Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord-Trøndelag

Som LIS-lege i Barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for hele utdanningsløpet. Det er også mulig å gjennomføre deler av utdanningsløpet ved Sykehuset Namsos og DPS Stjørdal.

LIS-leger ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Organisering av spesialiteten

Det er per i dag opprettet 4 overlegestillinger og 5 LIS-stillinger på Levanger, samt 2 overlegestillinger og 1 LIS-stilling i Namsos.
LIS-legene og overlegene er organisert på alle fire seksjoner, med hovedsakelig tilknytning til ett fast team, men også i en løsere struktur som tillater fleksibilitet både når det gjelder behov for legeressurs og utdanningsbehov.

Legene i utdanning har mulighet å rotere innad og utenfor avdelingen slik at kravene for spesialistutdanningen oppfylles. Dette inkluderer minst ett års tjeneste i sengeavdelingen på Levanger og minst to års tjeneste i poliklinikken på Levanger eller Namsos.
For å dekke hele aldersspekteret i barne- og ungdomspsykiatrien i poliklinikken legges det opp til at legen under utdanning enten roterer mellom ulike poliklinikkteam eller at legen samarbeider med andre aktuelle team. Det tilstrebes dessuten at legene i utdanning er medarbeider i noen pasientsaker ved familieenheten.
Det er gjennom en formalisert samarbeidsordning mulighet for tjeneste ved Barneavdelingen Levanger og Psykiatrisk avdeling Levanger/ Namsos.

Legene under utdanning på Levanger deltar i vakt, de første 3-6 månedene med overlege som bakvakt, deretter alene, men med mulighet for å konsultere spesialist ved særlige behov. Ved seksjon BUP Namsos er det ikke etablert akuttberedskap utover ordinær arbeidstid. Pasientene for hele HNT har da et akutt tilbud på Levanger.

BUPs ansatte representerer ulike yrkesgrupper. Psykolog, pedagog, sosionom og lege er obligatorisk medlem i alle team, mange av disse har gjennomført utdanningen til psykologspesialist, klinisk sosionom og klinisk pedagog. Dessuten er det ansatt miljøterapeuter, sykepleier, vernepleier, førskolelærer og barnevernspedagoger.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) er en del av Klinikk for kvinne, barn og familie. BUP er en gjennomgående avdeling på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, i tillegg med kontorer på Stjørdal, Steinkjer og Kolvereid. Alle ansatte har avtale om fast arbeidssted.

Sykehuset Namsos dekker norddelen av området med en befolkning på ca. 40.000 (barnebefolkning ca. 9.000) og Sykehuset Levanger sørdelen av området med en befolkning på ca. 100.000 (barnebefolkning på ca. 22.000). Sengepost med innleggelser og vaktordning er lokalisert på Sykehuset Levanger. Avdelingen har også mulighet for familieinnleggelser. 
 
Avdelingen mottar årlig ca. 1200 henvisninger (ca. 300 Namsos og 900 Levanger), gjennomfører ca. 17.000 polikliniske opphold (ISF berettigede konsultasjoner) og ca. 120 innleggelser hvorav ca. 40 er familieinnleggelser.

BUP har følgende seksjoner, som alle driver ambulerende/arenafleksibel virksomhet:

 • Poliklinikken/ Levanger er inndelt i tre generalistteam: team I (6-10 år), team II (11-14 år), team III (14-18 år).
 • Sengeavdelingen/ Levanger  har syv sengeplasser for akutt og planlagt utredning og behandling av barn og ungdom fra ca. 10- 18 år. Det utføres ikke tvangsbehandling etter lov om psykisk helsevern i avdelingen, denne håndteres ved behov i tett samarbeid med Klinikk for psykisk helsevern og rus.
 • Familieseksjon/ Levanger gir tilbud om familiefokusert poliklinisk utredning og behandling for barn og ungdom 0-18 år i familier med sammensatt problematikk. Seksjonen består av familieteam (6-18 år), sped- og småbarns team (0-6 år) og Familieambulatoriet (0-6 år). Seksjonen tilbyr familieinnleggelser for begge aldersgrupper. 
 • BUP Namsos er organisert i ungdomsteam, nevroteam og barn- og familieteam. Seksjonen har også tilbud om familieinnleggelser.

