Innovasjonsklinikken

Nytt, nyttig og nyttiggjort
 

​Kontakt Innovasjonsklinikken

Innovasjonsklinikken er en felles arena i Helse Nord-Trøndelag hvor utvikling, forskning og innovasjon skal skje i samarbeid med brukere, ansatte, industriaktører og kommuner i helseforetakets nedslagsfelt.

Det skal være en kultur for forskning, innovasjon og kunnskapsbasert praksis i Helse Nord-Trøndelag.

Hva kan Innovasjonsklinikken bidra med?

 • Forsknings- og innovasjonsnettverk med spisskompetanse på de ulike fagområdene i helseforetaket
 • Idéutvikling
 • Verktøy og prosjektmetodikk for mer effektiv gjennomføring av utvikling-, forskning- og innovasjonsprosjekter
 • Nettside for innmelding av ideer og behov
 • Tilgang på forskningsrådgivning og forskningsdata 
 • Rådgivning angående finansiering av prosjekter
 • Nettverksbygging internt og eksternt
 • Håndtering av avtaler og IPR (patentering, merkevarebeskyttelse o.l.)
 • Møteplasser for utveksling av erfaringer, inspirasjon og kunnskap

Innovasjonsnettverk

Innovasjonsnettverket tilknyttet Innovasjonsklinikken består av utvikling-, forskning- og innovasjonskontakter fra alle klinikker og sentre i helseforetaket.

I tillegg består innovasjonsnettverket av innovasjonsrådgiver, utviklingsleder, forskningsrådgiver, IT leder og kvalitetssjef. Vi vil også trekke inn relevant intern og ekstern fagkompetanse ved behov.

Fremtidens pasientrom

Fremtidens pasientrom er en testarena for ny helseteknologi til bruk i sengepost og pasientrom i Helse Nord-Trøndelag. Vi skal legge til rette for effektiv testing av ny helseteknologi gjennom å tilby gode prosesser, infrastruktur og klinisk spisskompetanse.

Fremtidens pasientrom

Samarbeidspartnere

NTNU Technology Transfer AS (tto.ntnu.no) InnoMed (innomed.no) NTNU / HUNT (ntnu.no/hunt) NORD universitet (nord.no) Kommuner (trondelagfylke.no) Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (utviklingssenter.no) Trøndelag forskning og utvikling (tfou.no) Proneo (proneo.no)

 

Innovasjon - hva, hvorfor, hvordan?

Hva er innovasjon?

Innovasjon kan defineres som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. I Helse Nord-Trøndelag kan dette være innovasjoner i form av et produkt, en tjeneste, nye arbeidsprosesser eller nye
organisasjonsformer.

En ide kan ikke kalles en innovasjon før den er tatt i bruk og skaper verdi for
organisasjonen eller brukeren, enten i form av økt kvalitet, økt sikkerhet, forbedret pasientløp
og pasienttjenester, kostnadseffektivitet eller forbedrede arbeidsprosesser.

Innovasjonsprosjektene skal styrke klinisk praksis og helsetjeneste og gi konsekvenser for pasientbehandlingen gjennom økt regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Hvorfor skal vi innovere?

De kommende årene vil befolkningens sammensetning og behov endres, det vil komme tydeligere krav til dokumentert kvalitet, ansatte vil bli en knapphetsfaktor og økonomisk vekst vil bremse for spesialisthelsetjenesten.

Disse utfordringene vil hver for seg, og samlet, generere endringsbehov i helseregionen.
Det er derfor viktig at utvikling, forskning og innovasjon brukes som instrumenter for å kunne møte disse utfordringene.

Innovasjon er foreløpig ikke en lovpålagt oppgave på samme måte som forskning og utdanning, men
har sammen med forskning vært en del av oppdragsdokumentene til de regionale
helseforetakene.

I oppdragsbrevet til HNT i 2017 er følgende presisert fra oppdragsgiver:
«Helse Nord-Trøndelag HF skal styrke innovasjonssamarbeidet mellom
spesialisthelsetjenesten og næringslivet i samsvar med regjeringens handlingsplan for
oppfølging av HelseOmsorg21-strategien».

