HELSENORGE

Positiv til Kompetanseportalen

Kompetanseportalen er Helse Midt-Norges verktøy for ansattes kompetansebeholdning og –utvikling. Her etableres kompetanseplaner som blir tildelt den enkelte medarbeider, og her finnes oversikt over for eksempel status på medarbeidersamtaler.
Avdelingsleder Bo Frederiksen ved Bildediagnostisk avdeling, Sykehuset Namsos er fornøyd med Kompetanseportalen

Bildediagnostisk avdeling i Namsos har kommet godt i gang med å bruke Kompetanseportalen som verktøy for dokumentasjon og oppfølging for sine medarbeidere, og dette var den første avdelingen i Helse Midt Norge som benyttet Kompetanseportalen i møte med tilsynsmyndighetene ved Teknologisk institutt (TI). Bildediagnostisk avdeling i Namsos fikk svært gode tilbakemeldinger fra TI.

-Vi fikk tilgang til Kompetanseportalen i mai i år, og brukte de første ukene på å tilpasse selve mekanismen til vår bruk. Det er omtrent 35 ansatte i avdelingen vår, og her har vi alt vi trenger for oppfølging på et sted. Her er alt fra den enkeltes CV og medarbeidersamtaler, til oppdateringer i de ulike fagsystemene. Eksempel på gensesnitt i Kompetanseportalen
Alle steder hvor det finnes prosedyrer i kvalitetssystemet (EQS), lenkes det til de relevante dokumentene. Et intuitivt trafikklyssystem forteller meg som leder hvor den ansatte er i rute i henhold til målsetningene, og hvor jeg trenger å rette litt ekstra oppmerksomhet. Tidligere brukte vi blant annet officedokumenter i mappestrukturer for å holde oversikt. Med mange ansatte og mange systemer å holde seg oppdatert i, sier det seg selv at det ikke var mulig å ha tilsvarende oversikt. Hos oss er vi svært fornøyde med Kompetanseportalen, sier avdelingsleder Bo Frederiksen ved avdeling for bildediagnostikk.


Opplæring har blitt tatt med hver enkelt etter behov i avdelingen. Kompetanseportalen har vært tatt opp som tema i plenum, men gjennomgang og opplæring har blitt gjort i møter mellom ansatt og leder.

 
Innføringen av Kompetanseportalen er et av styringskravene fra Helse Midt-Norge, for «Bedre kvalitet og pasientsikkerhet». Kompetanse er også et sentralt begrep i ISO-sertifiseringen, hvor riktig kompetanse er en forutsetning for å levere riktig kvalitet.

-Tilsynet var opptatt av alle elementene i verktøyet; CV, funksjonsbeskrivelse, medarbeidersamtale, kompetanse- og utviklingsplanene. De var opptatt av totaloppfølgingen av medarbeiderne, og at ansatte gis mulighet til å tilkjennegi sine opplæringsbehov. Medarbeiderne gis med dette verktøyet lett tilgang til sin funksjonsbeskrivelse, og hva som forventes av deres kompetanse. Gjennom utviklingsplanen er det muligheter for å tydeliggjøre karriereløp der en er blitt enige om det, for eksempel i medarbeidersamtalen. Ansatte skal føle seg sett og verdsatt, og vi kan gjennom verktøyet tydeliggjøre at vi satser på å videreutvikle den kompetansen vi allerede har i organisasjonen.

-Målet er at ansattes totalkompetanse skal gjøres mer synlig, bli brukt og videreutviklet til beste for pasientene, sier prosjektleder i Helse Nord-Trøndelag, Oddbjørg Havik.