Spesialisering i revmatologi ved Sykehuset Levanger

Offentlig utdanningsplan

Målsetningen vår er å gi LIS-legen utdanning i spesialiteten revmatologi, herunder forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging, i tillegg til kvalitetssikring og utvikling av faget.
Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet.

Organisering av spesialiteten

Avdelingen har ingen egen sengepost eller vaktordning, men disponerer 2 senger ved medisinsk avdeling.

Innleggelse av pasienter kan være aktuellt ved utredning og behandling av systemsykdommer, for eksempel vaskulitt, myositt og sklerodermi. 

Vi har seks spesialister i revmatologi og to LIS-leger knyttet til avdelingen.

Avdeling for revmatologi

Revmatologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag er lokalisert ved Sykehuset Levanger.

Vi utreder og behandler revmatiske sykdommer hos voksne. Hovedtyngden er inflammatoriske leddsykdommer som revmatoid artritt, psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt, men også bindevevs- og vaskulittsykdommer. Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger dekker hele tidligere Nord-Trøndelag med et nedslagsfeltet på rundt 140 000 innbyggere innen et stort geografisk område. 

Revmatologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag driver en utstrakt poliklinisk virksomhet, hvor både leger og sykepleiere har polikliniske konsultasjoner.

Avdelingen hadde 4488 polikliniske konsultasjoner og 810 infusjoner i 2018.

Det arrangeres røntgenmøter annenhver uke i tillegg til samarbeidsmøter med fysikalsk medisinere og nyreleger hver måned.

Legene ved avdelingen utførte 103 tilsyn på inneliggende pasienter med revmatologiske problemstillinger i 2018.

Utdanningsløpet

Det fleste kliniske læringsmålene kan innfris  ved Sykehuset Levanger.
De felles indremedisinske læringsmålene del 2 i spesialiteten kan oppnås ved 2 års tjeneste ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.

De læringsmål som ikke kan oppnås ved Sykehuset Levanger kan dekkes ved revmatologisk avdeling på St. Olavs Hospital, eller et annet universitetssykehus. Det foreligger avtale om spesialiseringsperiode på 12 måneder med Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital.

Utdanningsløp
Utdanningssted​Tid
​Avdeling hovedspesialitet
Revmatologisk avdeling​, Sykehuset Levanger
 2år

​Spesialiseringstjeneste i eget HF

Indremedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger

2år
Spesialiseringstjeneste i annet HF

Revmatologisk avdeling, St.Olavs hospital

1år

Temahefte kliniske læringsmål (pdf)

Felles kompetansemål (pdf)

Introduksjon av nye LIS-leger

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset den enkelte lege.

LIS-legen får innføring i organisering, dokumentasjonssystemer, foretakets kvalitetssystem, beredskap og verdigrunnlag. Nye LIS-leger har en tilpasset arbeidshverdag med gradvis innføring i de ulike pasientkategoriene tilknyttet avdelingen med opplæring i klinisk revmatologisk status og ultralyd av erfaren LIS-lege eller spesialist. 

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Veiledning:  LIS-legen får tildelt veileder som er spesialist i revmatologi. Det settes av en time til veiledningssamtale hver måned.

Supervisjon: Det legges til rette for fortløpende supervisjon av LIS-legen  i de ulike læringssituasjonene LIS-legen utøver sitt arbeid i.  Det legges opp til tett supervisjon (mester-svenn) med noen felleskonsultasjoner ved oppstart og deretter supervisjon ad hoc.

Faglig utvikling: Det er øremerket 60 minutter/uke i arbeidsplan hos både LIS-legen og spesialist for konferering av ulike problemstillinger.

LIS-legen har avsatt 8 timer fordypningstid hver 14. dag. Det legges til rette for at LIS-legen får delta på faglige møter som avholdes ved avdelingen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Vurdering av LIS-legens faglige utviklingen skjer i den månedlige veiledningssamtalen. LIS-legen vil i tillegg få fortløpende vurdering av faglig utvikling og oppnådde læringsmål. De enkelte læringsaktiviteter registreres og vurderes i Kompetanseportalen. Veileder godkjenner læringsmålene, dersom behov drøftes i evalueringskollegiet. Veiledere og supervisører skal møtes to ganger årlig for formell evaluering av LIS-legen. Veileder vil deretter gi formell tilbakemelding til LIS-legen om progresjonen i utdanningen og gi råd om hvordan videre progresjon skal gjennomføres.

Internundervisning og kurs

Avdelingen har internundervisning til passet kliniske læringsmål for LIS- leger 2 ganger i uken, minst 70t pr år: hver tirsdag 12.45-13.30 og torsdag 09.00-10.00.

Ansvaret for undervisningen rullerer mellom spesialistene og LIS-legene. Internundervisning skal sikre gjennomgang av teoretiske læringsmål og man benytter en liste med oversikt over læringsmål for spesialiteten for å sikre at dette gjennomgås ila en periode på 2 år. Undervisningen kan ha utgangspunkt i forskningsartikler, kasuistikker eller teoretisk gjennomgang av et tema.

LIS-legen får permisjon for å delta på alle anbefalte kurs. Avdelingen prøver også å legge til rette for deltagelse på andre relevante kurs.

Forskning

Avdelingen deltar i inkludering av pasienter til ulike forskningsprosjekter, eksempelvis NORSTAR-studien. Det planlegges at avdelingen skal delta i en nasjonal randomisert studie om behandling av urinsyregikt når prosjektet har fått godkjenning. Avdelingen er knyttet opp til GTI (Go-treat-it) som inkluderer data til nasjonale kvalitetsregistre (NorArtritt, NorVAS).

En av spesialistene er i PhD-løp. 

Forskning for leger 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består av en utdanningsansvarlig overlege, en LIS-lege og avdelingsleder. Det avholdes to faste møter per halvår i utdanningsutvalget.

Simulering og ferdighetstrening

Avdelingen har ikke eget opplegg for simulering. Veiledning  og supervisjon tilknyttet ferdigheter som leddpunksjon, polarisasjonsmikroskopi, kapillærmikroskopi, ultralyd mm gis av alle avdelingens overleger/erfaren LIS.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte for leger

Kontakt

Kontakt for LIS-leger

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.