Regionalt redelighetsutvalg for Helse Midt-Norge RHF og NTNU

Helse Midt-Norge RHF gikk sommeren 2018 inn i et felles regionalt redelighetsutvalg sammen med NTNU, etter vedtak i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon.
Et forstørrelsesglass med to tannhjul bak glasset. Illustrasjon.
Illustrasjon: colourbox.com

Helse Midt-Norge RHF gikk sommeren 2018 inn i et felles regionalt redelighetsutvalg sammen med NTNU, etter vedtak i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

Dette skjer ved at Helse Midt-Norge RHF går inn i det allerede etablerte redelighetsutvalget ved NTNU, og følger utvalgets eksisterende saksgang. Blant annet ved at spørsmål om uredelighet utredes av fagmiljøet ved den aktuelle institusjonen før Forskningsetisk utvalg kommer inn.

Om Forskningsetisk utvalg kommer inn i saken, skal utvalget: 

  • Behandle og gi uttalelse i saker ved mistanke om vitenskapelig uredelighet eller mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer
  • Gi uttalelser i mer generelle og konkrete saker som inneholder forskningsetikk

Ved uttalelse i saker med mistanke om vitenskapelig uredelighet eller mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer, skal utvalgets uttalelser være skriftlige og inneholde en begrunnet vurdering med konklusjon.

Hvis utvalget konkluderer med at det foreligger vitenskapelig uredelighet eller andre brudd på anerkjente forskningsetiske normer som bør følges opp av enheten med den/de involverte forskerne, skal dette redegjøres i uttalelsen.

I slike saker skal utvalget ta stilling til:

a) om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke
b) om det foreligger systemfeil ved institusjonen
c) om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake

Utvalget skal ha minst ett medlem som ikke er ansatt ved institusjonen, samt bestå av seks faste medlemmer. Disse skal ha nødvendig kompetanse i forskning, forskningsetikk og jus. Utvalget oppnevnes av rektor ved NTNU for en periode på tre år av gangen. Hvert enkelt medlem kan sitte sammenhengende i tre perioder.

Det kan i enkeltsaker oppnevnes kandidater med særlig fagkyndig kompetanse eller juridisk kompetanse. I saker for Helse Midt-Norge RHF kan det oppnevnes en intern kandidat fra helseforetaket.

Utvalget skal avgi årlig rapport om sin virksomhet til rektor. Utvalgets virksomhet skal, innenfor rammen av de regler som sikrer personvern og annen taushetsbelagt informasjon, være åpen for offentlig innsyn. Utvalgets sekretariat skal knyttes til Fellesadministrasjon og/eller Rektors stab.

I april 2018 vedtok rektor ved NTNU oppnevning av medlemmer til et nytt Forskningsetisk utvalg. Medlemmene i utvalget er:

  • Professor Arne Kristian Sandvik, leder
  • Professor May Thorseth
  • Professor Guttorm Sindre
  • Førsteamanuensis Sule Yildirim
  • Ph.d.-kandidat Tanja Plasil
  • Lagdommer Bjørn O. Berg (dr. juris)

Sekretariatet for Forskningsetisk utvalg vil ivaretas av Rektors stab.

Fant du det du lette etter?