HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege i rus og avhengighetsmedisin har du mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål på Sykehuset Namsos. Du har også muligheter for å erstatte deler av forløpet med tjenestetid på DPS Stjørdal eller Sykehuset Levanger. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 1 års tjenestetid ved ARA døgn på Sykehuset Levanger og 6 måneders tjenestetid ved Lade behandlingssenter, avrusningsenheten.

Helsepersonell ved Klinikk for psykisk helsevern og rus rundt møtebordet. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Organisering av spesialiteten

Klinikk for Psykisk Helsevern og Rus har avdelinger ved Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid.

Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos er akuttsykehus med traumefunksjon.

Samorganiseringen i Klinikk for Psykisk Helsevern og Rus underletter utredning og behandling av pasienter med rus og/eller psykiske lidelser både når det gjelder kompetanseheving, rotasjon av faggrupper og samarbeid med andre seksjoner og sengeposter.

All behandling drives etter nasjonale veiledere/behandlingsanbefalinger for fagfeltet, inkludert TSB pakkeforløp.

Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos, fungerer som lokalsykehus for den nordlige delen av tidligere Nord-Trøndelag med et befolkningsgrunnlag på ca.40 000.

ARA er en gjennomgående avdeling enhet som er lokalisert ved Sykehuset Levanger (SL) og Sykehuset Namsos (SN).

Avdelingen består av:

  • Seksjon ARA Poliklinikk (SN)
  • Seksjon ARA Poliklinikk (SL)
  • Seksjon ARA Døgn (SL) 

Legene som er ansatt ved klinikken er organisatorisk ansatt i Vaktlegeenheten som ledes av hver sin avdelingsoverlege.

Vi har 1 overlege i rus-og avhengighetsmedisin/psykiatri  og 3 overleger i psykiatri og 4 LIS -leger.

I vanlig arbeidstid er LIS-legen organisatorisk tilknyttet en av seksjonene i avdeling ARA med seksjonsleder som sin nærmeste leder.
Avdeling for rus og avhengighet (ARA) er delt inn i 3 seksjoner, Levanger har både poliklinikk og døgn, mens Namsos har poliklinikk.

Legene i avdeling for rus og avhengighet deltar i den psykiatriske vaktordning for Klinikk for psykisk helsevern og rus som har ansvar henholdsvis Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos sine nedslagsområder inklusiv rusakutt.

LIS-lege og overlege deltar i tverrfaglig vurderingsinstans for TSB for å ivareta kravet om medisinskfaglig kompetanse.

Avdeling for rus-og avhengighetsmedisin, Sykehuset Namsos

ARA seksjon poliklinikk Sykehuset Namsos:

Poliklinikken har ansvar for pasienter med ruslidelser både med og uten komorbide psykiske lidelser og har 5 ansatte. Poliklinikken har hovedansvar for LAR i vårt nedslagsfelt, ca. 15 pasienter i vårt nedslagsfelt.

Vi driver konsultasjonstjeneste i tiden mellom kl. 08 og 1530 opp mot andre seksjoner i egen klinikk samt somatiske avdelinger. Poliklinikken driver 2 gruppebehandlingstilbud for personer med alkoholavhengighet samt et gruppetilbud drevet av fysioterapeut.

Poliklinikken har 2ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter samt et ukentlig LAR-møte. LAR-ansvaret er fordelt til et team på 4personer, hvor overlege inngår i LAR-teamet. Lege er med på de fleste oppstartsmøter i LAR.

Lege bistår behandlere av andre profesjoner med å gjennomføre både somatiske undersøkelser og medikamentelle vurderinger på indikasjon av alle polikliniske pasienter.

Avdelingen driver tverrfaglig utredning og behandling av pasienter med misbruk og avhengighet av rusmidler inkludert anabole steroider og patologisk spillelidenskap med eller uten samtidig tilstedeværende og behandlingskrevenede psykiske lidelser. Vi er lokalisert i samme klinikk og bygg som psykisk helsevern og har derav et tradisjonelt høyt fokus på utredning og behandling av komorbide psykiske lidelser.

All pasientbehandling drives etter gjeldende retningslinjer for pakkeforløp innen psykisk helsevern og rus.
Lege er alltid til stede i vurderingsinstansen og vurderer ihht prioteriterinsgsveilder i TSB.

LIS har selvstendig pasientansvar, dette inkluderer utreding og behandling (psykoterapeutisk og medikamentelt), pårørendearbeid, samhandling inkludert deltakelse i ansvarsgruppemøter og utarbeidelse av IP.

Avdelingens leger arbeider i tverrfaglige team sammen med andre yrkesgrupper som psykologer, psykologspesialister, kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og barnevernspedagoger.

