HELSENORGE
Nytt, nyttig og nyttiggjort

Innovasjonsklinikken

​Kontakt Innovasjonsklinikken

Innovasjonsklinikken er en felles arena i Helse Nord-Trøndelag hvor utvikling, forskning og innovasjon skal skje i samarbeid med brukere, ansatte, industriaktører og kommuner i helseforetakets nedslagsfelt.

Det skal være en kultur for forskning, innovasjon og kunnskapsbasert praksis i Helse Nord-Trøndelag.

Hva kan Innovasjonsklinikken bidra med?

 • Forsknings- og innovasjonsnettverk med spisskompetanse på de ulike fagområdene i helseforetaket
 • Idéutvikling
 • Verktøy og prosjektmetodikk for mer effektiv gjennomføring av utvikling-, forskning- og innovasjonsprosjekter
 • Nettside for innmelding av ideer og behov
 • Tilgang på forskningsrådgivning og forskningsdata 
 • Rådgivning angående finansiering av prosjekter
 • Nettverksbygging internt og eksternt
 • Håndtering av avtaler og IPR (patentering, merkevarebeskyttelse o.l.)
 • Møteplasser for utveksling av erfaringer, inspirasjon og kunnskap

Innovasjonsnettverk

Innovasjonsnettverket tilknyttet Innovasjonsklinikken består av utvikling-, forskning- og innovasjonskontakter fra alle klinikker og sentre i helseforetaket.

I tillegg består innovasjonsnettverket av innovasjonsrådgiver, utviklingsleder, forskningsrådgiver, IT leder og kvalitetssjef. Vi vil også trekke inn relevant intern og ekstern fagkompetanse ved behov.

Fremtidens pasientrom

Fremtidens pasientrom er en testarena for ny helseteknologi til bruk i sengepost og pasientrom i Helse Nord-Trøndelag. Vi skal legge til rette for effektiv testing av ny helseteknologi gjennom å tilby gode prosesser, infrastruktur og klinisk spisskompetanse.

Fremtidens pasientrom

Samarbeidspartnere

NTNU Technology Transfer AS (tto.ntnu.no) InnoMed (innomed.no) NTNU / HUNT (ntnu.no/hunt) NORD universitet (nord.no) Kommuner (trondelagfylke.no) Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (utviklingssenter.no) Trøndelag forskning og utvikling (tfou.no) Proneo (proneo.no)

 

Innovasjon - hva, hvorfor, hvordan?

Hva er innovasjon?

Innovasjon kan defineres som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. I Helse Nord-Trøndelag kan dette være innovasjoner i form av et produkt, en tjeneste, nye arbeidsprosesser eller nye
organisasjonsformer.

En ide kan ikke kalles en innovasjon før den er tatt i bruk og skaper verdi for
organisasjonen eller brukeren, enten i form av økt kvalitet, økt sikkerhet, forbedret pasientløp
og pasienttjenester, kostnadseffektivitet eller forbedrede arbeidsprosesser.

Innovasjonsprosjektene skal styrke klinisk praksis og helsetjeneste og gi konsekvenser for pasientbehandlingen gjennom økt regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Hvorfor skal vi innovere?

De kommende årene vil befolkningens sammensetning og behov endres, det vil komme tydeligere krav til dokumentert kvalitet, ansatte vil bli en knapphetsfaktor og økonomisk vekst vil bremse for spesialisthelsetjenesten.

Disse utfordringene vil hver for seg, og samlet, generere endringsbehov i helseregionen.
Det er derfor viktig at utvikling, forskning og innovasjon brukes som instrumenter for å kunne møte disse utfordringene.

Innovasjon er foreløpig ikke en lovpålagt oppgave på samme måte som forskning og utdanning, men
har sammen med forskning vært en del av oppdragsdokumentene til de regionale
helseforetakene.

I oppdragsbrevet til HNT i 2017 er følgende presisert fra oppdragsgiver:
«Helse Nord-Trøndelag HF skal styrke innovasjonssamarbeidet mellom
spesialisthelsetjenesten og næringslivet i samsvar med regjeringens handlingsplan for
oppfølging av HelseOmsorg21-strategien».

Videre er behovet for å styrke arbeidet med systematisk innovasjonsarbeid og
innovasjonsinfrastruktur løftet frem og alle helseforetakene er pålagt å innføre et system for
oppfølging og gjennomføring av innovasjonsprosjekter.

Hvordan arbeider vi med innovasjon?

En innovasjonsprosess fra idé til implementering kan være en lang og krevende reise. I Helse Nord-Trøndelag kan Innovasjonsklinikken bistå med videreutvikling av idéen din og gi støtte gjennom hele prosjektprosessen helt fram til implementering og deling.

Finansiering

Det finnes flere ulike kilder for å søke om innovasjonsmidler. Vi vil gjerne hjelpe deg. Ta kontakt på e-post innovasjon@hnt.no for bistand.

Helse Midt-Norge (helse-midt.no) Innomed (innomed.no) Samarbeidsorganet (helse-midt.no) Regionale forskningsfond Innovasjon Norge

 

Innovasjonsmidler i Helse Nord-Trøndelag

HNT lyser ut innovasjonsmidler som skal benyttes til små eller store prosjekter med formål om å forbedre eller utvikle nye prosesser, tjenester, produkter eller organisering.

I 2019 lyses det ut totalt 2 millioner kroner, og det kan søkes om inntil 150 000 kr pr. prosjekt. 

