Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i radiologi ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 24 måneders spesialiseringstjeneste på St.Olavs hospital eller 6 måneder ved Sykehuset Levanger og 18 måneder ved St.Olavs hospital.

LIS-lege i radiologi undersøker pasient. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Organisering av spesialiteten

Spesialiteten i radiologi er overordnet organisert som del av Klinikk for medisinsk service i HNT. Denne består av 2 radiologiske avdelinger: Avdeling for bildediagnostikk Levanger (ABD Levanger) og Avdeling for bildediagnostikk Namsos (ABD Namsos), med hver sin avdelingsleder og medisinskfaglig ansvarlig radiolog.

Det utdannes radiologer ved begge avdelinger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelags bildediagnostiske avdelinger er mellomstore radiologiske avdelinger som dekker bredt innen generell radiologi. Avdelingene yter tjenester til alle sykehusets enheter.

Helse Nord-Trøndelag tilbyr helsehjelp innen akuttmedisin, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, revmatologi, blodsykdommer, endokrinologi, nyresykdommer, lungesykdommer, fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, indremedisin, infeksjonsmedisin, geriatri, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, urologi, ortopedisk kirurgi, onkologi, nevrologi, barnesykdommer, kvinnesykdommer og fødselshjelp, øyesykdommer, øre-nese-halssykdommer og laboratoriemedisin.

Totalt nedslagsfelt for sykehusene er i underkant av 140 000 innbyggere, der ca. 100 000 sogner til Sykehuset Levanger og ca. 40 000 til Sykehuset Namsos. Området er stort og strekker seg fra Bindal i nord til Stjørdal i sør.

I noen kliniske områder er det funksjonsfordeling mellom de to sykehusene.
Begge bildediagnostiske avdelinger dekker behovet til det samlede kliniske miljøet fra sykehusene og primærhelsetjenesten, inklusive kontrollundersøkelser rekvirert fra fagmiljøet på St.Olavs hospital. Akuttundersøkelser utføres både på Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger.    

I Helse Nord-Trøndelag har vi 20 overlegestillinger og 9 LIS-legestillinger og innen radiologi. Avdeling for bildediagnostikk ved Sykehuset Namsos har 7 overlegestillinger og 2 LIS-legestillinger. LIS-legene er organisert i felles vaktordning mellom ABD-Levanger og ABD-Namsos med kontinuerlig aktiv tjeneste. Overleger har vakt med aktiv og hvilende tid.

Fire kollegaer ved Avdeling for bildediagnostikk i arbeid. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I daglig arbeid jobber LIS-leger og overleger side om side. Radiologene arbeider som generell-radiologer, men det er i økende grad fordypning i organbaserte fagområder. Begge avdelinger er modalitets-organiserte.

Avdeling for bildediagnostikk ved Sykehuset Namsos har til sammen 7 laboratorier og 2 mobile røntgenapparater:

 • 2 konvensjonelle røntgen-lab (derav en kombinasjons-lab med gjennomlysning/intervensjon)
 • 1 CT
 • 1 MR
 • 2 ultralyd (hvorav 1 er plassert i kombinasjons-lab
 • 1 bentetthetsmåler (DXA)
 • 1 mammografi-lab
 • 2 mobile røntgenapparat (hvorav 1 brukes i røntgenbil)

Vi utfører cirka 40 000 undersøkelser pr år.

Utdanningsløpet

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet.

Radiologiutdanningen er en LIS-3-utdanning på minimum 5 år. Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 1 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 24 måneders spesialiseringstjeneste på St.Olavs hospital eller 6 måneder ved Sykehuset Levanger og 18 måneder ved St.Olavs hospital.

Utdanningsløp
Utdanningssted​Tid
​Avdeling hovedspesialitet
​ABD Namsos

36 mnd

​Spesialiseringstjeneste
i eget HF eller ved 
St.Olavs hospital

​ABD Levanger eller 
Klinikk for bildediagnostikk, 
St.Olavs hospital

6 mnd
Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Klinikk for bildediagnostikk, St.Olavs hospital

18 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger

Nye LIS-leger i spesialisering i radiologi følger en tre måneders opplæringsplan. Første måned får du introduksjon i ulike teknikker og grunnprinsipper for granskning. Andre måned blir det økende grad av granskningsarbeid under tett supervisjon. Tredje måned vil du få en innføring i vaktarbeid.

