RKSF

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) gir spesialisert behandling til pasienter med  spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisningslidelse.

Vi tilbyr poliklinisk behandling og døgnbehandling ved våre to seksjoner. Seksjon Levanger ligger på Sykehuset Levanger og seksjon Stjørdal ligger i DPS Stjørdals lokaler. I hovedsak kommer våre pasienter fra Midt-Norge, men pasienter fra hele landet kan henvises.

​​Kartleggingsskjema pasient

Kartleggingsskjema behandler

RKSF er et regionalt tilbud i Helse Midt Norge, opprettet i 2001. I hovedsak er behandlingen frivillig og basert på tett samarbeid mellom pasient, pårørende, henvisende instans og behandlere ved RKSF. For noen pasienter kan det være aktuelt med behandling på tvang.

Om RKSF

I tillegg til kliniske oppgaver, tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til hele regionen. Samarbeid skjer også gjennom Regionalt og nasjonalt nettverk for spiseforstyrrelser.

RKSF tar i mot henvisninger fra både fastleger, behandlere i poliklinikk, sykehusavdelinger og privatpraktiserende spesialister. Det kan henvises både til poliklinisk behandling eller innleggelse. RKSF tilbyr døgnbehandling på Levanger og Stjørdal.

Innlagte pasienter får et tverrfaglig behandlerteam som ukentlig følger opp individuelle målsettinger, tiltak og evalueringer.

RKSF tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp. Vi kan ta imot pasienter i samarbeid med Seksjon akuttpsykiatri, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger. I tillegg kan RKSF i enkelte tilfeller behandle pasienter på tvang, både ved seksjon Levanger og seksjon Stjørdal.

RKSF seksjon Levanger

Seksjonen har 8 døgnsenger og disponerer en treningsleilighet og to hybler.

Seksjon Levanger består av en tverrfaglig personalgruppe med miljøterapeuter og behandlere. Pasientene vil i hovedsak være kvinner/menn fra 18 til 30 år.

RKSF seksjon Stjørdal

Seksjon Stjørdal holder til i lokaler ved DPS Stjørdal. Seksjonen har 8 døgnsenger og disponerer i tillegg en treningsleilighet og en hybel som kan bidra til å lette overgangen fra innleggelse til utskrivelse.

Ved seksjon Stjørdal arbeider en tverrfaglig personalgruppe med miljøterapeuter og behandlere. Vi tilbyr spesialisert behandling til kvinner og menn med langvarig og alvorlige spiseforstyrrelser, og pasientene er i hovedsak fra 25 år og oppover.

Henvisning

Du trenger henvisning før du kan få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Dette kan gjøres av fastlege, behandler i poliklinikken, sykehusavdelinger og privatpraktiserende spesialist. RKSF tilbyr primært behandling til personer fra 18 år, men personer fra 16 år kan også vurderes henvist. Du kan henvises til poliklinisk behandling eller innleggelse.

Som hovedregel skal behandling først prøves ved lokalt distriktpsykiatrisk senter (DPS). Dersom du ikke har tilstrekkelig utbytte av dette, kan din behandler henvise deg til RKSF. Sykehusavdelinger i spesialisthelsetjenesten kan også henvise pasienter videre til RKSF, dersom pasienten trenger et høyspesialisert behandlingstilbud. Uansett bosted har alle rett til fritt behandlingsvalg og kan be om å bli henvist dit de ønsker.

Alle vil innen 10 dager etter mottatt henvisning motta brev med dato for første vurderingssamtale og navn på behandler.

Forskning

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser har et eget forskningsteam, med fokus på kvalitetssikring av behandlingstilbudet og forløpsforskning.


RKSF har et lokalt kvalitetsregister (pasientregister) godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Pasientene gir samtykke til bruk av web-løsning for utfylling av spørreskjema, og til at de kan kontaktes for forskning.


I kvalitetsregisteret registreres sosiodemografiske data, informasjon om behandlingsnivå og –lengde. I tillegg registreres resultater fra validerte spørreskjema som måler ulike symptomer hos pasientene. Pasientene svarer på disse skjemaene både ved start og avslutning av behandling. Dette gir mulighet for en evaluering av endring under behandling på ulike områder.