Rusakutt-tilbudet er fysisk lokalisert og organisert under psykiatrisk akuttpost Alle LIS-leger i vaktlegenheten gjør på de fleste vakter rusakuttvurderinger og disponerer disse sengeplassene.
Akuttposten har 7 senger, hvor behovet for rusakutt-plasser opp mot andre pasientgruppers behov styrer antall senger som til en hver tid disponeres til dette formålet.
Rusakutt-tilbudet er en rettighet etter Spesialisthelsetjenestelovens §3.1med kriterier for TSB-Ø-hjelp i HNTs egen EQS-prosedyre.

Utdanningsløpet

Målsettingen for utdanningen er å gi LIS-legen en oversiktlig, god kunnskap om faget rus-og avhengighets medisin. Gjennom praksis, veiledning, undervisning, litteratur- og artikkelgjennomgang, kursvirksomhet med mer får du som LIS-lege en teoretisk, oppdatert kunnskap om faget psykiatri og lærer deg praktisk anvendelse av denne kunnskap. Målet er at kandidatene etter endt utdanning skal kunne gi kvalitativ god faglig behandling som praktiserende spesialist i rus-og avhengighetsmedisin.

Som LIS-lege i rus og avhengighetsmedisin har du mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål på Sykehuset Namsos. Du har også muligheter for å erstatte 2 av de  3,5 årene på Sykehuset Namsos med tjenestetid på Sykehuset Levanger eller 1,5 år tjenestetid ved DPS Stjørdal. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 1 års tjenestetid ved ARA døgn på Sykehuset Levanger og 6 måneders tjenestetid ved Lade behandlingssenter, avrusningsenheten.


Utdanningsløp
​Utdanningssted​Tid

Avdeling
hovedspesialitet ​ ​ ​


ARA poliklinikk,
Sykehuset Namsos

​12 mnd

ARA poliklinikk (valgfri)
Sykehuset Namsos 

6 mnd​

Spesialiseringstjeneste
i eget HF ​

Akuttpost, psykiatrisk avdeling
Sykehuset Namsos eller Sykehuset Levanger
​6 mnd
VOP-allmennpoliklinikk    psykiatrisk avdeling
Sykehuset Namsos eller Sykehuset Levanger eller
DPS Stjørdal
​12 mnd
​Valgfri tjeneste Psykiatri Sykehuset Namsos eller Sykehuset Levanger
DPS Stjørdal
6 mnd​
​ARA døgn 
Sykehuset Levanger
12 mnd​
Spesialiseringstjeneste
i annet HF
​Lade behandlingssenter, avrusningsenhet​6 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger

LIS-lege tas imot både i klinikken og i avdelingen etter egne prosedyrer nedfelt i EQS. Infobrosjyre sendes ut før oppstart og innbefatter både faglig og praktisk informasjon. Alle nytilsatte LIS-leger blir de første 14 dager  stasjonert ved akuttpost i psykisk avdeling for å bli kjent med vaktvirksomheten. De mottar da veiledning ved her. Det tilstrebes at de før oppstart egen vakt skal følge en mer erfaren LIS-lege på vakt og ha deltatt i vurdering/mottak av pasient. Når LIS-legen begynner i ARA etableres samme uke egen veileder og det gjennomføres veiledning i tråd med krav skissert i spesialistreglene. Det sikres at kandidaten har fått opplæring i relevante elektroniske pasient-system (EPJ) samt andre nødvendige dataprogram.

Individuell utdanningsplan tildeles LIS-lege i Kompetanseportalen i løpet av første uke;

  • læringsmålsplan i spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin i Kompetanseportalen (KP)
  • felles kompetansemålsplan (FKM) i Kompetanseportalen (KP) 
  • gjennomføringsplan (tillegg til arbeidsavtalen, lastes opp i KP)


Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Klinisk veiledning gis i tråd med krav i regelverk, 1t/uke av veileder godkjent innen spesialiteten. det skal gjennomføres Klinisk veileder skal påse at slik plan blir utarbeidet og oppdatert før hver halvårlige evalueringssamtale. I dette inngår også utfylling/oppdatering i kompetanseportal og evaluering av egnethet. I denne halvtårsevalueringen deltar også avdelingsoverlege.
I tillegg kommer ad-hoc veiledning og veiledning etter mester-svenn-prinsippet.
 
Supervisjon av LIS foregår fortløpende i samarbeid med erfarne kolleger, både under team-møter, fagmøter og i direkte pasientarbeid. Både spesialister og erfarne LIS kan brukes i supervisjon.
 
