Prioritering av henvisninger

Prioritering av henvisninger til spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner.

​Alle henvisninger som mottas i spesialisthelsetjenesten skal vurderes i forhold til prioriteringsforskriften for å kunne avgjøre om:

  • Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, hvor det fastsettes en frist for når faglig forsvarlighet krever at spesialisthelsetjenesten senest må yte helsehjelp.
  • Pasienten ikke har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Pasienten har, i følge prioriteringsforskriften §2, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når følgende vilkår er oppfylt:

  • Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen.
  • De forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.

Med forventet nytte av helsehjelpen menes at kunnskapsbasert praksis tilsier at aktiv medisinsk eller tverrfaglig spesialisert helsehjelp kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan forverres uten helsehjelp eller at behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av helsehjelpen.
Pasienter skal prioriteres ut fra alvorlighets- og hastegrad. I prioriteringen skal det legges vekt på prognosetap med hensyn til livslengde og livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes.

Når det gjelder vurdering av rett til spesialisert rehabilitering ved rehabiliteringsinstitusjon gjelder i tillegg følgende:

  • Pasienten skal være akuttmedisinsk ferdigbehandlet.
  • Det skal foreligge et behov for tverrfaglig oppfølging.
  • Pasienten skal ha potensial og motivasjon for rehabilitering.
  • Gjentatte opphold skal fortrinnsvis være indisert ved: progrierende lidelser med nytilkomne funksjonstap - som en del av en individuell plan, eller ved vesentlig forverring av funksjon ved kroniske lidelser.

 

Prioriteringsveileder for fysikalsk medisin og rehabilitering

Nasjonal henvisningsveileder