Videre er behovet for å styrke arbeidet med systematisk innovasjonsarbeid og
innovasjonsinfrastruktur løftet frem og alle helseforetakene er pålagt å innføre et system for
oppfølging og gjennomføring av innovasjonsprosjekter.

Hvordan arbeider vi med innovasjon?

En innovasjonsprosess fra idé til implementering kan være en lang og krevende reise. I Helse Nord-Trøndelag kan Innovasjonsklinikken bistå med videreutvikling av idéen din og gi støtte gjennom hele prosjektprosessen helt fram til implementering og deling.

Finansiering

Det finnes flere ulike kilder for å søke om innovasjonsmidler. Vi vil gjerne hjelpe deg. Ta kontakt på e-post innovasjon@hnt.no for bistand.

Helse Midt-Norge (helse-midt.no) Innomed (innomed.no) Samarbeidsorganet (helse-midt.no) Regionale forskningsfond Innovasjon Norge

 

Innovasjonsmidler i Helse Nord-Trøndelag

HNT lyser ut innovasjonsmidler som skal benyttes til små eller store prosjekter med formål om å forbedre eller utvikle nye prosesser, tjenester, produkter eller organisering.

I 2019 lyses det ut totalt 2 millioner kroner, og det kan søkes om inntil 150 000 kr pr. prosjekt. 

Midlene som lyses ut er tenkt benyttet som såkalte såkornmidler. Det vil si at de skal muliggjøre igangsetting av små og store innovasjonsprosjekter, og bidra til å øke innovasjonsaktiviteten i helseforetaket.

Det er et mål om at tildeling av såkornsmidler skal heve kvaliteten på innovasjonsprosjektene på en slik måte at de på lengre sikt kan skaleres opp og videreføres ved hjelp av ekstern finansiering.

Prosjektene skal støtte oppunder mål og tiltak i Strategisk Utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag 2018-2022. Det påpekes at det vil styrke søknaden dersom den har en tydelig kobling til HNTs overordnede mål og strategier. Prioriterte mål for strategiperioden er:

1. Utvikle og implementere standardiserte pasientforløp;
2. Fremragende akuttmottak – riktig pasient på riktig sted til riktig tid;
3. Høy bruker- og ansattetilfredshet.

Mer informasjon om innovasjon i HNT kan du lese på Innovasjonsklinikkens nettside.

Prosjektmidler kan benyttes til:

 • Frikjøp av personell som kan gjennomføre innovasjonsprosjektet
 • Kjøp av ekstern kompetanse
 • Reise- og kursvirksomhet
 • Innkjøp av nødvendig utstyr

Prosjektmidler skal IKKE benyttes til:

 • Doktorgradsprosjekter
 • Rene forskningsaktiviteter
 • Implementering av tidligere gjennomførte pilotprosjekter

Krav til søknad ved tildeling av midler

 • Søknad skrives på eget søknadsskjema:
  Søknadsskjema innovasjonsmidler HNT 2019 (docx) NB! Maksimalt 3 sider.
 • Søker må være ansatt i HNT i minimum 20 % stilling
 • Prosjektets nytteverdi må synliggjøres
 • Dersom det er gjennomført tilsvarende prosjekter ved andre sykehus nasjonalt eller internasjonalt, eller det finnes forskning som er relevant for prosjektet skal det vises til dette i søknaden
 • Prosjektperioden må være tidsavgrenset
 • Prosjektet må være mulig å realisere innenfor de økonomiske rammene det søkes om
 • Sluttrapport skal sendes senest en måned etter prosjektslutt til postmottak@hnt.no med kopi til Innovasjonsklinikken v/Bente Rømo Søreng – BenteRomo.Soreng@helse-nordtrondelag.no.  Sluttrapport blir publisert på intranett for felles læring i helseforetaket.
 • Prosjektet skal ha en tydelig organisering med prosjekteier og prosjektleder

Godkjenning av søknad 

Prosjektet og prosjektets budsjett skal være godkjent av leder med budsjettansvar ved søkers organisatoriske enhet i helseforetaket. Vedkommende skal være informert om prosjektets aktiviteter, godkjenne den angitte egenfinansieringen i prosjektsøknaden og signere søknaden før innsending.

