HELSENORGE

Klinisk etisk komité (KEK)

KEK skal være til hjelp i situasjoner der lovgivning og forskrifter ikke gir tilstrekkelig grunnlag for en beslutning i etiske problemer og dilemmaer.

Etiske normer, spørsmål
Etiske normer/prinsipper skal være til hjelp i situasjoner der lovgivning og  forskrifter ikke gir tilstrekkelig grunnlag for beslutning eller handlingsvalg. Etiske normer/prinsipper er ikke bindende på samme måte som lovgivning og forskrifter. Brudd på etiske normer/prinsipper får normalt ingen direkte konsekvenser, med mindre det samtidig er brudd på lov- eller forskriftsbestemmelser og ulovfestede prinsipper i norsk rett for eksempel legalitetsprinsippet. Ved konflikt går lov- og forskriftsbestemmelser foran etiske normer og prinsipper. 

Klinisk etisk komité (KEK)
Klinisk etisk komité er frittstående og uavhengig og har tverrfaglig sammensetning. Medlemmene har klinisk kompetanse, brukerkompetanse, kompetanse i etikk og helserettslig kompetanse.

Komiteen arbeider etter Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak.

Klinisk etisk komité (KEK)
Klinisk etisk komité er frittstående og uavhengig og har tverrfaglig sammensetning. Medlemmene har klinisk kompetanse, brukerkompetanse, kompetanse i etikk og helserettslig kompetanse.

Komiteen arbeider etter Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak.

Komiteen skal:

 • arbeide for at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
 • på forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
 • bistå i drøfting av   konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at kliniske beslutninger tas

 • Komiteen skal i tillegg blant annet:
 • stimulere til systematisk etisk refleksjon
 • arbeide for økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
 • være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål
 • arbeide for økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene

Hvem kan henvende seg til klinisk etisk komité?

Klinisk etisk komité er for alle. Pasienter, pårørende og ansatte kan henvende seg til klinisk etisk komité.

Komiteen behandler henvendelser med basis i anonymiserte pasientopplysninger. Pasient kan samtykke i at personopplysninger meddeles komiteens medlemmer. Medlemmene i komiteen har taushetsplikt.

IllustrasjonKlinisk etisk komite
 

Medlemmer i KEK i Helse Nord-Trøndelag

 • Leder Christian Grunewaldt,
    avdelingsoverlege, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger
 • Sekretær Liv Sofie Kjønstad,
        juridisk rådgiver, Senter for virksomhetsstøtte og utvikling
 • Medlem Hilde Folden, avdelingsleder, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
 • Medlem Håvard Christian Hagen,
    overlege, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos
 • Medlem Anita Hoff,
    seksjonsleder, Klinikk for kvinne, barn og familie
 • Medlem Karin Wang Holmen,
        overlege, Klinikk for psykisk helsevern og rus
 • Medlem Ingri Langaas  Mausner,
    kreftsykepleier, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos
 • Medlem Bjørg Anita Jenssen, 
    kreftsykepleier, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
 • Medlem Laila Roel, brukerrepresentant
 • Medlem Terje Veimo, brukerrepresentant

Kontaktpersoner

 Liv Sofie Kjønstad  tlf: 74 09 81 01  e-post: livsofie.kjonstad@hnt.no
 Christian Grunewaldt     tlf: 74 09 74 52  e-post: christian.grunewaldt@hnt.no

Mandat for kliniske etikkomitéer

Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteér pdf Etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge

Fant du det du lette etter?