Møt Helse Nord-Trøndelags innovatører

Siden Innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag ble åpnet i februar, har det kommet inn over 40 ideer som det jobbes med rundt om i helseforetaket. Her kan du lese om tre av prosjektene.

Mathias Fossland sitter på en stol ved kontorpulten sin og ser i kamera. Foto.
Prosjektleder og avdelingssykepleier ved Medisinsk pleieavdeling på Sykehuset Levanger, Mathias Fossland, vil gjennom sitt prosjekt møte utfordringene ved etablering av ny dialyseavdeling på Sykehuset Levanger. Foto: HNT
 

Gjennom Innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag, som ble offisielt åpnet 15. februar 2018, får brukere, ansatte, næringsliv og kommuner mulighet til å utvikle fremtidens helseforetak.

Klinikken er en felles arena for utvikling, forskning og innovasjon, hvor personer både i og utenfor helseforetaket kan melde inn sine ideer til tiltak som kan komme fremtidens pasienter til gode.

Storstilt åpning av Innovasjonsklinikken (HTML)

– Siden vi åpnet klinikken i februar har det kommet inn over 40 ideer som det jobbes med rundt om i helseforetaket, sier utviklingsleder i Helse Nord-Trøndelag, Therese Troset Engan.

– Dette gjelder både små initiativ, og noen større prosjekter.

Helse Nord-Trøndelag vil i tiden fremover gi noen innblikk i innovasjonsarbeidet som foregår i helseforetaket, hvor engasjerte innovatører har meldt inn sine ideer for å utvikle fremtidens helseforetak.

I første omgang vil vi presentere tre prosjekter fra Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

1. Samlokaliserer dialyseavdelingen ved Sykehuset Levanger  

Dialyseavdelingen ved Sykehuset Levanger skal samlokaliseres i et helt nytt senter. 

De nye lokalene er ventet å stå klar i løpet av første halvår 2019, og vil medføre en dobling av arealmassen til avdelingen slik den står i dag.

I tillegg til åtte nye behandlingsplasser og to rom til smittevern, vil hemodialyse, peritonealdialyse, poliklinikk og oppfølging av transplantasjoner bli samlet i ett senter, der de før var spredt over flere etasjer på sykehuset.

De nye lokalene vil alene gi et løft for kapasiteten til behandling, men også samle fagmiljøene og fagarbeiderne fysisk. 

Det gir store muligheter, men samtidig utfordringer i form av at gamle «naboavdelinger» havner lengre borte fra pasientene. Det stiller krav til nye arbeidsprosesser, organisering og logistikkrutiner.

For å møte disse utfordringene på en best mulig måte, har prosjektleder og avdelingssykepleier ved Medisinsk pleieavdeling på Levanger, Mathias Fossland, startet et innovasjonsprosjekt. 

– Målet med innovasjonsprosjektet er å sikre en god prosess når vi flytter inn i ny dialyseavdeling. Det skal sikre at de ansatte er med i arbeidet tidligst mulig, for å få et eierskap til prosessen og bidra til at vi finner gode løsninger for hvordan samlokaliseringen skal foregå, sier han.

«Økt mestring og livskvalitet med bedre tjenesteflyt» er nøkkelordene for den nye samlokaliseringen. Dette gjelder både logistikk, behandling og samarbeid mellom profesjonene på sykehuset.

– Vi ønsker også å få hevet pasientenes kompetanse innen egenomsorg, og skape en mestringsfølelse ved at en i større grad kan ta ansvar og kontroll over egen behandling og helsetilstand, sier Fossland.

– Om det ikke skjer et godt forarbeid vil man risikere å flytte inn i nye lokaler uten evne til å realisere potensialet som ligger i samlokaliseringen.

Som del av innovasjonsprosjektet har de ansatte ved avdelingen drøftet problemstillinger og løsningsforslag rundt innflyttingen i det nye dialysesenteret.

– Her kom det frem mange forslag og synspunkter, som vi nå skal jobbe videre med for å løse frem mot åpningen av nytt senter i 2019.  

2. Forebygging av fall med sengemattealarm

Fall har mange negative konsekvenser, og er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjonen. 

Fall fra sengen er det som skjer oftest, og spesielt på natten.

For å forsøke å forebygge slike fall har avdelingsleder ved Medisinsk avdeling H5 på Sykehuset Namsos, Lill Therese Tufthaug, startet et innovasjonsprosjekt for å ta teknologisk utstyr til hjelp.

– Det finnes lite forskning på intervensjoner som kan forebygge fall i sykehus, og vi har ikke hatt teknologisk utstyr til hjelp tidligere, sier Tufthaug.

 – Med utgangspunkt i dette, og et høyt antall avviksmeldingen for fall, skal vi gjennomføre et prosjekt hvor vi skal prøve ut sengemattealarmer på pasienter med høy fallrisiko.

Sensormattene som skal tas i bruk vil varsle ansatte når pasienten er i ferd med å forlate sengen.

Tufthaug sier det så langt er gjennomført en journalgranskning, for å kartlegge karakteristikker ved pasienter som er registrert med fall under innleggelser.

– Denne kartleggingen skal bidra til å identifisere pasienter som kan ha nytte av slike sengemattealarmer som fallforebygging. Dette arbeidet blir veldig spennende! sier hun.

3. Vil sikre god ressursutnyttelse for pasientene

– Helsevesenet er i stadig endring, og for å møte fremtidens utfordringer med økning i antall eldre, økt aktivitet og mindre tilgang til helsepersonell er vi nødt til å endre måten vi arbeider på.

Det sier leder ved Medisinsk avdeling H5C ved Sykehuset Namsos, Hanne Heglum.

Hun er i gang med et forbedringsprosjekt ved Medisinsk avdeling på Sykehuset Namsos, for å fordele ressursene mer hensiktsmessig.

Ressursfordelingen inkluderer alle sykepleiere og helsefagarbeidere ved alle seksjoner.

– Vi har alltid bistått hverandre på tvers av seksjoner tidligere, men nå har vi strukturert samarbeidet og satt det mer i system slik at en hensiktsmessig fordeling gjennomføres 24 timer i døgnet, hele uken, sier hun.

Den nye fordelingen blir evaluert og korrigert fortløpende gjennom prosjektet, men Heglum sier målene med endringene er bedre ressursutnyttelse, bedre forståelse for hverandre, økende samhold, reduksjon i arbeidstidsavvik og kort varsel-vakter, men samtidig fokus på spisskompetanse.

– Jeg vil i denne sammenheng berømme ansatte ved Medisin Namsos for deres vilje til å endre måten de arbeider på, sier Heglum.

– Dette kommer pasientene til gode. Vi ønsker å skape en pasientorientert kultur, og det innebærer blant annet å være der pasienten er.

Andre innovasjonsprosjekter fra Helse Nord-Trøndelag:

Vil kartlegge trender hos pasientene (HTML)Styrker pasientsikkerheten med nye akuttsekker (HTML)Vil sikre pasienter riktig kosthold (HTML)På hjul med røntgentjenesten (HTML)Vil øke pasientsikkerheten med ny håndbok (HTML)Leder an i kampen mot blodforgiftning (HTML)