Vurderingskriterier

Følgende hovedkriterier vektlegges likt i vurdering av søknadene:

1. Innovasjonsgrad

 • Hvor stor er nyhetsgraden i den foreslåtte løsningen og i hvilken grad representerer løsningen en bedring i forhold til dagens situasjon?
 • Inkluderer prosjektet bruk av nye metoder eller ny teknologi eller er det innovativ anvendelse av eksisterende metoder/teknologi på nye områder?

2. Nytteverdi

 • Det må dokumenteres et behov for den foreslåtte løsningen og/eller et potensial for kommersialisering og næringsutvikling 
 • Prosjektet bør frembringe løsninger som er forankret i strategisk utviklingsplan

3. Gjennomførbarhet  

 • Kan en vellykket gjennomføring av det beskrevne prosjektet ansees som realistisk? 
 • Er det satt opp gode og troverdige milepæler? 
 • I hvilken grad er tilstrekkelig kompetanse, utstyr og ressurser tilgjengelige for prosjektet?

4. Samarbeid 

 • Det oppfordres til samarbeid på tvers av avdelinger, klinikker og sykehus
 • Er det aktuelt med brukermedvirkning? 
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten og andre eksterne aktører?

Vurderingskomité

Alle søknader gjennomgås og vurderes av en komité bestående av følgende deltagere

 • Annbjørg Støa
 • Hallvard Græslie
 • Øystein Sende
 • Anne Fresvig
 • Stein Erik Breivikås
 • Lars Strøm
 • Stig Ørnvall
 • Utviklingsleder Therese Troset Engan koordinerer arbeidet


Søknadsfrist: 14 dager før vurderingskomiteens møter

Informasjon om møtedatoer og søknadsfrister finner du her

Tildeling av midler publiseres på HNTs intranettsider, og søker vil bli tilskrevet med informasjon om søknadens utfall. Vurderingskomiteen møtes seks ganger pr. år.

Immaterielle rettigheter

NB! Dersom prosjektet har kommersielt potensial og det kan være aktuelt med patentsøknader, merkevarebeskyttelse eller lignende; ta kontakt med Innovasjonsklinikken før innsendelse av søknad.

Søknader sendes via epost til postmottak@hnt.no med kopi til Bente Rømo Søreng

Søknaden må merkes «Søknad om innovasjonsmidler HNT for 2019».

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål rettes til Innovasjonsrådgiver Hilde Kjeldstad Berg, hilde.kjeldstad.berg@hnt.no.
Tlf. 47 25 72 22


Innovasjonsnytt

 • Trine Sagvold Haugan og Helle Skrataas. Foto
  26.05.2020
  Laget ny vei gjennom lukkede dører

  Koronapandemien har ført til innleggelser ved intensivavdelinger over hele landet. Med pasienter og pårørende adskilt fant intensivsykepleierne Trine Sagvold Haugan og Helle Skrataas en ny måte å bringe dem sammen på.

 • Grethe Johansen, Håkon Mortensen Gullsvåg og Brit Indal står sammen med utstyr for talegjenkjenning. Foto
  06.05.2020
  Gir sekretær-hjelp til bygging av talegjenkjenningsprofil

  Ved hjelp av assistert talegjenkjenning kan leger og behandlere få hjelp til å bygge en god talegjenkjenningsprofil. Det kan effektivisere pasientdokumentasjonen, og gi mer tid til pasientene.

