ReHR Sjekkliste for henvisning

Hva må henvisning til rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon gi svar på? Sjekkliste for fastleger og avtalespesialister.

1. Du henviser til rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten

2. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt, i førstelinjetjenesten, og hvilken effekt hadde disse?

3. Pasientens diagnose og generelle funksjonsnivå.

4. Angi problemstillingen (bakgrunn for henvisning) så konkret som mulig.

5. Angi pasientens konkrete mål for rehabiliteringen (“opptrening/rehabilitering” er for uspesifikt)

6. Vedlegg evt. epikrise fra siste opphold på rehabiliteringsinstitusjon

7. Når pasienten tidligere har hatt opphold på rehabiliteringsinstitusjon:  

  • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av? 
  • Har det oppstått en ny problemstilling? 
  • Har pasienten satt seg nye mål?

 

Avlastning/rekonvalesens: Henvisninger til avlastning, enkel rekonvalesens eller hvor sosial isolering er hovedproblemet, vil ikke bli vurdert for rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. Slike henvisninger vil bli avvist.

Rus: Henvisninger der misbruk av rusmidler er hovedhenvisningsårsak vil ikke bli vurdert for rehabiliteringsopphold i privat rehabiliteringsinstitusjon.

Postoperative rehabiliteringsopphold: Henvisning for postoperative opphold for planlagt ikke gjennomført operasjon, skal ikke vurderes ved Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner.

Sykehus kan henvise pasienter som trenger rehabilitering etter operasjon eller annen medisinsk behandling, direkte til rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten.

Sykelig overvekt: I Helse Midt skal henvisninger som gjelder sykelig overvekt vurderes ved St.Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus