Utlysning av innovasjonsmidler i HNT

Har du en idé til hvordan vi i Helse Nord-Trøndelag kan arbeide smartere? HNT lyser nå ut innovasjonsmidler som kan benyttes til både små eller store prosjekter.

En lyspære med tannhjul på innsiden. Grafikk.
Grafikk: colourbox.com

Innovasjonsmidler skal benyttes til små eller store prosjekter med formål om å forbedre eller utvikle nye prosesser, tjenester, produkter eller organisering. I 2018 lyses det ut totalt to millioner kroner, og det kan søkes om inntil 150 000 kr per prosjekt.  

Midlene som lyses ut er tenkt benyttet som såkalte "såkornmidler". Det vil si at de skal muliggjøre igangsetting av små og store innovasjonsprosjekter, og bidra til å øke innovasjonsaktiviteten i helseforetaket. 

Det er et mål om at tildeling av såkornsmidler skal heve kvaliteten på innovasjonsprosjektene på en slik måte at de på lengre sikt kan skaleres opp og videreføres ved hjelp av ekstern finansiering.

Prosjektene skal støtte oppunder mål og tiltak i Strategisk Utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag 2018-2022 (HTML).

Mer informasjon om innovasjon i HNT:

Prosjektmidler kan benyttes til følgende:

 • Frikjøp av personell som kan gjennomføre innovasjonsprosjektet 
 • Kjøp av ekstern kompetanse
 • Reise- og kursvirksomhet
 • Innkjøp av nødvendig utstyr
 • Prosjektmidler skal IKKE benyttes til:
 • Doktorgradsprosjekter
 • Rene forskningsaktiviteter
 • Implementering av tidligere gjennomførte pilotprosjekter

Krav til søknad ved tildeling av midler

 • Søknad skrives på eget søknadsskjema (lenke)
 • Søker må være ansatt i HNT i minimum 20 % stilling
 • Prosjektets nytteverdi må synliggjøres
 • Dersom det er gjennomført tilsvarende prosjekter ved andre sykehus nasjonalt eller internasjonalt eller det finnes forskning som er relevant for prosjektet skal det vises til dette i søknaden
 • Prosjektperioden må være tidsavgrenset 
 • Prosjektet må være mulig å realisere innenfor de økonomiske rammene det søkes om 
 • Sluttrapport skal sendes senest en måned etter prosjektslutt til postmottak@hnt.no med kopi til Innovasjonsklinikken v/Pauline Kolset –pauline.kolset@helse-nordtrondelag.no. Sluttrapport blir publisert på intranett for felles læring i helseforetaket. 
 • Prosjektet skal ha en tydelig organisering med prosjekteier og prosjektleder

Godkjenning av søknad 

Prosjektet og prosjektets budsjett skal være godkjent av leder med budsjettansvar ved søkers organisatoriske enhet i helseforetaket. Vedkommende skal være informert om prosjektets aktiviteter, godkjenne den angitte egenfinansieringen i prosjektsøknaden og signere søknaden før innsending.

Vurderingskriterier

Følgende hovedkriterier vektlegges likt i vurdering av søknadene:

1. Innovasjonsgrad

 • Hvor stor er nyhetsgraden i den foreslåtte løsningen og i hvilken grad representerer løsningen en bedring i forhold til dagens situasjon?
 • Inkluderer prosjektet bruk av nye metoder eller ny teknologi eller er det innovativ anvendelse av eksisterende metoder/teknologi på nye områder?

2. Nytteverdi

 • Det må dokumenteres et behov for den foreslåtte løsningen og/eller et potensial for kommersialisering og næringsutvikling 
 • Prosjektet bør frembringe løsninger som er forankret i strategisk utviklingsplan

3. Gjennomførbarhet  

 • Kan en vellykket gjennomføring av det beskrevne prosjektet ansees som realistisk? 
 • Er det satt opp gode og troverdige milepæler? 
 • I hvilken grad er tilstrekkelig kompetanse, utstyr og ressurser tilgjengelige for prosjektet?

4. Samarbeid 

 • Det oppfordres til samarbeid på tvers av avdelinger, klinikker og sykehus
 • Er det aktuelt med brukermedvirkning? 
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten og andre eksterne aktører?

Vurderingskomité

Alle søknader gjennomgås og vurderes av en komité bestående av følgende deltagere

 • Annbjørg Støa 
 • Hallvard Græslie
 • Øystein Sende
 • Rep. fra Klinikk for medisin og rehabilitering, ikke avklart hvem ennå
 • Stein Erik Breivikås
 • Utviklingsleder Therese Troset Engan koordinerer arbeidet.

Søknadsfristen er løpende

Tildeling av midler publiseres på HNTs intranettsider, og søker vil samtidig bli tilskrevet med informasjon om søknadens utfall. Vurderingskomitéen vil møtes månedlig.

NB! Dersom prosjektet har kommersielt potensial og det kan være aktuelt med patentsøknader, merkevarebeskyttelse eller lignende; ta kontakt med Innovasjonsklinikken før innsendelse av søknad.

Søknader sendes via epost til postmottak@hnt.no med kopi til Pauline Kolset

Søknaden må merkes «Søknad om innovasjonsmidler HNT for 2018».

Eventuelle spørsmål rettes til Innovasjonsrådgiver Hilde Kjeldstad Berg (hilde.kjeldstad.berg@hnt.no/
47 25 72 22).

Søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema for Innovasjonsmidler 2018 (.docx)