HELSENORGE

Historisk disputas

Intensivsykepleier Hege Selnes Haugdahl har i dag forsvart sin doktorgrad innen temaet respiratorbehandling. Haugdahls disputas er den første som blir avholdt på et av sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.

Haugdahl er den tredje sykepleieren fra Helse Nord-Trøndelag som tar doktorgrad. Hun jobber ved Sykehuset Levanger, og har i forskningen sin i tillegg hentet data fra St. Olavs Hospital og Nordlandssykehuset i Bodø. Tittel på avhandlingen er: “Mechanical ventilation and weaning: Roles and competencies of intensive care nurses and patients' experiences of breathing”

Hege Haugdahl
Forskningen er gjennomført ved tre norske intensivavdelinger og viser at selv om respiratorpasienter får hjelp med å puste, er det likevel mange som er tungpustet.
Ved hjelp av et enkelt måleverktøy ba vi respiratorpasienter angi på en skala fra 0-10 om han/hun følte seg tungpustet. Undersøkelsen ble gjort 30 minutter etter gjennomført pusteprøve.

Ved samme måletidspunkt vurderte også sykepleier og lege pasienten for å sammenligne skåringene. Resultatene viste at 62% av pasientene følte seg tungpusten, og at leger og sykepleiere underestimerte pasientens egne vurderinger. På en skal fra 0-10, hadde pasientene en gjennomsnittlig skåre på 5, mens leger og sykepleier skåret 2. (Denne studien er publisert i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, det høyest rangerte tidsskriftet internasjonalt innen intensivbehandling).
Dybdeintervju etter utskrivelse viste at flere pasienter som rapporterte tungpustenhet i forbindelse med respiratorbehandlingen, ikke husket det i ettertid. Erfaringer med pusten var sammenvevet med andre kroppslige og eksistensielle opplevelser i sykdomsforløpet. Pasientene beskrev en kropp uten grenser, følelsen av at alt var så tungt og å være på vippepunktet mellom liv og død.

Ved å studere intensivsykepleiere i konkret arbeid med respiratorpasienter fant vi at kompetanse inkluderte inngående kunnskap om pustefysiologi og håndtering av respiratoren. Oppmerksomt nærvær, lindring og velvære var viktig for å hjelpe pasienten til å komme seg igjennom respiratorbehandlingen og for å støtte opp om livsmotet.
Pustebesvær og følelsen av ikke å ha kontroll er en viktig risikofaktor for å utvikle senskader, blant annet posttraumatisk stress. Intensivsykepleiere bør derfor rutinemessig måle respiratorpasienters følelse av tungpustenhet.

Historisk

Dette er den første disputasen som avholdes ved et av sykehusene i Helse Nord-Trøndelag, og Haugdahl er altså den tredje sykepleieren i HNT som nå kan kalle seg «doktor.»
-Vi er stolte av at HNT har fått den tilliten det er å fasilitere denne disputasen, sier Bodil Landstad, Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag. Dette er viktig for framtidig forskning og kunnskapsutvikling. HNT er en forskningsaktør å regne med!