Innleggelse

Når du er henvist til innleggelse ved RKSF, mottar du brev med informasjon om tidspunkt og sted for samtale.

I denne samtalen vil du møte din behandler og en miljøkontakt fra døgnenheten.

Om døgnbehandling

Døgnbehandlingens hovedmålsetting er å tilføre rammer, strukturer, innsikt og erfaringer. Gjennom dette muliggjøres arbeidet med symptomlette, bedret dagliglivsfungering og økt livsutfoldelse. Vi tilbyr ulike behandlingsforløp som utredningsopphold, sekvensielle forløp, planlagte korte reinnleggelser og lengre behandlingsforløp. Gjennom samtaler både individuelt og i ulike grupper får pasientene anledning til å formidle sine tanker, følelser, behov, opplevelser og forventninger. Døgnenheten har forutsigbare ukeplaner.

Prøveuke

Mange har blandete følelser til en innleggelse, og vi tilbyr en prøveuke slik at du kan gjøre deg kjent både med behandlingstilbud, medpasienter og personalet. Etter prøveuka kan du selv ta stilling til om du vil ta imot behandling.

Pårørende

Spiseforstyrrelser representerer mye lidelse, og rammer også familien. Vi ønsker derfor et samarbeid med pårørende. Dette kan bestå av pårørendesamtaler og/eller pårørendesamlinger der vi samler en gruppe pårørende. Målet er å gi økt forståelse om spiseforstyrrelser. Økt bevissthet om konsekvenser av spiseforstyrrelser, årsaker og opprettholdende faktorer er også viktig. Vi ønsker et godt samarbeid også med pårørende, uten at dette kommer i konflikt med taushetsplikten.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.