Midlene som lyses ut er tenkt benyttet som såkalte såkornmidler. Det vil si at de skal muliggjøre igangsetting av små og store innovasjonsprosjekter, og bidra til å øke innovasjonsaktiviteten i helseforetaket.

Det er et mål om at tildeling av såkornsmidler skal heve kvaliteten på innovasjonsprosjektene på en slik måte at de på lengre sikt kan skaleres opp og videreføres ved hjelp av ekstern finansiering.

Prosjektene skal støtte oppunder mål og tiltak i Strategisk Utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag 2018-2022. Det påpekes at det vil styrke søknaden dersom den har en tydelig kobling til HNTs overordnede mål og strategier. Prioriterte mål for strategiperioden er:

1. Utvikle og implementere standardiserte pasientforløp;
2. Fremragende akuttmottak – riktig pasient på riktig sted til riktig tid;
3. Høy bruker- og ansattetilfredshet.

Mer informasjon om innovasjon i HNT kan du lese på Innovasjonsklinikkens nettside.

Prosjektmidler kan benyttes til:

 • Frikjøp av personell som kan gjennomføre innovasjonsprosjektet
 • Kjøp av ekstern kompetanse
 • Reise- og kursvirksomhet
 • Innkjøp av nødvendig utstyr

Prosjektmidler skal IKKE benyttes til:

 • Doktorgradsprosjekter
 • Rene forskningsaktiviteter
 • Implementering av tidligere gjennomførte pilotprosjekter

Krav til søknad ved tildeling av midler

 • Søknad skrives på eget søknadsskjema:
  Søknadsskjema innovasjonsmidler HNT 2019 (docx) NB! Maksimalt 3 sider.
 • Søker må være ansatt i HNT i minimum 20 % stilling
 • Prosjektets nytteverdi må synliggjøres
 • Dersom det er gjennomført tilsvarende prosjekter ved andre sykehus nasjonalt eller internasjonalt, eller det finnes forskning som er relevant for prosjektet skal det vises til dette i søknaden
 • Prosjektperioden må være tidsavgrenset
 • Prosjektet må være mulig å realisere innenfor de økonomiske rammene det søkes om
 • Sluttrapport skal sendes senest en måned etter prosjektslutt til postmottak@hnt.no med kopi til Innovasjonsklinikken v/Bente Rømo Søreng – BenteRomo.Soreng@helse-nordtrondelag.no.  Sluttrapport blir publisert på intranett for felles læring i helseforetaket.
 • Prosjektet skal ha en tydelig organisering med prosjekteier og prosjektleder

Godkjenning av søknad 

Prosjektet og prosjektets budsjett skal være godkjent av leder med budsjettansvar ved søkers organisatoriske enhet i helseforetaket. Vedkommende skal være informert om prosjektets aktiviteter, godkjenne den angitte egenfinansieringen i prosjektsøknaden og signere søknaden før innsending.

Vurderingskriterier

Følgende hovedkriterier vektlegges likt i vurdering av søknadene:

1. Innovasjonsgrad

 • Hvor stor er nyhetsgraden i den foreslåtte løsningen og i hvilken grad representerer løsningen en bedring i forhold til dagens situasjon?
 • Inkluderer prosjektet bruk av nye metoder eller ny teknologi eller er det innovativ anvendelse av eksisterende metoder/teknologi på nye områder?

2. Nytteverdi

 • Det må dokumenteres et behov for den foreslåtte løsningen og/eller et potensial for kommersialisering og næringsutvikling 
 • Prosjektet bør frembringe løsninger som er forankret i strategisk utviklingsplan

3. Gjennomførbarhet  

 • Kan en vellykket gjennomføring av det beskrevne prosjektet ansees som realistisk? 
 • Er det satt opp gode og troverdige milepæler? 
 • I hvilken grad er tilstrekkelig kompetanse, utstyr og ressurser tilgjengelige for prosjektet?

4. Samarbeid 

 • Det oppfordres til samarbeid på tvers av avdelinger, klinikker og sykehus
 • Er det aktuelt med brukermedvirkning? 
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten og andre eksterne aktører?

Vurderingskomité

Alle søknader gjennomgås og vurderes av en komité bestående av følgende deltagere

 • Annbjørg Støa
 • Hallvard Græslie
 • Øystein Sende
 • Anne Fresvig
 • Stein Erik Breivikås
 • Lars Strøm
 • Stig Ørnvall
 • Utviklingsleder Therese Troset Engan koordinerer arbeidet


Søknadsfrist: 14 dager før vurderingskomiteens møter

Informasjon om møtedatoer og søknadsfrister finner du her

Tildeling av midler publiseres på HNTs intranettsider, og søker vil bli tilskrevet med informasjon om søknadens utfall. Vurderingskomiteen møtes seks ganger pr. år.

Immaterielle rettigheter

NB! Dersom prosjektet har kommersielt potensial og det kan være aktuelt med patentsøknader, merkevarebeskyttelse eller lignende; ta kontakt med Innovasjonsklinikken før innsendelse av søknad.

Søknader sendes via epost til postmottak@hnt.no med kopi til Bente Rømo Søreng

Søknaden må merkes «Søknad om innovasjonsmidler HNT for 2019».

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål rettes til Innovasjonsrådgiver Hilde Kjeldstad Berg, hilde.kjeldstad.berg@hnt.no.
Tlf. 47 25 72 22


Innovasjonsnytt

Fant du det du lette etter?