Nye forskningsressurser i Helse Nord-Trøndelag

Personvernombud, statistiker og  monitor ble høsten 2017 gjort tilgjengelig for forskere i Helse Midt-Norge. Slik kan du som forsker benytte deg av dem. 

Foto: colourbox.com
Fredrik Høie Jordet
Fredrik Høie Jordet

Fredrik Høie Jordet
Stilling: Personvernombud for forskning/forskningsrådgiver
Arbeidssted: Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger
Virksomhet: Personvernombud for forskning skal oppgradere retningslinjer og rutiner for personvern og informasjonssikkerhet som gjelder forskning og kvalitetsstudier ved sykehusene i Helse Midt Norge. Dette vil blant annet innebære vurdering av personvern og informasjonssikkerhet i prosjekter som behandler personopplysninger, veiledning og opplæring av sykehusansatte og forskere. Personvernombudet for forskning er en regional ressurs, og samarbeider på tvers av nivå og foretak. Det skal i den forbindelse legges til rette for regional praktisering av personvernlovgivningen innenfor spesialisthelsetjenesten. Personvernombudet skal hovedsakelig være en ressurs for forskere og ansatte tilknyttet regionens helseforetak, men også eksterne forskere og studenter som ønsker utlevering av helseopplysninger fra Helse Nord-Trøndelag.
Kontaktinformasjon: Tlf. 74 09 73 53 / fredrikhoie.jordet@helse-nordtrondelag.no 


Tor Åge Myklebust
Tor Åge Myklebust

Tor Åge Myklebust
Stilling: Statistiker
Arbeidssted: Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag
Virksomhet: Er primært ansatt for å bistå de som holder på med forskning eller forskningsrelaterte aktiviteter. Statistiker kan bistå i studieplanlegging, metodevurdering, gjennomføring av analyser og lignende. Statistiker kan også gi veiledning primært i Stata, men også etter hvert i SPSS.
Kontaktinformasjon: Tlf. 97 56 60 65 / tor.age.myklebust@helse-mr.no 


Torbjørn Øvreness Foto: privat
Torbjørn Øvreness Foto: privat

Torbjørn Øvreness
Stilling: Monitor
Arbeidssted: Kontor for forskningsstøtte, Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital
Virksomhet: Gi forskningsbistand til alle Helseforetak i Helse Midt-Norge som har et forskningsprosjekt som har behov for å monitoreres.
Kontaktinformasjon: Tlf. 92 29 37 12 / torbjorn.ovreness@stolav.no