 • Petter Tinbod Eggen, Nina Vibeche Skei, Inger-Lise Bangstad og Malvin Torsvik står sammen og snakker ved en pasientseng. Foto
  06.03.2020
  Sprer kunnskap om sepsis med e-læring

  Kunnskap om sepsis kan gi raskere behandling, og bidra til å redde flere liv. Et nytt e-læringsprogram fra Helse Nord-Trøndelag, Nord universitet og St. Olavs hospital skal spre lærdom om sykdommen blant helsepersonell.

 • 28.02.2020
  Feiret innovasjonskraften med fremtidsrettet blikk

  50 av HNTs innovatører samlet seg til seminar på Dampsaga i Steinkjer. På programmet sto utveksling av kunnskap og erfaringer, og den første utdelingen av innovasjonspris og forbedringspris i HNT.

 • Therese Troset Engan, Bodil Landstadm, Åse Mette Haldorsen og Hilde KjeldstadBerg står sammen foran en forsamling. Foto.
  06.02.2020
  Sparket i gang innovativ EU-satsing

  Med VälTel 2.0 skal norsk-svensk innovasjonssamarbeid føre til en enda bedre helsetjeneste for befolkningen. Både i helseforetak, kommuner og næringsliv.

 • Bilde av Dalen, Wiseth, Sandvik og Østvik med blomster etter tildeling av CAG. Foto
  30.01.2020
  Styrker helsetjenesten med nysatsingen CAG

  Tett regionalt samarbeid om forskning, innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling. Det er målet når Helse Nord-Trøndelag skal bidra som samarbeidspartner i to ulike Clinical Academic Groups (CAG).

 • Flere helsearbeidere står rundt en person som holder et brett med mat. Foto
  23.01.2020
  Styrker pasientbehandlingen med satsing på ernæring

  Med innovasjonsprosjektet MATerVITALT skal pasientenes ernæringsinformasjon tas fra papir til skjerm. Det skal frigjøre arbeidstid, redusere sykdomsrelatert underernæring og bidra til enda bedre pasientbehandling.

 • En mann står med ryggent il kamera, med en liten, hvit sensor plassert bak øret. Foto
  10.01.2020
  Tester sensorteknologi for å bedre pasientsikkerheten

  Manuelle målinger på pasienter kan ta opp mye av arbeidsdagen til helsepersonell. Nå skal Helse Nord-Trøndelag teste om en ny sensorteknologi kan styrke pasientsikkerheten, og frigjøre arbeidstid til mer pasientbehandling.

 • 09.12.2019
  Utvikler morgendagens ultralyd

  Som del av doktorgradsarbeidet sitt skal Øyvind Ervik bidra i utviklingen av et nytt, høyteknologisk ultralydhode til bronkoskopet.

 • 21.11.2019
  Presenterte sykehusets sensorplaster-samarbeid

  I samarbeid med Helse Nord-Trøndelag har Trondheims-bedriften Mode Sensors utviklet et sensorplaster som kontrollerer kroppens væskebalanse. Onsdag ble nyvinningen presentert på dialyseavdelingen.

 • 19.11.2019
  Møter fremtidens pasientbehov

  Norge opplever en stadig økning i antall eldre. Ved Staup Helsehus i Levanger får NTNU Link-studentene møte den voksende pasientgruppen, som det kan være utfordrende å være lege for.

 • 18.11.2019
  Rigger fremtidens akuttmottak

  Økt pasienttilfredshet, bedre faglig kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Med prosjektet «Fremragende akuttmottak» skal Helse Nord-Trøndelag rustes for fremtiden.

 • 15.11.2019
  Milliondryss til norsk-svensk innovasjonssamarbeid

  Gjennom EU-prosjektet VälTel har Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen samarbeidet for å finne fremtidens helseløsninger. Nå skal prosjektet utvikles videre, med millionstøtte fra EU.

 • 14.11.2019
  Samlet innovasjonskraften i Namsos

  – Vi er i ferd med å våkne, og vi kan om vi vil og rigger oss riktig. Det var blant budskapene til en fullsatt sal da Helsehagen 2019 samlet regionens innovasjonskraft.

