HELSENORGE

Brev til fastlegene - bruk av "Kopi til"

Helse Nord-Trøndelag har behov for å informere om rutiner omkring "Kopi til" når det gjelder henvisning og prøvesvar.

HNT innfører i disse dager elektronisk signering av røntgensvar. Når fastlege henviser til røntgen og krysser av for «Kopi til» sykehuslege, havner røntgensvar på legens signeringsliste og blir en del av sykehuslegens ansvar å følge opp.

Dette skaper uklarhet om ansvar og status i forhold til om det skal oppfattes som henvisning eller ønske om rådgivning. (les hele brevet, PDF på denne siden)

Når det gjelder prøvesvar fra laboratorium, ber vi om at fastleger merker seg følgende: Våre leger og avdelinger mottar en del kopier av svar på laboratorieprøver tatt på annet laboratorium enn HNT eller St. Olavs Hospital. HNT ønsker ikke å få kopi av prøvesvar uten som del av henvisning eller som del av avtalt og avklart oppfølging mot gitt avdeling eller gitt spesialist. Slike kopier av prøvesvar må adresseres tydelig. (les hele brevet, PDF på denne siden)

Brev til fastleger fra HNT, 08 07 2016.pdf