsutvalget i HNT
  • Satningsområder skal gjøres kjent gjennom årlig utlysning av interne forskningsmidler
 • Økt satsing på kombinertstillinger i klinisk virksomhet (jfr målområde 2)
 • Oppretting av fordypningsstillinger for leger i spesialisering.
 • Oppretting av stillinger som fag- og forskningskoordinatorer ved alle klinikker.
 • Forskningsavdelingen skal være et organisatorisk bindeledd mellom HNT og HUNT hva gjelder forskning
  • Innhold og inngåelser av avtaler skjer i regi av Forskningsavdelingen.

Forskningsforvaltning

Forskningsforvaltningen skal være effektiv, forutsigbar og transparent. Den skal foregå i tråd med lovverk, strategier, lokale og regionale prioriteringer.

Forskningsaktiviteten skal rapporteres årlig i henhold til virksomhetens styringskrav.

Forskningsavdelingen skal ha gode systemer for internkontroll av forskning.

Strategier og tiltak for måloppnåelse

 • All utlevering av pasientdata til forskning skal godkjennes av forskningsansvarlig i samarbeid med DAC-gruppa (Data Access Committee). 
  • Forskningsansvarlig utnevner leder og andre medlemmer med forskningskompetanse (minimum doktorgrad) til DAC.
  • Alle søknader og saksbehandlinger skal arkiveres i ePhorte.
  • Informasjon om saksbehandling og tidsfrister skal være tilgjengelig på hjemmesida.
 • All forskningsaktivitet skal rapporteres i CRIStin (Current research information system in Norway).
  • Biblioteket er ansvarlig for overordnet rapportering og drifting av systemet.
  • Biblioteket har ansvar for opplæring av «superbrukere».
 • Etablering og drifting av ulike type helseregistre som kan brukes til forskning skal være standardisert, dokumentert og i henhold til lovverket når det gjelder personvern og informasjonssikkerhet.
  • Oppdatering av EQS dokument om internkontroll.
  • Forskningsdata skal lagres sikkert og i henhold til interne prosedyrer.
  • Databehandling skjer i samarbeid med Data og analyseavdelingen og HEMIT.
  • Kobling av data mellom ulike interne eller eksterne registre skjer etter skriftlig kontrakt.

Forskningsformidling


 

Forskning i helseforetaket skal formidles vitenskapelig, men også Fgjøres tilgjengelig for ansatte, brukerorganisasjoner, befolkningen og beslutningstakere i regionen.

Strategier og tiltak for måloppnåelse

 • Forskning formidles gjennom vitenskapelige artikler i nasjonale eller internasjonale tidskrifter.
  • Øke formidlingen av egen forskning på nasjonale og internasjonale forskningskonferanser.
 • Legge til rette for og stimulere til populærvitenskapelig forskningsformidling.
  • Artikkelhonorering gis til de ansatte som skriver populærvitenskapelige sammendrag som legges ut på Forskningsavdelingens nettsider.
  • Orientere ulike medier (aviser/TV/radio både lokalt, regionalt og nasjonalt) om pågående prosjekter og resultater.
  • Arrangere forskningslunsjer for ansatte en gang per måned.
  • Benytte de årlige nasjonale forskningsdagene til forskningsformidling.
  • En forskningsformidlingsplan skal opprettes i samarbeid med Informasjonsavdelingen. (Samme tidsperspektiv som Strategi- og handlingsplan for forskning i HNT).

 

Innovasjon

Stimulere til mer behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon.

Strategier og tiltak for måloppnåelse

 • Utvikle samarbeid med  NTNU TTO (NTNU Tecnology Transfer Office) og SINTEF  InnoMed hvor formålet både er å legge til rette for samt bidra til innovasjon innenfor HNT.
  • HNT bør avsette strategiske prosjektmidler til en innovasjonskoordinator som  samarbeider tett med klinikker/avdelinger, TTO og InnoMed.

 


 

 

 

 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.