Spesialisering i urologi ved Sykehuset Namsos

Offentlig utdanningsplan

Målsetningen vår er å gi LIS-legen utdanning i spesialiteten urologi, herunder forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging, i tillegg til kvalitetssikring og utvikling av faget.
Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten, operasjonsavdelingen,  undersøkelsesavdelingen og poliklinikken.


Organisering av spesialiteten

Kirurgisk avdeling er utdanningsvirksomhet for LIS 2/3 i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi og urologi.
Kirurgisk avdeling har 5 LIS-leger og 6 overleger i en kirurgisk fellespost H3. Overleger har grenspesialiteter innen urologi, gastroenterologisk kirurgi og..??.
Her kan LIS-lege i urologi innfri de kliniske læringsmål i kirurgi del 2 og deler av del 3.
LIS-legene kan innfri læringsmålene og erverve seg kunnskaper, praktiske ferdigheter og ønskede holdninger som gjør dem egnet til adekvat diagnostikk, behandling og omsorg for pasienter med både akutte og kroniske sykdommer innenfor fagområdet urologi.

Urologiske LIS-leger går i samme vaktordning som LIS-leger i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi og ortopedi, slik at også generelle kirurgiske problemstillinger må håndteres.                                   LIS-leger går i 6-delt vaktsjikt som sekundærvakt og har hvilende hjemmevakt fra kl. 2200 til kl. 0730. LIS1-lege er primærvakt og generell kirurg samt ortoped er tertiærvakt. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

LIS-lege roterer mellom avdelingen seksjoner i prinsippet hvert halvår ????  for å innfri de kliniske læringsmål.
Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen faget urologi. Dette innbefatter postarbeid, vakttjeneste, poliklinisk virksomhet, undervisning- og forskningsoppgaver og å utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper/annet personell innen sykehuset. Gjennom selvstendig postarbeid vil LIS-legen få erfaring i ledelse innen den kliniske avdeling.
Fagets læringsmål ivaretas gjennom den systematiske rotasjon innen avdelingen samt organisert veiledning og undervisning.

Avdeling for kirurgi

Kirurgisk avdeling har spesialister i generell kirurgi med grenspesialiteter i gastrokirurgi, onkologi og urologi.
Avdelingen har et stort spekter av gastroenterologisk kirurgi, og er svært laparaskopisk orientert. Det utføres et betydelig antall generellkirurgiske prosedyrer, og i tillegg en del enklere urologi. Det gjøre en god del plastikkirurgi/bryst- og endokrinkirurgi i tillegg til et betydelig antall buk- og mammaplastikker. Vi opererer også pasienter med cancer mamma og malignt melanom.
Avdelingen har organisert egen Fedmepoliklinikk for utredning av pasienter til bariatrisk kirurgi (som utføres i stort antall på avdelingen). Denne poliklinikken har tilknyttet ernæringsfysiolog. Det utføres ca 100 fedmeoperasjoner pr år.

Alle LIS- legene og overlegene deltar regelmessig i praktisk og teoretisk-utdanning innen traumemottak/ hemostatisk kirurgi (BEST-kurs, St.Olavs hospital). Avdelingen har månedlige BEST-øvelser med simulerte traumemottak.
Arbeidsoppgaver for LIS-legene er visittgang, poliklinikk (med utredning og oppfølging av pasienter) og operasjonsvirksomhet/endoskopivirksomhet. LIS-leger går sekundærvakt bak turnuslege. De dekker sekundærvakt også for ortopedisk avdeling, og har både bløtkirurg og ortoped som tertiærvakt.
Vi har godt samarbeid med de andre avdelingene, som seksjon for kreftbehandling, ortopedisk avdeling, anestesiavdeling, avdeling for bildediagnostikk, barnelege, medisinsk avdeling, øre-nese-hals avdeling, øyeavdeling, gynekologisk avdeling, sentrallaboratoriet m/mikrobiologi. Seksjon for kreftbehandling har ikke egen sengepost. Onkologiske pasienter med kirurgiske kreftlidelser blir lagt inn på kirurgisk avdeling.
Det er regelmessige tverrfaglige møter (MDT-møter) innenfor gastroenterologisk cancer, brystkreft og urologisk kreft. Vi har også tverrfaglige møter innen inflammatoriske tarmsykdommer.
Avdelingen har stadig oppdatert seg på utstyrsfronten, med moderne utstyr innen laparoskopi og endoskopi og endourologi.

Utdanningsløpet

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

Avdeling for kirurgi og seksjon for urologi, Sykehuset Namsos

 3,5 år

Spesialiseringstjeneste i annet HF

Kirurgisk klinikk, seksjon for urologi, St.Olavs hospital

1,5   år

Temahefte kliniske læringsmål (pdf)

Felles kliniske læringsmål for kirurgiske spesialiteter del 2 (pdf)

Introduksjon av nye LIS-leger

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT eller i kirurgi ved andre HF.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon skjer fortløpende fra alle avdelingens overleger og mer erfaren LIS-lege. Dette gjelder alle avdelingens aktiviteter (operasjoner, poliklinikk, visittgang, vaktarbeid. Det legges vekt på at utdanningskandidatene skal få en godprogresjon etter hvert som de utvikler mer erfaring. Alle LIS-leger har en fast overlege oppnevnt som veileder. Denne har ansvaret for månedlige veiledersamtaler, samt vurdering av progresjon i utdanningen om nødvendig i evalueringskollegium. Ved behov kan LIS-lege også kontakte veileder utenom planlagte veiledersamtalene

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisning og kurs

Den kirurgiske avdelingen har 90 minutter teoretisk undervisning spesielt rettet mot LIS-leger hver uke organisert i henhold til læringsmålene 70t/år. Vi har faste tider for internundervisning torsdager. 

Program for undervisningen legges opp av utdanningsutvalget. Både overleger og LIS-leger har ansvar for forberedelse og gjennomføring av internundervisning.

Noen temaer blir også dekket av leger fra andre avdelinger, der dette er relevant (radiologi, indremedisin, anestesi). Det meste av undervisningen er i form av foredrag, men det blir også tatt opp kasuistikker og artikkelgjennomganger. Det legges opp til diskusjon rundt de emnene som blir tatt opp.

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program

Helse Nord-Trøndelag er utdanningsinstitusjon for medisinstudenter fra NTNU, og LIS-leger deltar aktivt i studentundervisning.

Forskning

Kirurgisk avdeling driver for tiden et utviklingsarbeid med tanke på innføring av robotkirurgi.

En av avdelingens leger har doktorgrad og forskningsveilederkompetanse.

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Avdeling for kirurgi ved sykehusene på Namsos og Levanger har hvert sitt lokale utdanningsutvalg bestående av en spesialist, som er leder, og en LIS representant. De fire medlemmene av de lokale utvalg utgjør foretakets utdanningsutvalg i gastroeneterologisk kirurgi, der en av spesialistene er utdanningsansvarlig overlege.

Utdanningsutvalgets oppgave er å tilrettelegge utdanningen for LIS-leger, herunder å organisere internundervisningen og sette fokus på god veiledning og supervisjon.

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening skjer ved klinisk praksis. Vi har også en D-box for laparoskopisimulering til benyttelse for LIS2 og 3.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte for leger i HNT

Kontakt

Kontakt for LIS-leger


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.