Brukerundersøkelser i psykisk helsevern og rus

I løpet av de siste 2,5 årene har over 1550 brukere av Helse Nord-Trøndelags tilbud innen psykisk helsevern og rus deltatt i en brukerundersøkelse. Sju av ti brukere sier at de har hatt stort utbytte av behandlingen.

Brukerundersøkelser psykisk helsevern og rus

Her kan du lese om hvordan du deltar i undersøkelsen

De forskjellige seksjonene i Klinikk for psykisk helsevern og rus har over en periode på 2,5 år tilbudt pasientene å delta i en undersøkelse ved utskriving fra sengepost eller avsluttet behandling i poliklinikken.

Via nettbrett har tilsammen 1 550 pasienter svart på 16 spørsmål knyttet til oppholdet, møtet med klinikken og behandlere. De har også svart på om de mener behandlingen har fungert bra eller mindre bra.

I denne perioden har klinikken hatt noe over 7 700 pasienter til behandling. Av disse har drøyt 20 % besvart undersøkelsen.

Over 70 prosent oppfatter at behandlingen har vært godt tilpasset pasientenes behov, og i tillegg mener samme antall brukere at de i stor grad har vært involvert i avgjørelser knyttet til behandlingen.

Nærmere ni av ti pasienter sier at de har god tillit til at behandler er faglig dyktig og åtte av ti sier at hjelpen og behandlingen i stor grad har vært tilfredsstillende.

I forhold til møtet med seksjonene og personalet, svarer over 80 prosent at de oppfatter at seksjonene er godt organisert, og nærmere 95 prosent sier de i stor grad møtes med respekt og høflighet. I tillegg er et stort flertall tydelig på at helsepersonalet uttrykker seg på en måte som er godt forståelig.

Når det gjelder ventetid svarer 38,8 prosent at de ventet mindre enn to uker på å få et tilbud ved en av våre enheter.

I forhold til klinikkens samarbeid med pasientenes pårørende, svarer drøyt 20 prosent av klinikken ikke samarbeider - eller i liten grad samarbeider, med pårørende.

Her finner du resultatene fra undersøkelsen (pdf)