ReHabilitering under koronapandemien

Helsemyndighetene vil sikre tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasienter som blir alvorlig syke av covid-19. Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge med fysisk oppmøte er nå endret.

Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien

Pasienter i et forløp etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse og behov for habilitering og rehabilitering prioriteres høyest. Dette kan gjelde pasienter innlagt på grunn av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, brannskade, nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp der manglende rehabilitering kan medføre alvorlig varig funksjonstap. Også noen pasienter i senere faser som  har fått ny betydelig funksjonssvikt bør prioriteres høyt.

Det er gjort midlertidige endringer i helselovgivningen under koronautbruddet. Følgende er spesielt aktuelt for rehabilitering:
  • spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp gjelder ikke
  • vurderingsfristen for henvisninger utvides fra 10 til 30 dager
  • rett til ny vurdering gjelder ikke
  • retten til fritt behandlingsvalg fjernes for rehabilitering i somatikken. Fritt behandlingsvalg gjelder fortsatt for intensiv habilitering av barn
  • retten til individuell plan og kontaktlege gjelder ikke

Midlertidige endringer i helselovgivningen (regjeringen.no)

Henvisningsrutiner og tilgjengelighet ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet med fysisk oppmøte har vært avlyst. Nå åpnes gradvis de ordinære tilbudene. På grunn av smitteverntiltak vil kapasiteten være redusert.

For mer detaljert informasjon om rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner under koronapandemien, ta direkte kontakt med institusjonen.


Inntil videre er det de gjeldende henvisningsrutinene som gjelder; alle henvisninger til rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket, skal sendes Regional vurderingsenhet (RVE).

For mer informasjon ring ReHabiliteringstelefonen 800 30 061 .

Henvisningsrutiner til rehabilitering

Informasjonstelefon for ReHabilitering

Veiledningstjeneste for rehabilitering

Veiledningstjeneste for rehabilitering er et nasjonalt tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og særlig fastleger. Her kan du få informasjon om tiltak, og mulighet til å snakke med klinikere og fagpersoner ved spørsmål om trening og rehabilitering. Tjensten kan gi råd på generell basis. Ved behov for ytterligere konsultasjon vil det henvises til et fagteam for videre rådgiving. Fagteamene består av fysio- og ergoterapeuter, leger og psykologer.

Veiledningstjenesten for rehabilitering

Fant du det du lette etter?