Fra fjerde måned vil du delta i vaktordningen og modalitetsbasert granskningsarbeid. Siden Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger har felles vaktordning, oppfordrer vi til "bli-kjent" besøk i hverandres avdelinger.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Opplæringen av LIS-leger tilpasses i det daglige arbeidet. LIS og overlege jobber side om side, og alle spesialister har ansvar for supervisjon. LIS får sitt arbeid dobbeltgransket og kontrasignert, med rask tilbakemelding av spesialist inndelt i samme modalitet. LIS signerer sine undersøkelser selv i takt med godkjente læringsmål.

Alle LIS-leger får tildelt veileder ved ansettelse. Veiledningsmøter avholdes etter anbefaling 1 gang pr måned.

LIS-lege har 1 dag fordypning hver 2.uke, fastsatt i rullerende plan.

LIS-lege deltar i kliniske demonstrasjonsmøter og multidisiplinære diskusjonsfora, som fast del av daglig arbeid.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Faglig utvikling dokumenteres fortløpende ved godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål (kompetanseportalen). Både veileder og medisinskfaglig ansvarlig overlege har ansvar for godkjenning av læringsmål.

Det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder, og evaluering av faglig utvikling og egnethet vurderes i regelmessige møter i spesialistkollegiet.

LIS-lege i radiologi forbereder utstyr til ultralydundersøkelse. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Internundervisning og kurs

 Vi har faste tider for internundervisning.

 • onsdag kl 11:30-12:15
 • torsdag kl 09:00-09:45
 • torsdag kl 11:15-12:00

Både overleger og LIS-leger får ansvar for forberedelse og gjennomføring av internundervisning. Undervisningen er organisert i henhold til læringsmålene og følger en plan over 70 timer/42 uker pr år:

 • Gastro: 8 uker (2x4 uker)
 • Thorax/hjerte/kar: 8 uker (2x4 uker)
 • Muskel/skjelett: 8 uker (2x4 uker)
 • Nevro/ØNH: 8 uker (2x4 uker)
 • Barn/traume/akutt: 4 uker (2x2 uker)
 • Uro/onkologi: 4 uker (2x2 uker)
 • Modalitet/Mamma: 2 uker

Helse Nord-Trøndelag er utdanningsinstitusjon for medisinstudenter fra NTNU, og LIS-leger deltar aktivt i studentundervisning i radiologi.

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program.

LIS-leger får permisjon for anbefalte kurs samt valgfrie kurs som er knyttet til læringsmål. Vi gir også permisjon til andre kurs og kongresser der deltagelse anses hensiktsmessig.    

Forskning

Alle sykehus er kunnskapsinstitusjoner og skal ha forskning som en integrert del av sin virksomhet. Forskning er en lovpålagt oppgave og er viktig for å bidra til ny kunnskap som kan føre til bedre pasientbehandling. Det er lettere å ta i bruk ny kunnskap i virksomheter der medarbeiderne deltar i forskningsprosjekter, har kjennskap til forskningsmetodikk og der det er en kultur for kunnskapsbasert praksis. For å opprettholde denne lovpålagte oppgaven har HNT etablert Forskningsavdelingen. Forskningsavdelingen har en forskningsinfrastruktur som understøtter muligheten til å delta i og gjennomføre forskningsprosjekter. I tillegg kan forskere i HNT benytte seg av infrastruktur, tjenester og ressurser som er felles for alle helseforetak i regionen og NTNU. I avdelingen finnes kompetanse for forskningsveiledning på alle nivåer. Det gis opplæring i kunnskapshåndtering, SPSS/STATA/NVIVO og referanseverktøy. I tillegg gjennomføres seminarer og workshops for metodediskusjoner og støtte ved publiseringsarbeid. Forskningsavdelingen har medisinsk fagbibliotek som bistår ved avansert søkning etter forskningslitteratur. Avdelingen er forvalter av registerdata og har ansvar for utlevering av pasientdata til forskningsprosjekter.

Forskning for leger 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Avdeling for bildediagnostikk ved sykehusene på Namsos og Levanger har hvert sitt lokale utdanningsutvalg bestående av en spesialist, som er leder, og en LIS representant. De fire medlemmene av de lokale utvalg utgjør foretakets utdanningsutvalg i radiologi, der en av spesialistene er utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsutvalgets oppgave er å tilrettelegge utdanningen for LIS-leger, herunder å organisere internundervisningen og sette fokus på god veiledning og supervisjon.

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening fåes i praktiske arbeid under supervisjon.

Tillitsvalgte for leger

Kontakt

Fant du det du lette etter?