ReHR

Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge

Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister for innbyggere bosatt i Midt-Norge til private rehabiliteringsinstitusjoner sendes til et felles henvisningsmottak, ReHR. Dette gjelder selv om ønsket rehabiliteringsinstitusjon ligger i annen helseregion.
 

ReHR er bemannet med helsefaglig og merkantilt personell, og har eget inntaksteam med fysikalsk medisiner som medisinskfaglig ansvarlig.

I tillegg til vurdering av henvisninger har vi oversikt over kapasitet og tilbud om spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner.

Send henvisning elektronisk på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket. Sendes til ReHR: Søk på NHN adresseregister, benytt frisøk, eller finn ReHR som en tjeneste publisert under Helse Nord-Trøndelag HF, sykehuset Levanger.

Rapport og statistikk

Dokumenter:
Statistikk fastlege og spesialisthenvisninger Rehab 1. tertial 2017 pdf
Statistikk sykehus henvisninger Rehab 1. tertial 2017 pdf
Statistikk fastlege- og spesialisthenvisninger Rehab. 2016 pdf
Statsistikk sykehushenvisninger Rehab. 2016 pdf
Årsrapport ReHR 2016 (pdf)

Vurderingsenheter i de øvrige helseregionene

Rehabilitering i Helse Sør-Øst

Tilleggsavtaler Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst (pdf)

Rehabilitering i Helse Vest

Rehabilitering i Helse Nord

Henvisninger fra helseforetaket

  • Fra sykehusavdelinger på St.Olavs og Helse Møre og Romsdal skal henvisning gå direkte til institusjonen.(Epikrisen fungerer som henvisning).
  • Fra sykehusavdelinger i Helse Nord Trøndelag skal det gå melding til ReHR – som så formidler til ønsket institusjon.
  • Fra poliklinikker i helseforetaket skal henvisning gå til ReHR for rettighetsvurdering, dersom pasienten ikke er i et forløp der rehabilitering kommer som en naturlig følge. Poliklinisk notat benyttes og sendes elektronisk til postkassen «Henvisninger og søknader ReHR».

Ventetider hos private rehabiliteringsinstitusjoner

Gå til Helse Midt-Norge RHFs internettsider for å finne ventetider:

Helse Midt-Norge RHFs sider om rehabilitering

Om ReHR