Spesialisering i onkologi ved Sykehuset Levanger

Offentlig utdanningsplan

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 24 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St.Olavs hospital.

Sykepleier og lege på Onkologisk avdeling. Foto.
Foto: Ole A. Kirknes

Organisering av spesialiteten

Utdanningen av LIS-leger skjer hovedsakelig ved sykehuset i Levanger, men deler av utdanningen kan også gjennomføres ved Sykehuset Namsos. I tillegg er det behov for en spesialiseringstid på et universitetssykehus for å få dekt læringsmål blant annet i stråleterapi og noen få diagnosegrupper hvor behandlingen i stor grad er sentralisert (cancer testis, ØNH, lymfom, sarkom, thyroidea, CNS tumorer). Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital.

​Avdeling for onkologi

Sykehuset Levanger: Avdeling for Kreftbehandling i Levanger består av en kreftpoliklinikk og palliativet team.   

Onkologene har ansvaret for alle store tumorgrupper unntatt lungekreft, hematologiske maligniteter og gynekologisk kreft som er under henholdsvis lungemedisin, hematologi og gynekolog.

Noen sjeldne entiteter som for eksempel sarkomer behandles ved St. Olavs hospital, mens vi har spesialkompetanse på mesotheliom.

Det er en aktiv poliklinikk med over 6400 konsultasjoner og over 1800 kurbehandlinger i 2018.
             
Avdelingen har ingen egen sengepost eller vaktberedskap; onkologiske pasienter med behov for innleggelse blir hovedsakelig innlagt på kirurgisk avdeling. Onkologene og LIS-leger deltar på felles previsitt med kirurgene tre dager i uken der inneliggende pasienter med onkologisk relaterte problemstillinger blir diskutert og gjennomgått, samt at inneliggende kreftpasienter blir tilsett av onkolog ved behov, 1-4 tilsyn pr. dag.

Avdelingen har i tillegg et palliativ team som driver med utstrakt palliativ virksomhet; poliklinikk og dagbehandling i Kreftpoliklinikkens lokaler, tilsyn av innlagte pasienter på sykehuset, i pasientens hjem og kommunale institusjoner. Det palliative teamet har et bredt samarbeid med Seksjon Lindrende Behandling (SLB) ved St. Olavs hospital, DMS, palliative enheter ved sykehjem, primærleger, kreftkoordinatorer og hjemmesykepleietjeneste ute i kommuner.
Palliativ team har tverrfaglig møte annenhver uke, og ukentlig, videobasert, undervisning i regi av Kompetansesenteret i lindrende behandling i Midt-Norge.

Avdelingen har fire overlegestillinger i onkologi, hvorav en har kombinert stilling med Kreftklinikken i St.Olavs hospital. Avdelingen har to LIS-leger i faste stillinger. I tillegg er det en overlegestilling knyttet til palliativt team.

Onkologi har store grenseflater mot patologi og diagnostisk radiologi. Vi har her en radiologisk avdeling med røntgen, CT, MR, ultralyd og nukleærmedisin som gir god service. det er etablert to lokale ukentlige MDT-møter (gastro og mamma) og et regionalt uromøte. Vi har tett samarbeid med Avdeling for patologi og Seksjon for medisinsk genetikk ved St.Olavs hospital.

Onkologen planlegger multimodal behandling i nært samarbeid med flere kirurgiske og indremedisinske spesialister, som gastrokirurg, endokrinkirurg og urolog. St.Olavs hospital står for all strålebehandling, men pasientene henvises som oftest fra oss med spesifikke behandlingsforslag vurdert av våre onkologer.

Avdelingen prioriterer høyt prinsippene om legekontinuitet/ kontaktlege og tidlig integrering av palliasjon i onkologien.

Sykehuset Namsos: Kreftpoliklinikken i Namsos er en aktiv poliklinikk drevet av onkolog og kreftsykepleiere. Poliklinikken har for øyeblikket ingen LIS-leger, men LIS-lege som har sitt arbeidssted ved Sykehuset Levanger har etter eget ønske mulighet til å ambulere til Sykehuset Namsos  sammen med onkolog til stede for supervisjon og veiledning. Det er også et palliativ team ved Namsos sykehus, drevet av
kreftsykepleier og anestesilege, i nært samarbeid med onkolog.

