HELSENORGE

Støttende, åpne og autonomifremmende barnevernsinstitusjoner er best for ungdom

Denne oversiktsartikkelen fokuserer på hvilke egenskaper ved institusjonene og ngdommene som påvirker det sosiale klimaet, og hva slags resultater sosialt klima påvirker.

Støttende, åpne og autonomifremmende barnevernsinstitusjoner er best for ungdom

Foto: Colourbox.com


Jonathan D. Leipoldt, Annemiek T. Harder, Nanna S. Kayed, Hans Grietens, Tormod Rimehaug

Det sosiale klimaet i barnevernsinstitusjoner antas å være viktig for ungdommenes nytte av å bo der. Men kunnskapen om sosialt klima er lite systematisert. Denne oversiktsartikkelen fokuserer på hvilke egenskaper ved institusjonene og ungdommene som påvirker det sosiale klimaet, og hva slags resultater sosialt klima påvirker. Det viktigste for et godt resultat for ungdommene synes å være om det sosiale klimaet oppleves som støttende, åpent og autonomi-fremmende (å utvikle evner til å styre sitt eget liv) . 

Institusjonens størrelse, beliggenhet, eierskap og utdanningsnivå viste ingen systematisk sammenheng med sosialt klima. Det gjorde heller ikke kjennetegn ved ungdommene som bor der.. 

En vitenskapelig vurdering av forskningen på sosialt klima viste at begrepene og målemetodene varierer sterkt, noe som gjorde det vanskelig å sammenfatte resultatene. De fleste relevante studiene var tverrsnittstudier som kunne si lite om årsaks-sammenhenger, og forskningen var hovedsakelig fra vestlige land. 

8408 publiserte studier fra 1990 til 2016 ble vurdert, og 36 av dem ble vurdert som relevante for problemstillingen. Av disse var 20 prosent kvalitative og 80 prosent kvantitative studier. 

Disse 36 studiene hadde relativt lav forskningsmetodisk standard.  De fleste undersøkte bare på ett tidspunkt; uten oppfølging, påvirkning eller kontrollelementer, eller var kvalitative dybdestudier. 


Kontaktperson: Tormod Rimehaug
Originaltittel: Determinants and outcomes of social climate in therapeutic residential youth care: A systematic review.
Publikasjon: Children and Youth Services Review, Volume 99, April 2019, Pages 429-440Fant du det du lette etter?