Med utgangspunkt i kvalitetsregisteret, ble det i 2009 startet en forløpsstudie for pasienter som har vært innlagt til behandling ved RKSF. Denne studien krever pasientsamtykke, og er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Data samles fortsatt inn, og REK-godkjenningen varer fram til 31.12.2020. Denne forløpsstudien har flere delprosjekter, og har så langt ført til artikler og flere masteroppgaver. Tema for delprosjektene er kroppsbilde, fysisk aktivitet, mødre med spiseforstyrrelser og tvungen behandling.

Fra 2016 er det opprettet et Nasjonalt kvalitetsregister for spiseforstyrrelser (NorSpis). Dette er også samtykkebasert. NorSpis bruker noen av de samme spørreskjemaene som er i vårt lokale kvalitetsregister.

Regionalt klinisk nettverk

I Helse Midt-Norge er Sykehuset Levanger pekt ut som det sykehuset som skal ha ansvaret for høyspesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser i regionen. Det er et uttalt mål at dette ikke skal svekke tilbudet andre steder i regionen.
Vi har etablert et Regionalt klinisk nettverk, og tanken er å sikre en forankring i alle deler av regionen, og muliggjøre kontakt og samarbeid på tvers. Målsettingen med regionalt klinisk nettverk er:

 • Arbeide for å bedre kommunikasjon innad i regionen (samarbeidsarena)
 • Arrangere treffpunkt for erfaringsutveksling
 • Kunnskapsformidling og kompetanseheving
 • Tilby hospitering og/eller veiledning ved behov

Nasjonale retningslinjer

 

Ledig stilling: psykiater

Stilling ledig: Psykiater - spiseforstyrrelser from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Om behandling ved RKSF

 • Pasientinformasjon

  Her er informasjon til deg som vet du har en spiseforstyrrelse, til deg som er usikker på om du har det, og til deg som er pårørende, venn eller kjæreste til en som har spiseforstyrrelse.

 • Innleggelse

  Når du er henvist til innleggelse ved RKSF, mottar du brev med informasjon om tidspunkt og sted for samtale.

 • Multifamiliegruppe

  Vi har et tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 – 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.

 • Kartleggingsskjema

  Registrering for pasienter i behandling ved RKSF. Du trenger brukernavn og passord for å få tilgang til kartleggingsskjemaet.

 • Poliklinisk behandling

  Hvis du får tilbud om poliklinisk behandling, betyr det at du kommer til jevnlige samtaler hos en av våre behandlere.

Kurs og konferanser fra eksterne arrangører

11.-12. september 2018, Trondheim

Fra kunnskap til handling - Overvekt og fedme hos barn og unge

12.-14. september 2018, Reykjavik, Island

Nordic Congress on Eating Disorders NEDS (nedsconference.com)

18.-20. oktober 2018, Alpbach, Tirol, Østerrike

Alpbach Kongress Essstörungen (netzwerk-essstoerungen.at)

Presentasjoner fra RKSFs kurs og konferanser

Her er en oversikt over RKSFs kommende og avholdte kurs og konferanser. Presentasjonene fra RKSFs arrangementer legger vi på arrangementets side, når det er avholdt. Presentasjonene og arrangementssiden blir slettet etter tre år. 

Innføringskurs om spiseforstyrrelserhttps://hnt.no/arrangementer/innforingskurs-om-spiseforstyrrelser-2018-05-24Innføringskurs om spiseforstyrrelserTodagers seminar med fokus på grunnleggende kunnskap og forståelse om SF. Brukerperspektiv, innlegg fra ROS: «Veien ut av en spiseforstyrrelse - hva var til hjelp?"?
Samtidige spiseforstyrrelser og ruslidelser: Hva vet vi? Hva kan vi gjøre?https://hnt.no/arrangementer/samtidige-spiseforstyrrelser-og-ruslidelser-hva-vet-vi-hva-kan-vi-gjore-2018-02-01Samtidige spiseforstyrrelser og ruslidelser: Hva vet vi? Hva kan vi gjøre?Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser og Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har gleden av å invitere til konferanse 1. februar 2018
Regional fagdag om spiseforstyrrelser med Josie Gellerhttps://hnt.no/arrangementer/regional-fagdag-om-spiseforstyrrelser-med-josie-geller-2016-11-11Regional fagdag om spiseforstyrrelser med Josie GellerRegionalt kompetensesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) seksjon Levanger og seksjon Stjørdal


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.