 • 12.11.2019
  Fordeler kompetansen med 12-timersvakter

  Medisinsk avdeling på Sykehuset Namsos har det siste halvåret testet ut 12-timersvakter for sykepleiere i helgene. Positive tilbakemeldinger fra de ansatte har gjort at løsningen fortsetter også i 2020.

 • 08.10.2019
  Styrker pasientsikkerheten med VR-teknologi

  Ved hjelp av Virtual Reality (VR) skal ansatte ved akuttpsykiatrisk sengepost bli enda bedre til å håndtere vanskelige situasjoner. Det skal styrke sikkerheten til både pasienter og ansatte.

 • Bine-Kristin Kristoffersen står i døråpningen til sitt eget kontor og smiler til kamera. Foto.
  01.10.2019
  Vil redusere ventetid med sekretærstyrt kalender

  Gjennom et nytt pilotprosjekt er det sekretærene som nå skal koordinere timene til utredning og behandling på BUP.

 • Anita Flasnes Holthe (kvalitetsrådgiver), Mona Duna (vernepleier) og Lotte Fossland står sammen og smiler til kamera. Foto.
  30.09.2019
  Vil optimalisere deltakelsen til pårørende

  Helse Nord-Trøndelag opplever en økning i antall henvisninger til allmennpsykiatrien. Spesielt i aldersgruppen 18 – 26 år. Pårørende i form av foreldre, venner og omsorgspersoner er en viktig del av livet til disse pasientene.

 • En kvinne ligger i en sykehus-seng med en Ipad. Foto
  10.09.2019
  Får ettertraktede innovasjonsmidler til utvikling av helsehjelp

  Helse Nord-Trøndelag skal sammen med Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal finne nye måter å følge opp pasientene sine på.

 • 05.09.2019
  Øker effektivitet og trivsel med ryddige lokaler

  Gjennom et nytt forbedringsprosjekt har Medisinsk-teknisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag ryddet og systematisert egne lokaler. Det skal føre til bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet.

 • Promobilde forskningsdagene. foto
  05.09.2019
  Program for Forskningsdagene 2019

  Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd, hvor forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Her er en oversikt over årets program fra Helse Nord-Trøndelag.

 • 23.08.2019
  Trøndersk forskning på svangerskapsforgiftning i internasjonalt tidsskrift

  Et forskningsprosjekt på svangerskapsforgiftning i Trøndelag ble i sommer publisert i det amerikanske tidsskriftet JAMA Cardiology. Forskningen har ført til et nytt pilotprosjekt for oppfølging av pasienter.

 • 21.08.2019
  Utlysning av innovasjonsmidler 2019

  Det er nå mulig å søke midler til innovasjon fra Helse Midt-Norge. Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats. Søknadsfrist er 4. oktober.

 • 16.08.2019
  Vil sikre effektiv behandling med nytt innovasjonsprosjekt

  Pasientene ved rehabiliteringsavdelingen på Sykehuset Levanger opplever økt selvstendighet i sine grunnleggende funksjoner. Et nytt innovasjonsprosjekt på avdelingen gir de ansatte oversikt over fremgangen, og skal hjelpe dem til å drive den videre.

 • 06.08.2019
  Velkommen til Helsehagen 2019

  Helse Nord-Trøndelag gjentar med sine sammarbeidspartnere suksessen fra 2018, og ønsker på ny velkommen til Helsehagen.

 • 27.05.2019
  Enkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.no

  Nå gjør vi det lettere for deg å få oversikt over dine avtaler hos sykehusene i Midt-Norge - kun ved noen tastetrykk. Logg deg inn på helsenorge.no!

 • 27.05.2019
  Med rett til å forske

  Så langt i år har 25 forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekt i Helse Nord-Trøndelag fått godkjent oppstart. Interessen for å forske og å drive med kvalitetsarbeid er stigende.

 • 23.05.2019
  Forbedret logistikk reduserer ventetiden for pasientene

  Omtrent 30 000 pasienter er innom kirurgisk og ortopedisk poliklinikk på Sykehuset Levanger årlig. Antallet øker hvert år. Enkle grep i måten arbeidet organiserer på, har vært med på å redusere tiden det tar fra en pasient blir henvist til...

