Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene

Samarbeidsavtalen består av en overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF og tolv tjenesteavtaler. I forbindelse med flere av tjenesteavtalene har partene utarbeidet felles rutiner.

Illustrasjon av samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene i Nord-Trøndelag. 

Illustrasjon av samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene i Nord-Trøndelag. 

Alle avtalene er revidert og er under godkjenning. De vil bli lagt ut fortløpende etter godkjenning. Avtalene under gjelder inntil videre.

Overordnet samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF (PDF)

Tjenesteavtale 1 - Oppgavefordeling

Handler om hvilke oppgaver og tiltak som kommunen og sykehuset skal/kan samarbeide om.

Tjenesteavtale 1 (PDF)

Tjenesteavtale 2 - Koordinerte tjenester

Skal sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med langvarig behov for sosial- , psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Tjenesteavtale 2 (PDF)Nettside: Fagråd for koordinerende enheter

Tjenesteavtale 3 og 5 - Innleggelse og utskrivning

Pasienten skal få best mulig sammenhengende helsetjeneste, og få klargjort kommunens og HNTs ansvar og oppgaver ved en innleggelse. I tillegg skal informasjonsflyten mellom og innenfor behandlings- og omsorgsnivåene sikres, og pasienten skal motta tjenester på beste effektive omsorgsnivå.

Tjenesteavtale 3 og 5 (PDF)

Tjenesteavtale 4 - Kommunalt døgnbasert ø-hjelpstilbud

Målet er å gi befolkningen et godt tilbud der de bor, og redusere antallet øyeblikkelig hjelp innleggelser. Flere innbyggere skal behandles i kommunehelsetjenesten, og hele eller større deler av pasientforløpet skal foregå i kommunene.

Tjenesteavtale 4 (PDF)

Tjenesteavtale 6 - Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Sikre felles, målrettet kompetanseheving og faglig informasjonsutveksling.

Tjenesteavtale 6 (PDF)Nettside: Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD universitet

Tjenesteavtale 7 - Forskning og fagutvikling

Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.

Tjenesteavtale 7 (PDF)Nettside: Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD universitet

Tjenesteavtale 8 - Jordmortjenester

Målet er at pasienten opplever en mest mulig sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Tjenesteavtale 8 (PDF)Nettside: Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud

Tjenesteavtale 9 - IKT

Sikre helhetlige behandlingsforløp for pasientene i overgangen mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Tjenesteavtale 9 (PDF)Nettside: Fagråd for kommunikasjon og informasjonsteknologi

Tjenesteavtale 10 - Forebygging

Samarbeide om folkehelsearbeidet, og at det helsefremmende og forebyggende arbeidet styrkes.

Tjenesteavtale 10 (PDF)Nettside: Fagråd for samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale 11 - Akuttmedisinsk kjede / Beredskap

Sikrer en videreføring og utvikling av samarbeidet innenfor krise- og katastrofeberedskap på det akuttmedisinske området.

Tjenesteavtale 11 (pdf)

Tjenesteavtale 12 - Kvalitet og pasientsikkerhet

Hensikten med avtalen er å sikre kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i overgangene mellom kommunen og HNT, gjennom å etablere rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid mellom partene. Avtalen gjelder avvikshåndtering og forbedringsarbeid i forhold til etterlevelsen av de øvrige avtaler som partene har inngått.

Tjenesteavtale 12 (pdf) Nettside: Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet Samhandlingsavvik og forbedringsarbeid