HELSENORGE

Hvordan skal framtidas sykehus være?

Helseminister Bent Høie har gitt oss i oppdrag å lage en plan for framtida. Hvordan skal vi utvikle pasientens helsetjeneste fram mot 2035? Si din mening om hvordan sykehustilbudet i Nordre Trøndelag skal være.

Fram til 28. januar 2018 kan du komme med høringsinnspill.

​Høringsdokumentet er nå lagt ut på offentlig høring. Innbyggere, pasienter, pårørende, ansatte i sykehusene og alle andre som har tanker om hvordan vårt sykehustilbud bør og må være kan delta.

Høringsdokumentet Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag skal peke på ønsket utviklingsretning for helseforetaket, og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidas utfordringer. Planen skal heve blikket mot 2035. I denne utgaven mest mot 2022, og sykehustilbudet i Levanger og Namsos.

Statsråden ber oss rullere Strategisk utviklingsplan fjerde hvert år. Styret i Helse Nord-Trøndelag skal behandle saken i midten av februar 2018.

Planen ligger nå ute til offentlig høring. Det er ønskelig med innspill fra både ansatte i HNT, kommuner, fastleger og andre samarbeidspartnere, samt befolkningen for øvrig.

Her finner du høringsdokumentet.
Frist for å levere et høringssvar er 28. januar 2018.
Send dine synspunkter til innspill@hnt.no

Les mer om planen og høringen på hnt.no/utvikling

 

Egen plan for samhandling
Politisk- og Administrativt samarbeidsutvalg (PSU / ASU) har utarbeidet Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 2018 – 2021. Denne planen skal peke på mulige konkrete tiltak som kan styrke samhandlingen. Det inviteres til å delta i planarbeidet gjennom å komme med synspunkter, forslag og innspill også til denne planen.

Her finner du høringsdokumentet.
Frist for å komme med innspill er 19. januar 2018.
Høringssvar sendes til handlingsplan@hnt.no

Du kan lese mer om samhandlingsplanen på høringssiden for Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og HNT 2018 – 2021 ligger her.