 • 07.05.2019
  BUP blir modell for nasjonalt pakkeforløp

  Nevropsykolog Reiel Storheil Pedersen og hans ADHD-team ved BUP Sykehuset Namsos hadde en meget engasjert statsminister på besøk tirsdag morgen.

 • Johan Fredrik Skomsvoll står foran publikum i et auditorium og presenterer RSHU på en powerpoint. Foto.
  22.03.2019
  Dette kan du få hjelp til av RSHU

  Regionalt Senter for Helsetjenesteutvikling (RSHU) har som mål å fremme tjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon i helseforetakene i Helse Midt-Norge. De bidrar med kompetanse for deg som ønsker hjelp.

 • 19.03.2019
  Utviklet egen app til vital informasjon

  Ved hjelp av en selvutviklet app ønsker lege Ole Kristian Forstrønen Thu å ta livsviktig behandlingsinformasjon fra de stasjonære datamaskinene til kollegenes mobiltelefoner.

 • 14.03.2019
  Feiret ettårsdag med fremtidsrettet blikk

  Innovasjonsklinikken feiret denne uken sitt aller første leveår. På bursdagsmenyen sto faglig påfyll til den videre reisen mot fremtidens helsevesen.

 • 28.02.2019
  Tester nettbrett til kommunikasjon med intensivpasienter

  For intensivpasienter som respiratorbehandles er det umulig å kommunisere ved hjelp av egen stemme. Nå tester intensivavdelingen på Sykehuset Levanger bruk av nettbrett for å bedre kommunikasjonen med pasientene.

 • 12.02.2019
  Styrker samarbeidet med kommunene

  Gjennom «Visitas» besøker parter som samhandler hverandre for å se hvordan den andre parten jobber. Det har lagt grunnlaget for bedre samhandling mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten.

 • Lasse Marius Elden Honningsvåg. Foto
  28.01.2019
  Finner nye brikker til puslespillet

  Gjennom doktorgradsarbeidet sitt har Lasse-Marius Elden Honningsvåg undersøkt endringer i hjernens hvite substans. Han håper forskningen kan bli en ny brikke i puslespillet om utvikling av hodepine.

 • 22.01.2019
  Vil undersøke væskebalansen med nyutviklet sensor

  Sykehuset Levanger går i samarbeid med Trondheims-bedriften Mode Sensors for å teste ut et nyutviklet sensorplaster. Det skal måle pasientenes endring i væskebalanse, og hindre både dehydrering og overhydrering.

 • 07.01.2019
  Utvikler fremtidens helsetjeneste

  Tre ansatte i Helse Nord-Trøndelag forteller om sitt arbeid med å forme fremtidens helsetjeneste.

 • Carl Platou viser senterleder Stein Erik Breivikås det teknologiske utstyret på avdelingen. Foto.
  21.12.2018
  HNT-innovasjoner fikk støtte fra Helse Midt-Norge

  Innovasjonsprosjektene «Fremtidens pasientrom», «MATerVITALT» og «Økt mestring og livskvalitet med bedre tjenesteflyt» får økonomisk støtte gjennom Helse Midt-Norges innovasjonsmidler.

 • Göran Larsson og Bodil Landstad står sammen foran en VälTel-plakat. Foto
  28.11.2018
  Presenterer norsk-svensk samarbeid for Europa

  I starten av desember reiser forksningssjef i HNT, Bodil Landstad, til Brussel for å snakke om det nors-svenske samarbeidsprosjektet VälTel.

 • Anne-Marie Sæther holder en oksygenmaske over en person som ligger på en operasjonsseng med varmeteppe over seg. Foto.
  21.11.2018
  Vil redusere hypotermi med varmetepper

  Gjennom et nytt kvalitetsprosjekt ønsker spesialsykepleierne Anne-Marie Sæther og Ragnhild Indal å se om bruk av varmetepper til operasjonspasientene kan redusere forekomsten av hypotermi.