Avdelingen driver i tillegg til regulær klinisk virksomhet med flere godt forankrete samarbeidsprosjekter med ulike aktører:

 • Skolehelsetjenesten i Nord Trøndelag: Samarbeidsprosjekt mellom BUP og videregående skoler. Erfaren personale fra BUP har fast kontortid på alle videregående skoler i opptaksområdet. BUP tilbyr lavterskelkontakt for elevene, veiledning av personale og kurspakke. Vi jobber med å videreføre ordningen også etter sammenslåing fra Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke.
 • Akutten i Nord-Trøndelag:  Samarbeidsprosjekt med Bufetat og kommunale barnevernstjenester, etablert i 2013 for barn og ungdom med behov for tjenester fra både BUP og barnevernstjeneste/ Bufetat. Vi tilbyr tett samarbeid mellom etatene, inkludert rask felles og parallell utredning, både for innlagte pasienter/ akutte omsorgsovertakelser og polikliniske pasienter.
 • Familieambulatoriet: Lavterskeltilbud for gravide med psykiske vansker og/eller rusproblematikk. Familien gis tilbud om oppfølging gjennom hele svangerskapet og til faste sjekkpunkt ved ulike utviklingstrinn etter at barnet er født, opptil barnet fyller seks år. Tett samarbeid med sped og småbarnsteam, habiliteringstjenesten for barn og unge, voksenpsykiatrisk avdeling, gyn fødeavdeling ogkommunale tjenester.
 • Samarbeid med Pediatri, Habiliteringstjenesten og Klinikk for psykisk helsevern og rus om helhetlige pasientforløp
 • Samarbeid med kommunene: blant annet veiledningsprosjekt for skoler rundt barn med reguleringsvansker
 • Nevropsykiatrisk team: Samarbeid mellom Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og BUP
 • Samarbeid med Klinikk for psykisk helsevern og rus om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykoser
 • Felles pasientforløp ADHD: Samarbeidsprosjekt med Steinkjer kommune, kan framover antagelig delvis erstattes av pakkeforløp

Utdanningsløpet

Utdanningsløpene for  Barne- og ungdomspsykiatri er harmonisert i hele Helse Midt Norge og varer etter gjennomført LIS1-tjeneste minst 5,5 år :

 • minst 3 år tjeneste i BUP poliklinikk (gjennomføres i seksjon poliklinikk eller familieseksjon Namsos/ Levanger. Inntil 12 mnd. kan erstattes av annen relevant tjeneste.
 • minst 1 år tjeneste i BUP sengepost, Levanger
 • minst 1 år tjeneste på Psykiatrisk avdeling,  Namsos/ Levanger/DPS Stjørdal.
 • minst 6 mnd. Pediatri, Levanger

Introduksjon av nye LIS

Nye LIS-leger vil fra starten av være tildelt et fast team og følge teamets møtestruktur. Samtidig oppnevnes overlege/ spesialist i barne- og ungdomspsykiatri som veileder, med fast veiledningstid minst 1t/ uke.
De første ukene vil bli brukt til å bli kjent med avdelingen, opplæring i datasystemer og opplæring i legespesifikke metoder på BUP. Etter hvert vil LIS-legen få ansvar for hele pasientforløp og bli introdusert i ulike arbeidsmetoder på BUP.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon av LIS-lege foregår fortløpende i samarbeid med erfarne kollegaer, både under teammøter, fagmøter og i direkte pasientarbeid.