Utdanningsforløpet

Største delen av spesialistutdanningen innen onkologi kan gjennomføres ved Sykehuset Levanger. Læringsmål som ikke kan oppnås ved Helse Nord-Trøndelag kan dekkes i en spesialiseringsperiode på 2 år på Kreftklinikken ved St.Olavs hospital eller et annet universitetssykehus. Helse Nord-Trøndelag har avtale med St.Olavs hospital. Dette gjelder læringsmål innen stråleterapi samt tumorgruppene cancer testis, ØNH, lymfom, CNS tumores, thyroideacancer og sarcom. Av de 2 årene på St. Olavs hospital skal det ene året være avsatt til å være på stråleseksjonen for å kunne oppnå det som kreves innen stråleterapi.

For de øvrige tumorgrupper kan læringsmålene oppnås ved Levanger sykehus. Avdelingen har som tidligere nevnt ansvaret for alle store tumorgrupper (GI, uro, bryst, nyre, malignt melanom, cancer origo incerta) med unntak av lunge, hematologisk malignitet og gynekologisk kreft. For lungekreft kan læringsmålene oppnås under sidetjeneste ved Medisinsk avdeling, Lungemedisinsk seksjon, mens lymfom-delen vil bli dekt ved St.Olavs hospital. For hematologisk malignitet kan læringsmålene oppnås under sidetjeneste ved Medisinsk avdeling, hematologisk seksjon i tillegg til ved St.Olavs hospital.

Ett års sidetjeneste ved Medisinsk avdeling inklusivt vakttjeneste, kan gjennomføres i sin helhet ved Sykehuset Levanger.  Når det gjelder gynekologisk cancer er det mulighet for hospitering ved Gynekologisk avdeling ved Sykehuset Levanger. De aller fleste cellegiftkurene som gis til gynekologiske pasienter gis i Kreftpoliklinikkens lokaler.

Utdanningsløp

Utdanningssted

​Tid

​Avdeling hovedspesialitet

​Avdeling for kreftbehandling, Sykehuset Levanger

24 mnd

​Spesialiseringstjeneste
i eget HF

​Medisinsk avdeling,
Sykehuset Levanger

12 mnd

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Kreftklinikken inklusiv ett års tjeneste ved stråleseksjonen, St.Olavs hospital

24 mnd

Temahefte kliniske læringsmål onkologi (pdf)

Felles kompetansemål (pdf)

Introduksjon av nye LIS

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring i Helse Nord-Trøndelag eller onkologifeltet.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Utdanningen av LIS-leger skjer ved praktisk pasientarbeid og tett supervisjon (mester-svenn i begynnelsen med felleskonsultasjoner, deretter kun ved vanskelige kasus), internundervisning, kurs og veiledning. Det settes av tid til faglig fordypning i tjenesteplanen (en dag annenhver uke), og det er mulighet til forskningsdeltakelse og forskningsveiledning.

Supervisjon

Utdanningskandidatene vil ha tilgang til løpende supervisjon. Mester-svenn relasjon vil være sentral i forhold til supervisjon. Mester-svenn relasjon består av daglig og nær kontakt mellom spesialist og utdanningskandidat. Utdanningskandidat skal ha tidlig ansvar under veiledning ved poliklinikk og tilsyn og etter hvert håndtering av eksterne henvisninger. Spesialist og utdanningskandidat kan delta på samme konsultasjon hvor spesialist kan observere kandidaten og motsatt. Videre kan spesialisten lese gjennom alle viktige journalnotater og er tilgjengelig for spørsmål i det daglige virke. Videre er det lagt opp til muligheter for drøfting av pasienter i plenum og i MDT.