Psykoterapiveiledning: Psykoterapiutdanningen oppnås gjennom systematisk veiledning av godkjent(e) veileder(e) innenfor de aktuelle metodene. Eksempler på aktuelle metoder er psykodynamisk orientert psykoterapi, gruppepsykoterapi, kognitive terapiformer.
 
Spesialistene ved klinikken avholder regelmessige månedlige møter hvor man vurderer LIS-legens progresjon og ferdigheter opp mot læringsmål.
 
LIS-legen skal delta i sykehuset overordnede opplegg for oppnåelse av Felles kompetansemål.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisning og kurs

Internundervisning:
Foregår i lege-lege-fora 2timer ukentlig og minst 70t årlig og er nedfelt i en rullerende plan for internundervisningen.
Internundervisning. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Undervisningen baserer seg på skulle dekke de læringsmål hvor det er beskrevet at læringsaktivitet skal være via internundervisning. Praktisk sett gjøres dette dels som et samarbeid med psykisk helsevern og dels med Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital (videomøter). LIS fra ARA må delta med egne undervisninger. Presensliste føres.

Obligatoriske dagskurs hvert halvår med tema fra voksenpsykiatri arrangeres av klinikken (Merito-seminar og Dag for Fag). Disse teller også som valgfrie kurs for spesialiteten psykiatri.
 
Psykofarmakologisk forum avholdes første torsdag i juni og desember, og er obligatorisk aktivitet for LIS. I tilslutning til dette forumet arrangeres i tillegg Rusmedisinsk forum for TSB-leger i Midt-Norge, dette er også obligatorisk for LIS.

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program

Avdelingen/klinikken legger til rette og ønsker at LIS-lege skal få gjennomført anbefalte kurs samt nødvendige valgfrie kurstimer. LIS-lege har krav på 4t faglig fordyping hver uke. Dette løses ulikt og avtales individuelt med veileder og seksjonsleder hvor det anbefales at det samles og legges inn i tjenesteplanen.

Forskning

Det er avsatt 4t i tjenesteplanen for alle LIS-leger til faglig fordyping i utdanningsøyemed som kan brukes til litteraturstudier, kvalitetssikring, forskningsprosjekter og «case-studier», praktisk opplæring i prosedyrer etc. Kandidatene blir oppfordret til å ta del i klinikkens forskningsprosjekter og klinikken er imøtekommende til å tilrettelegge for LIS-leger som ønsker å forske. 

Helsepersonell rundt møtebordet. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Avdelingene i Namsos, Levanger og Stjørdal er i nært samarbeid når det gjelder forskning, fagutvikling og kvalitetsarbeid via Klinisk støtte (KS)

KS har som område å arrangere kurs og undervisning, kvalitetssikre statistikk, veilede prosjekter, koordinere studentmottak, koordinere opplæring av pasient/pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, rådgivning til ledelsen, kvalitetssikre postere og presentasjoner, brukerundersøkelser, brukerstøtte i forbindelse med data og audiovisuelt utstyr til undervisning, oversikt over utredningsverktøy og bistå i kvalitetsarbeid ved enhetene.

23 av klinikkens ansatte har vitenskapelig kompetanse.

Forskning for leger

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget i ARA består av avdelingsleder samt overlege fra begge utdanningssted og en LIS-lege fra avdelingen. Leder er overlege. Det er planlagt 4 møter i året i utvalget. LIS er gjennom deltakelse med på planlegging av internundervisning og rotasjon av LIS-lege.

I tillegg har klinikken et utdanningsutvalg i psykiatri for vaktlegeenhetene ved hhv Sykehuset Levanger og Namsos, disse møtes også 4ggr per år, hvor av 2 av møtene er felles for spesialitetene psykiatri og rus/avhengighet.

Hvert semester begynner og avslutter med evaluering av foregående og planlegging av nese semesters undervisningsaktiviteter der overleger og LIS-leger møter.

Det har vært avholdt regionalt rotasjonsråd hvor spesialiteten har deltatt og bidratt med å utarbeide regional spesialiseringsperiode.

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening foregår ved klinisk arbeid under supervisjon, og i internundervisning ved rollespill. Klinikken organiserer årlig ferdighetstrening i HLR. Klinikken arrangerer hver tirsdag kurs i aggresjonshandtering sammen med miljøpersonell. Årlig deltagelse kurs på kurs i aggresjonshandtering er obligatorisk for LIS.  

Tillitsvalgte

Klinikken har plasstillitsvalgt for LIS og overlege. Tillitsvalgte deltar i nødvendige kurs og møter. Tillitsvalgt er involvert i saker som endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av avdelingens organisering og arbeidsmiljøoppfølging samt HMS-saker mm.

Tillitsvalgte for leger

Kontakt

Kontakt for LIS-leger


Fant du det du lette etter?