 • 02.11.2018
  Håndterer vold og trusler med VR-teknologi

  Per-Erik Daviknes fra selskapet Trygg Grunn bruker VR-briller for å lære yrkesgrupper å håndtere farlige situasjoner. Nå skal ansatte ved Medisinsk overvåkningsavdeling ved Sykehuset Levanger ta teknologien i bruk.

 • Ingvild Kjerkol, Naeem Zahid og Just Ebbesen sitter og snakker sammen. Ved siden av står Bjarne Håkon Hanssen. Foto
  25.10.2018
  Samlet seg for økt innovasjonskraft

  Onsdag gikk Helsehagen 2018 av stabelen på Nord Universitet i Røstad. – Et viktig arrangement for regionen, sier stortingspolitiker Ingvild Kjerkol og tidligere sykehusdirektør Just Ebbesen.

 • Mathias Fossland sitter på en stol ved kontorpulten sin og ser i kamera. Foto.
  09.10.2018
  Møt Helse Nord-Trøndelags innovatører

  Siden Innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag ble åpnet i februar, har det kommet inn over 40 ideer som det jobbes med rundt om i helseforetaket. Her kan du lese om tre av prosjektene.

 • Helsehagens logo, bestående av fem trekanter satt sammen i ulik grønnfarge for å representere trær. Grafikk
  14.09.2018
  Velkommen til Helsehagen 2018

  Helse Nord-Trøndelag har med sine samarbeidspartnere landet et spennende program for helseinnovasjonskonferansen Helsehagen.

 • Fysioterapeut Kathrine Engen står i foajeen ved avdelingen sin og smiler til kamera. Foto
  13.09.2018
  Vil kartlegge trender hos pasientene

  Gjennom et nytt innovasjonsprosjekt ønsker Kathrine Engen å kartlegge trender og behov hos rehabiliteringspasientene på sykehuset. Det kan tjene både behandling og fagutvikling på sikt.

 • Ambulansearbeider Andreas Oldren. Foto.
  31.05.2018
  Styrker pasientsikkerheten med nye akuttsekker

  Skal forenkle arbeidsdagen til helsepersonell i hele Midt-Norge, og sikre pasientene riktig utstyr.

 • Oluf Dimitri Røe sitter ved en kontorpult og ser i kamera. Foto.
  26.04.2018
  Ny HUNT-kalkulator anslår risiko for lungekreft

  Sammen med norske og greske forskere har prosjektleder Oluf Dimitri Røe utviklet en kalkulator som regner ut risikoen for å få lungekreft. Håpet er å kunne gi raskere behandling, og redde flere liv.

 • Marlen Knutli, Solfrid Romundstad og Siri Amundsen står samen i laboratoriet. Foto.
  24.04.2018
  Helse Nord-Trøndelag starter egen forskningsbiobank

  Ved hjelp av et nytt pilotprosjekt ønsker Helse Nord-Trøndelag og Biobank1® å bygge opp en generell biobank for forskning. Målet er å lære mer om pasientenes helse og utvikle bedre behandlingstilbud.

 • Innovasjonskontaktene står samlet på et fortau og smiler til kamera. Foto.
  16.04.2018
  Sammen for fremtidens helsevesen

  Med hjelp fra egne innovasjonskontakter skal Helse Nord-Trøndelag gå fremtidens helsevesen i møte. Fredag hadde de nyutnevnte kontaktene sitt aller første møte.

 • Rimmert van der Kooij, Pieter Jelle Toussaint, Ketil Thorvik og Elise Landsem står sammen. Bilde.
  09.04.2018
  Vil øke produktiviteten i helsetjenesten

  Gjennom deltakelse i forprosjektet iCOPE ønsker Helse Nord-Trøndelag å se på mulighetene for å jobbe smartere. Det kan bidra til redusert ventetid for pasienter i fremtidens helsevesen.

Fant du det du lette etter?