Veiledningen av LIS-lege: 

 • Minst 105 timer klinisk veiledning totalt. Minst 1time  (60min)/ uke av overlege gjennom hele utdanningsløpet. 1/3 del av tiden kan gjennomføres som gruppeveiledning.
 • Minst 105 timer psykoterapiveiledning totalt, derav minst 40 timer veiledning i grunnleggende psykoterapi/ relasjonell kompetanse og minst 65 timer psykoterapiutdanning i valgt metode. Gjennomføres av overlege eller psykologspesialist som har minst 2-årig terapiutdanning i valgt metode. Starter ca. 6-12 måneder etter oppstart på BUP. Organiseres i utgangspunktet 1 time (60 min)/ uke i veiledningsperioden.
  Det jobbes med å utdanne godkjent psykoterapiveileder og å etablere ekstern samarbeid med godkjent psykoterapiveileder.

Veileder bestemmes ved oppstart, første samtale gjennomføres senest 2 uker etter tiltredelse. Det er veilederen som tar initiativ til første samtalen og til å sette opp faste avtaler.

Faglig utvikling skjer på ulike læringsarenaer, men først og fremst i møte med pasient og samarbeidspartnere.
Undervisningsplanen for LIS-lege er lagt opp slik at det gjennomgås kliniske, juridiske og etiske problemstillinger slik at sentrale temaer fra krav til kunnskaper i målbeskrivelsen for barne- ungdomspsykiatri ivaretas i løpet av en treårsperiode.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling følger læringsmålene som er satt opp nasjonalt samt læringsaktiviteter som er koordinert regionalt i Helse Midt Norge, deriblant ”3- årig rammeplan for internundervisning for LIS i barne- og ungdomspsykiatrien i Midt- Norge”.

En viktig del av fagutviklingen foregår i de lokale fagteamene. Fagteamene jobber kontinuerlig med prosedyrer/ standardiserte pasientforløp, dens implementering og generell faglig oppdatering i avdelinga. Det er etablert fagteam for angst, depresjon, traume, ADHD, OCD, spiseforstyrrelser, småbarn, det jobbes med etablering av flere. Teamene er sammensatt tverrfaglig, LIS-legen oppfordres å bidra i denne form for fagutviklingen.

 

LIS-lege sammen med fagteam. Foto.

En viktig del av fagutviklingen foregår i de lokale fagteamene. Foto: Ole A. Kirknes

Kvalitetsstandarden er i henhold til ISO-standard prosedyrene er samlet i EQS og oppdateres jevnlig.

Fordypningstida for LIS-leger i HNT er fire timer per uke. I tillegg til å lese oppfordres det til å hospitere ved gjennomføring av relevante metoder hos kollegaer. Det er blitt åpnet for muligheten å gjennomføre fordypningstida utenfor avdelingen/ regulær arbeidstid og det jobbes kontinuerlig med å skaffe en kultur som prioriterer faglig fordypning.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Evaluering av legen under spesialisering og dens faglige progresjon skjer i veiledningssamtalen. Dessuten gjennomføres halvårlige evalueringer i lag med LIS-lege, veileder, avdelingsleder/seksjonsleder og avdelingsoverlege (evalueringskollegium). På disse halvårsevalueringene gjennomgås med hjelp av kompetanseportalen gjennomførte læringsaktiviteter fra siste periode, godkjennes aktuelle læringsmål og planlegges neste halvårsperiode.
LIS-lege kan dessuten fortløpende sende gjennomførte læringsaktiviteter til godkjenning hos veileder/ annen angitt person.

Internundervisning og kurs

Den teoretiske undervisningen i avdelingen er organisert som:

