HELSENORGE

Arbeidsmiljørprisen 2016 til fellesposten H4 Sykehuset Namsos

I forbindelse med Helse Nord-Trøndelags årlige ledersamling, ble Arbeidsmiljøprisen 2016 delt ut. Fellesposten H4 Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos ved avdelingsleder Kari Sund Larsen, stakk av med den gjeve prisen.

Avdelingsleder for fellesposten H4, Medisinsk klinikk Sykehuset Namsos - Kari Sund Larsen, ble overrakt Helse Nord-Trøndelags utmerkelse Arbeidsmiljøprisen 2016 tirsdag 31. januar.

​I Helse Nord-Trøndelag er det med smått og stort cirka 3 500 ansatte fordelt på 2 750 årsverk i våre to sykehus og enhetene fra Stjørdal i sør til Kolvereid i nord. I sum Nord-Trøndelags største arbeidsplass.

Over år har de ulike enheter og avdelinger lagt vekt på arbeidsmijø og trivsel. I fellesskap med tillitsmannsapparatet og ombudsordningene har helseforetaket valg å dele ut en årlig utmerkelse - Arbeidsmiljøprisen.

I år gikk utmerkelsen til Medisinsk klinikk sin fellespost H4 ved Sykehuset Namsos. Prisen på 25 000 kroner ble delt ut til avdelingsleder Kari Sund Larsen. Prispengene er øremerket arbeidsmiljøtiltak i avdelingen.

Årets jury sier følgende om prisvinneren:
Leder ved enheten har siden hun begynte i sin stilling i 2000 målrettet jobbet for å bedre arbeidsmiljøet ved avdelingen. Sykefraværet ved enheten var på dette tidspunkt svært høyt, rundt 20 prosent, og omdømmet var dårlig.

Leder bestemte seg for å sette av ressurser til en årlig arbeidsmiljødag med fokus på å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Første arbeidsmiljødag ble arrangert i 2003 og har siden vært avholdt årlig. Alle arbeidsmiljødagene evalueres, og ansatte har medvirket i utformingen av programmet for dagene.

Eksempler på tiltak som er kommet ut av disse dagene:

  • Enheten har laget seg en egen sang som fremføres hvert år
  • Det er laget ei hustavle som er revidert flere ganger
  • Dagene har de siste årene blitt arrangert på kveldstid, og da har ansatte på formiddagen arrangert felles formiddagstur på stier i nærområdet.

Arbeidsmiljødagene har blitt en positiv tradisjon, ansatte ser fram til denne årlige temadagen. Ved å holde fokus på arbeidsmiljøet, har enheten klart å snu en negativ trend til en positiv kultur, og det er stor fokus i hele avdelingen på å inkludere nye i denne kulturen.

Møtearenaer som avdelingsmøter, temadager, internundervisning og fagmøter benyttes gjennom hele året til å ta opp utfordringer fortløpende.
Det gjøres også godt IA-arbeid i enheten ved at det er lav terskel for ansatte for å gå til leder og be om kortsiktig tilrettelegging dersom man opplever et behov for dette. På denne måten jobber man forebyggende for å unngå eventuell sykmelding. Det er også fokus på å legge til rette for graderte sykmeldinger slik at ansatte kan være på jobb i deler av tiden og utføre de oppgavene som de klarer.

Juryen ønsker å fremheve:

  • Enheten har gjennom et godt samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden jobbet systematisk og målrettet med HMS gjennom år og med dette oppnådd et godt arbeidsmiljø med ansatte som trives og er stolte av sin arbeidsplass.
  • Arbeidsmiljøprisen for 2016 går til:  Fellesposten H4 i Namsos ved leder Kari Sund Larsen.