Illustrasjonsbilde - overlege underviser turnusleger

Utdanning og kompetanseutvikling

​I tillegg til å drive sykehus er Helse Nord-Trøndelag en utdanningsinstitusjon. Årlig gjennomfører nyutdannete leger sin turnustjeneste hos oss, og blant annet sykepleierstudenter har praksis i våre klinikker. Også innenfor bioingeniørfaget er studenter fast i praksis ved våre laboratorier. For flere yrkesgrupper er det tilrettelagt for videreutdanning og spesialisering.

 

Bioingeniør

I Medisink serviceklinikk arbeider det mange bioingeniører. Ved begge sykehus har vi blodbank, laboratoriemedisin og laboratorium for medisinsk biokjemi.

I de ulike laboratoriumene analyseres en rekke prøver av denne yrkesgruppen. Yrkesgruppen kaller det populært "kroppens detektiver".

Alle innliggende pasienter ved våre to sykehus tas det prøver av daglig. Dette utføres av bioingeniører, som har sin utdanning fra høgskole eller universitet. I Trøndelag tilbys det treårig bioingeniørutdannelse med NTNU i Trondheim.

I videoen nedenfor møter du bioingeniør Julie Osen Fornes, som arbeider ved Sykehuset Namsos.

Julie har sin utdannelse fra Trondheim, og forteller i filmen hvilken utdanning du må ta på videregående skole, og hva studiet i Trondheim tilbyr.

 Turnusleger

Helse Nord-Trøndelag har fast inntak av nyutdannete leger to ganger årlig. I februar og mars tilbys inntil 11 turnuslegestillinger ved Sykehuset Levanger og syv stillinger ved Sykehuset Namsos. Inntil 36 leger får til enhver tid sin praksis hos oss.

Gjennom et 18 måneder langt utdanningsløp (12 måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten) gis legene praksis innenfor medisinsk-, kirurgisk- og psykiatrisk klinikk.

Gjennom både nasjonale undersøkelser (i regi av Den norske legeforening) og egne årlige turnuslegeundersøkelser, svarer samtlige unge leger at de anbefaler andre å søke praksis ved våre sykehus.

Turnuslegene gir signal om at sykehusene i Nord-Trøndelag er attraktive praksissteder. Til de 36 stillingene fikk vi i 2015 noe over 1 200 søkere til våre to sykehus. Bare Helse Møre og Romsdal med fire sykehus har flere årlige søkere.

Mitt yrke - Lege from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Leger i spesialisering

I våre klinikker er det til enhver tid tilbud om spesialiseringsløp for leger som har fullført turnustjeneste.

Innenfor flere fagfelt gis leger spesialutdannelse (LIS - lege i spesialisering). Utdanningen kombineres med aktivt klinisk arbeid over flere år. Generelt har dette karriereløpet en tidshorisont på fem til seks år, der hovedtyngden av LIS-løpet gjennomføres i våre lokalsykehus. Cirka halvannet år av spesialiseringen må gjennomføres ved et universitetssykehus (Gruppe 1-tjeneste) .

Etter fullført spesialisering er legene kvalifisert som overlege innenfor fagfeltet de har utdannet seg innenfor.

Helse Nord-Trøndelag har de siste årene valgt å legge til rette for karriereplanlegging og forutsigbarhet. Klinikkene har anledning til å tilby legene en juridisk bindende ansettelseskontrakt som overlege før de tar siste del av spesialiseringen, med gjensidig forståelse av at det betinger fullført og godtkjent Gruppe 1-tjeneste.

Mitt yrke - Lege from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Sykepleier

Helse Nord-Trøndelag samarbeider nært med sykepleierutdanningene i regionen. Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har til enhver tid studenter i praksis. Cirka 200 gis praksis hos oss årlig i tillegg til tilbud om helgestillinger og sommerjobb.

Helseforetaket har cirka 1 500 sykepleiere ansatt og rekrutterer et stor antall sykepleiere årlig.

Gjennom praksis gis studentene en god mulighet til å avklare hvilket fagfelt de kan tenke seg å arbeide innenfor. Alle våre klinikker arbeider aktivt for at studenter skal få en best mulig og relevant praksis.

I filmen under møter du sykepleier Kristian Børstad. Han arbeider flere steder i Sykehuset Namsos. Han forteller om hvorfor han valgte å bli sykepleier, og hvor han utdannet seg. I Trøndelag er det sykepleierutdanning ved Nord Universitet både i Levanger og Namsos.

 


Spesialsykepleie

Helse Nord-Trøndelag legger årlig til rette for at sykepleiere med minst to års relevant praksis gis mulighet til å ta spesialistutdannelse innenfor fagfeltene akuttsykepleie, anestesisykepleie, operasjonssykepleie, intensivsykepleie og jordmor.

Studiene er knyttet til NTNU i Trondheim, der vi har avtale om et større antall studieplasser årlig.

Utdannelsen går over 18 måneder likt fordelt med teori og praksis. Våre sykehus tilbyr sykepleiere som søker og får plass, lovnad om fast stilling etter bestått eksamen. Det gis lønn under utdannelse.

Intensivsykepleier from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Psykolog

Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og DPS Stjørdal tilbyr hovedpraksis til de som gjennomfører det seksårige profesjonsstudiet i psykologi. Praksisen er knyttet de de siste seks månedene av utdannelsen, og gjennomføres i våre enheter.

Psykolog from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Psykologspesialist

Psykiatrisk klinikk tilbyr psykologer spesialisering gjennom veiledning, videreutdanning og tilrettelagt praksis. I et slikt karriereløp kombineres spesialisering med klinisk arbeid, og er knyttet til våre avdelinger i Levanger, Namsos og Stjørdal.

Psykolog from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Ambulansearbeider

Gjennom Prehospital klinikk er Helse Nord-Trøndelag en stor utdanningsinstitusjon og lærebedrift når det gjelder ambulansefaget.

Vi har til enhver tid 30 lærlinger, som gjennom et toårig løp gis praksis og utdanning med avsluttende fagprøve. Helseforetaket har cirka 250 ambulansearbeidere.

I Nord-Trøndelag finnes det en videregående skole med studietilbudet ambulansefag.

Denne utdannelsen er lokalisert til Olav Duun videregående skole. Gjennom en samarbeidsavtale har vi forpliktet oss til å ta inn årlig inntil 15 lærlinger. Før de kommer til våre ambulansestasjoner har de gjennomført et toårig studium ved skolen i Namsos.

Ambulansearbeider from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

    

Kurs og konferanser for helsepersonell