HELSENORGE

Tyldum Stordahl leder Brukerutvalget

Styret i Helse Nord-Trøndelag har oppnevnt nytt Brukerutvalg. Hilde Tyldum Stordahl fra Flatanger er valgt til ny leder. Steinar Mikalsen fra Skogn er ny nestleder.

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag har valgt Hilde Tyldum Stordahl som leder og Steinar Mikalsen som nestleder.

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag er oppnevnt for en toårsperiode. Utvalget har nå konstituert seg, med Hilde Tyldum Stordahl som ny leder. Hun erstatter Hildur Fallmyr som på eget initiativ ba om avløsning, og har nå gått inn i rollen som medlem i utvalget. Steinar Mikalsen erstatter Ola Larsen som nestleder.

 

Dette er det nye Brukerutvalget:
Hilde Tyldum Stordahl, Flatanger (leder)
Steinar Mikalsen, Skogn (nestleder)
Mona Lersveen, Verdal (medlem)
Terje Veimo, Verdal (medlem)
Unni Kristiansen, Namsos (medlem)
Karl J. Amdahl, Levanger (medlem)
Hildur Fallmyr, Ottersøy (medlem)
Olav Malmo, Verdal (fast møtende varamedlem) 

Gjennom helsetjenesteloven er det bestemt at alle helseforetak skal ha et eget Brukerutvalg, som representerer pasient- og brukergrupper.

Styret i Helse Nord-Trøndelag har vedtatt et eget mandat som danner grunnlag for utvalgets arbeid. Leder og nestleder møter fast i styret for sykehusene i fylket - med tale- og forslagsrett.

Mandatet sier dette om utvalgets arbeid:
- bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid
- ta initiativ i saker som har betydning for pasienter og pårørende
- medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid
- være et forum for tilbakemelding fra brukere, pårørende og brukerorganisasjoner
- foreslå brukerrepresentanter i råd og utvalg 

Videre beskrives oppgavene til utvalget slik:
- bidra til gjensidig tillit og forståelse mellom brukere og behandlere
- spre informasjon til brukerne om utvalget gjennom etablerte informasjonskanaler (HNTs internettside og aktuelle brosjyrer)
- holde seg orientert om pasientrettigheter og -plikter
- følge opp hvordan foretaket ivaretar informasjonen om pasientrettigheter
- arbeide for en åpen gjensidig dialog med administrerende direktør både på brukerutvalgets møter og i aktuelle saker
- delta i prosjekter og arbeidsgrupper
- delta på regionale brukersamlinger og være i dialog med det regionale brukerutvalget
- orientere styret i HNT om aktuelle saker
- samarbeide med Lærings- og mestringssenteret i aktuelle saker
- samarbeide med Pasientombudet i aktuelle saker 

Brukerutvalget har syv faste møter årlig, i tillegg til deltagelse i helseforetakets styremøter.

Disse møtene er åpne. Brukerutvalgets saker, dokumenter og møteprotokoller ligger tilgjengelig her.