HELSENORGE

Kompetanseprogram for behandlere av spiseforstyrrelser

RKSF arrangerer ulike kurs og kompetansehevingsprogram for helsepersonell, inkludert FBT og KAT-S for behandlere. Nye kull starter i oktober 2022.

Velkommen som deltager på vår satsning for kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) målretter nå kompetansehevingen ved å styrke behandlingskompetansen ved spiseforstyrrelser med kursrekker rettet mot familiebasert terapi (FBT) og kognitiv atferdsterapi (KAT-S). Begge programmene inkluderer veiledning, og deltagere må være forberedt både på rollespill, medbrakt videomateriale og felles drøftelser. For å få utbytte av veiledningen må deltakerne starte behandling av pasienter med spiseforstyrrelser i løpet av kurset. Alle deltakere skal legge frem videoopptak av pasientsamtaler. 

Deltagere får utlevert obligatorisk litteratur, inkludert boken «Spiseforstyrrelser- forståelse og behandling. En håndbok» (2020). Programmet har en egenandel på 4000 kroner, denne dekker samtlige samlinger, dagpakker på hotellet og obligatorisk litteratur. For å få utdanningen godkjent, kan du ikke ha mer enn 20 % fravær. 

Alle som har fullført programmet vil bli invitert til å delta i nettverk. Dette for å gi støtte gjennom møtepunkt og mulig fagdager. Nettverket kan selv komme med vurderinger av innhold og hyppighet. 

KAT-S

For voksenpsykiatri (VOP) gir retningslinjen en sterkt anbefaling om at behandling skal rettes mot spiseforstyrrelsen. Fokuset bør rettes mot på normalisering av spisemønster, bortfall av overspisingsepisoder og vektkompenserende atferd. Dette er hovedfokus ved kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser (KAT-S), og retningslinjene anbefaler spesifikt kognitiv atferdsterapi for bulimi. Behandlingsformen tilpasses individuelt, og kan passe for personer med både anoreksi, bulimi og overspisingslidelse. Manualbasert kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (Cognitive Behavior Therapy for Eating Disorder – Enhanced) er utviklet av Professor Christopher G. Fairburn fra Oxford, England og er den best undersøkte og ledende behandlingsform for voksne. 

Forelesere vil være Jan Egil Hopsø (psykologspesialist ved Enhet for spiseforstyrrelser, Nidelv DPS) og Kristine Støp (psykologspesialist ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger). Kristine og Jan Egil vil også lede veiledningsgruppene. Begge har utdanning innen ulike terapiretninger, og har lang erfaring med behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. Obligatorisk kurslitteratur «Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders» av Chistopher G. Fairburn (Guildford Press, 2008).

FBT

For BUP-feltet anbefaler nasjonale retningslinjer for spiseforstyrrelser familiebasert behandling (FBT) for barn og unge. Involvering av foresatte vil trolig kunne øke sannsynligheten for tilfriskning, forhindre både tilbakefall og drop-out, samt redusere behovet for døgnbehandling. Kurset vil gi økt kompetanse i evidensbasert praksis gjennom opplæring i FBT, og manualen av J. Lock og D. LeGrange regnes som obligatorisk.  

Forelesere vil være psykologspesialist Beate Østgård og fagkonsulent Kristin Silseth. Begge har lang klinisk erfaring med spiseforstyrrelser hos barn og unge. Det blir tre veiledningsgrupper, i tillegg til Beate (usikker, avklares snart) og Kristin, vil også Anne Ma Gisnås, Gunn Nordahl, Jannicke Westgaard og Katrine Waaler være veiledere. Alle har lang klinisk erfaring med metoden og pasientgruppen.  
Fant du det du lette etter?