Veiledning

Veileder vil bli oppnevnt straks etter at LIS-legen har startet ved avdelingen, og man vil umiddelbart og senest innen en måned avholde et veiledningsmøte hvor LIS-legen i samråd med veileder setter opp en individuell utdanningsplan. Veiledning vil skje minst en gang i måneden, den skal være avtalt og skjermet for forstyrrelser (telefon, calling osv.). LIS-legen og veileder er ansvarlig for å gjøre avtaler utover dette ved fravær på avsatt tidspunkt for veiledning. Veiledningen og vurdering skal skje på en systematisk/ strukturert måte. I tillegg skal det også avholdes årlig veiledningssamtale hvor man vurderer progresjonen av LIS-legen og legge en videre progresjonsplan. Gruppeveiledning vil bli gitt i tillegg til individuell veiledning. For felles kompetansemål vil dette bli arrangert på tvers av spesialiteter.

Faglig utvikling

Avdelingen legger til rette for at LIS-legen kan få permisjon for å delta på både obligatoriske og valgfrie kurs, regionale og nasjonale fagmøter samt kongresser gjennom hele sitt utdanningsløp. LIS-legen skal aktivt delta på internundervisning som holdes både internt og eksternt (videobasert fra St. Olavs hospital) hvor LIS-legen selv skal være en aktiv undervisningsholder. Det vil til enhver tid være utarbeidet en langtidsplan for internundervisningen hvor sentrale temaer vil bli gjennomgått innen en 2 års periode. Videre avsettes det tid i tjenesteplanen til faglig fordypning. Det er også gode muligheter til forskningsdeltakelse og forskningsveiledning.

Helsepersonell i internundervisningssituasjon. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Avdelingen har gode forutsetninger for å bruke mester-svenn tilnærmingen i supervisjonen da det er godt tallmessig forhold mellom spesialister/utdanningskandidater. Dette gjør at det er mulig å sikre at LIS får fortløpende vurdering av faglig progresjon og oppnådde læringsmål.

Internundervisning og kurs

Internundervisning tilsvarende 125 timer/år

Avdelingen har 135 minutter teoretisk undervisning ukentlig hvorav 45 minutter er internt i avdelingen. Den øvrige undervisningen er videooverført i samarbeid med Kreftklinikken, St Olavs hospital. I tillegg til dette er det også ukentlig 45 minutter palliativ regionsundervisning i regi av Kompetansesenter i lindrende behandling. Det er utarbeidet en langtidsplan for internundervisningen hvor læringsmål for onkologiutdanningen blir gjennomgått innen en 2 års periode.  kravet på minst 70t/år innfris.

Leger og sykepleiere på internundervisning. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Kurs

Avdelingen legger til rette for at LIS-legen kan få permisjon for å delta på både obligatoriske og valgfrie kurs, regionale og nasjonale fagmøter samt kongresser gjennom hele sitt utdanningsløp. LIS-legen oppfordres til å delta på kurs, fagmøter og kongresser. Man justerer driften i de periodene det foreligger kurs, fagmøter og kongresser som LIS-legen ønsker å delta, slik at LIS-legen har mulighet til å delta på noen av disse møtene.

Forskning

En spesialist med  doktorgrad har ansvaret for utdanningen av medisinstudenter som har utdanningssted i Levanger (NTNU LINK) De to andre har 50 % av stillingene sine viet til forskning hvorav en er ass. professor og er veileder for den andre som er PhD-stipendiat. En av onkologene leder prosjektet «Cancer Biomarkers in HUNT» som også har et internasjonalt samarbeid.

Poliklinikken er forøvrig også aktivt med på kliniske studier.

Til tross for størrelsen driver altså poliklinikken aktiv forskning hvor LIS har mulighet for deltakelse i forskning, fagutvikling og kvalitetssikringsprosjekter.

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består av en utdanningsansvarlig overlege og en LIS-lege. 

Det har vært avholdt regionalt rotasjonsråd hvor spesialiteten har deltatt og bidratt med å utarbeide regional spesialiseringsperiode.

Simulering og ferdighetstrening

Ikke aktuelt for vår spesialistutdanning.

Tillitsvalgte 

Tillitsvalgte for LIS-leger i HNT

Kontakt

Kontakt for LIS-leger

Fant du det du lette etter?