 1. Internundervisning: Tverrfaglig undervisning for BUP HNT. I 2019 er det på avdelingsnivå planlagt 2 fagdager pluss 8 internundervisninger a 4 timer. Dessuten på seksjonsnivå 2 fagdager pluss jevnlig undervisning på seksjonsmøter. I internundervisningen brukes både interne og eksterne forelesere. Legene under utdanning blir involvert i en viss grad.
 2. Barnelegemøte : 45 minutter per uke med gjennomgang av kasus og tilhørende teori samt diskusjon av mer generelle problemstillinger og samarbeid mellom avdelingene. LIS-legene bidrar her i stor grad.
 3. Legemøte: 1 time per uke som brukes til drøfting av litteratur, kasuistikker, kursreferat, gjennomgang av kliniske prosedyrer og drøfting av problemstillinger som er knyttet til utdanningen. Det flettes dessuten inn emner fra ”3-årig rammeplan” og nasjonale læringsaktiviteter. Også her bidrar legene under spesialisering i stor grad. Det er satt opp en rullerende plan som viser den ansvarlige for faginnlegget.
 4. Vaktmøter(kun på Levanger): 1 timer hver annen uke, drøfting av aktuelle kasuistikker/ gjengangere, jus, samarbeid med VOP/ BVT.
 5. Ferdighets-lab: 4 timer, 4 ganger per år. Det etterleves ”3- årig rammeplan for internundervisning for LIS-legene i barne- og ungdomspsykiatrien i Midt- Norge”. LIS-legene har hovedansvar for gjennomføringen.
 6. Regional utdanning: 35 timer /år. Spesialistkomiteen i barne- og ungdomspsykiatri har i november 2009 forhåndsgodkjent en ”3- årig rammeplan for internundervisning for LIS-legene i barne- og ungdomspsykiatrien i Midt- Norge”. Våren 2019 avsluttes 2. året i rulleringen, høsten starter 3. året. Det gjennomføres tre regionale samlinger på to dager per år. Planen dekker de tema som er foreslått dekket på regionalt nivå av den norske legeforening. Det er obligatorisk for avdelingen LIS-leger å delta i denne undervisningen.

Avdelingen innvilger permisjon for anbefalte kurs, men støtter også deltakelse i andre relevante kurs etter avtale med seksjonsleder.

Forskning

Avdelingen har etablert et samarbeid med NTNU/ RKBU/ HUNT og opprettet en lokal forskningsenhet med kompetanse fra BUP.Det avholdes forskningsmøter på sykehuset hvor erfaringer og problemstillinger i tilknytning til prosjektene kan drøftes.

BUP kan vise til en ganske imponerende publikasjonsliste.
LIS-legene stimuleres etter en viss fartstid til deltakelse i kliniske prosjekter.

Avdelingen kan vise på en utstrakt forskningsvirksomhet der ulike yrkesgrupper er involvert og der det bygges spisskompetanse på ulike felt:

 • Doktorgradsprosjekt Familieinnleggelser, disputas i 2013
 • Doktorgradsprosjekt Rusmisbruk og helseproblemer hos ungdom, disputas 2013
 • Doktorgradsprosjekt Sosial angst, disputas i 2014
 • Pågående doktorgradsprosjekt PCIT. Evaluering behandlingsmetode for små barn med atferdsvansker
 • Pågående doktorgradsprosjekt ADHD om opplevelse av egen ADHD/ kvalitativ studie.
 • Evalueringsstudie av Ambulatoriet
 • Evalueringsprosjekt Akutten
 • Evalueringsprosjekt skolehelsetjeneste

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

I BUP HNT deltar alle LIS-leger samt utdanningsansvarlig overlege og avdelingsleder i utdanningsutvalget. Det avholdes minst to møter per halvår i utdanningsutvalget.

Det har vært avholdt regionalt rotasjonsråd hvor spesialist har deltatt og bidratt med å utarbeide regionale læringsaktiviteter.

Simulering og ferdighetstrening

Det gjennomføres fire ferdighetslaber per år, hvor det trenes på ulike læringsaktiviteter, delvis fastsatt i 3-årig regional utdanningsplan. Dessuten er det mulighet for rollespill/ferdighetstrening og framvisning av egne filmopptak under veiledning.

LIS-leger i rollespill. Foto.

LIS-leger ved BUP i rollespill. Foto: Ole A. Kirknes

Tillitsvalgte

Ledelsen i BUP avholder månedlige møter med tillitsvalgte fra de ulike fagforeningene hvor også YLF er representert. HNT har et oppegående tillitsvalgtapparat som jobber på de ulike nivå for fagforeningenes interesser.

Tillitsvalgte for leger i HNT

Kontakt

Kontakt for LIS-leger

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Fant du det du lette etter?