Svenn Morten Iversen, Bergljot Kolkmeyer og Børge Winter - praksiskonsulentene i Helse Nord-Trøndelag

Fastlegesiden

Informasjon for fagfolk i Helse Nord-Trøndelag

og samarbeidende fastlegekontor

Har du informasjon du ønsker å nå ut med til fastleger og/eller sykehusleger, ta kontakt med praksiskonsulentene, fagsjef Paul Georg Skogen eller Kommunikasjonsavdelingen.

Legenytt

Kurs og konferanser for fastleger

Råd og veiledere

Pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag

Det pågår et arbeid med å standardisere pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag. Her er en oversikt over våre standardiserte pasientforløp i vårt kvalitetssystem.

Vi jobber også med å beskrive pasientforløp på en lesevennlig måte for pasienter og pårørende.

Laboratorietjenester

Avdeling for Laboratoriemedisin analyserer og leverer prøvesvar på en rekke områder. I laboratoriehåndboka er det en oversikt over analyser vi utfører ved laboratoriene i Helse Nord-Trøndelag, og veiledning i hvordan prøvene skal tas. Vi har også rekvisisjoner og bestillingsskjema til prøvetakingsmateriell.

Smerteskrin for voksne

Smerteskrin for symptomlindring i livets sluttfase er utarbeidet for å legge til rette for at pasienter får en verdig død, og at pasienten skal få dø der han eller hun selv ønsker det. Skrinet kan rekvireres av legen til den enkelte pasient, eller kjøpes inn til bruk i institusjon (for eksempel sykehjem).

Fedme - veiledere ved oppfølging

Revmatisme - oppfølging ved sjøgrens syndrom / PORS

 

PORS - pasientstyrt oppfølging for revmatisk sykdom

Revmatologisk avdeling innførte i 2015 PORS for pasienter som har vært stabilie (i remisjon / lav sykdomsaktivitet) i et år.  Disse pasientene blir tatt ut av kontrollrutiner til revmatolog og henvist tilbake til fastlege. Pasienten følger selv opp blodprøver og får tatt dette hos fastlege. Pasienten kan selv ta kontakt med revmatolog, og får time innen to uker ved oppbluss av sykdomsaktivitet som ikke kan håndteres av pasient og fastlege.

Ordningen vil bidra til å redusere unødvendige rutinekontroller, gi raskere time til nyhenviste pasienter og sikre at pasienter får time på Revmatologisk avdeling når de trenger det.

     

Sjøgrens syndrom

Mangel på Zoloft tabletter

I 2015 fikk Statens legemiddelverk meldinger om mangel på Zoloft-tabletter "Pfizer" i alle styrker og pakningsstørrelser. I den forbindelse mottok Psykiatrisk klinikk forespørsler om hvordan man skal foreta hensiktsmessig erstatning av Sertralin.

Avdelingsoverlege Nils Håvard Dahl kommer med følgende anbefaling:

«Når pasienten går tom for Zoloft/sertralin, er det uproblematisk å gå direkte over til et annet SSRI. De mest aktuelle alternativene er Cipralex og Seroxat. Forsøk på ekvivalente doser Zoloft 50 mg – Cipralex 10 mg – Seroxat 20 mg. Ved bruk av Zoloft 200 mg, ville jeg likevel kun gitt Cipralex 30 mg eller Seroxat 60 mg. Så får en heller tilpasse dosen etter et par uker.»

Ondansetron (Zofran) som kvalmestillende hos barn

          

Henvisningskriterier

Vi jobber med å beskrive alle våre behandlingsforløp. Utover beskrivelse av pasientforløpets utrednings-, behandlings- og oppfølgingsfase, inneholder de også sjekkliste for henvisning. Vi er helt i startgropa med dette arbeidet og det vil ta noe tid innen alle behandlingsforløp er beskrevet. I en overgangsfase vil henvisningskriterier som lå ute på vår gamle legeside, der behandlingsforløpet ennå ikke er beskrevet, bli å finne nedenfor.

     

Praksiskonsulentordningen

I Helse Nord-Trøndelag har vi tre praksiskonsulenter ansatt i 10-20 % stilling. Praksiskonsulentene er fastleger, og jobber for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og allmennleger/private spesialister. Svenn Morten Iversen og Børge Winther jobber for alle avdelinger på begge sykehus, og er organisert under Samhandlingsavdelingen. 

Lærings- og mestringstilbud for pasienter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.