Ny frist høring felles klinikk for bildediagnostikk i Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital har av sine eiere fått i oppdrag å utrede mulighetene for å etablere en felles klinikk for bildediagnostikk i Trøndelag. Prosjektet har utarbeidet en rapport som nå legges ut på offentlig høring. Ny frist for å avgi høringssvar er satt til 3. september 2018.

Helse Midt-Norge har i sitt oppdragsdokument for 2018 gitt sykehusdriverne i oppdrag å etablere en felles klinikk for Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger og St. Olavs hospital.

​Bildediagnostikk som fagområde utgjør et sentralt element innen diagnostikk og behandling i våre sykehus. Undersøkelsene som gjøres er en viktig del av den kliniske vurderingen ved å stille en diagnose, følge sykdomsforløpet og vurdere behandlingseffekter.

Helse Midt-Norge RHF har et ansvar for at befolkningen i regionen får gode og likeverdige spesialisthelsetjenester. Krav til reduksjon i ventetider generelt og til raskere kreftutredning spesielt stiller skjerpede krav til hvordan helseforetakene utnytter den samlede kapasiteten innenfor bildediagnostikk i regionen.

Utredning

Ut i fra ovennevnte forhold med økende kompetansekrav og ressursbehov innenfor bildediagnostikk er det utarbeidet en «Regional plan for bildediagnostikk» (2015). Denne planen er fulgt opp gjennom prosjektet «Regionalt samarbeid bildediagnostikk» (2016) og «Regionalt fagledernettverk».

I oppdragsdokumentet for 2017 definerte Helse Midt-Norge at Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital skal etablere et vaktsamarbeid innen radiologi for bedre å kunne utnytte de samlede radiologiressursene. På grunnlag av dette ble det høsten 2017 etablert et prosjekt «Samarbeid bildediagnostikk St. Olav hospital og Helse Nord-Trøndelag».

Videre har Helse Midt-Norge i oppdragsdokumentet for 2018 presisert at «Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital  skal i løpet av 2018 etablere en felles klinikk for bildediagnostikk med én klinikksjef som rapporterer til direktørene i begge helseforetakene».

Delta i høring

Med bakgrunn i oppdraget har prosjektet og styringsgruppen utarbeidet et høringsdokument som nå legges ut til offentlig høring. Alle ansatte i helseforetakene, brukerutvalgene, brukerorganisasjoner, kommuner og andre som mener de kan bli berørt av en mulig omorganisering av bildediagnostikken i Trøndelag - inviteres til å delta.

I høringsbrevet bes det spesielt at de som deltar besvarer minst disse tre spørsmålene:

  1. Fordeler/gevinster og ulemper/risikoer ved de beskrevne alternativene. Er det noen fordeler/gevinster og ulemper/risikoer som ikke er adressert?
  2. Er det noen andre relevante momenter som ikke er belyst tilstrekkelig i utredningen?
  3. Hvilket alternativ anser høringsinstansen som den beste fremtidige løsningen?

Helse Nord-Trøndelag foretrekker mottak av høringsinnspill digitalt og ber om at høringssvar sendes til innspill@hnt.no

Frist for å delta i høringen var satt til mandag 27. august 2018, men er nå utvidet til 3. september 2018. 

Helse Nord-Trøndelag og St. Olav hospitals høringsbrev

Utredningsrapporten - høringsgrunnlaget

Mottatte høringspinnspill - Felles klinikk for bildediagnostikk

Uttalelse til høringsutkast, Tormod Gilberg (HNT).pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Uttalelse til høringsutkast, Tormod Gilberg (HNT).pdfUttalelse til høringsutkast, Tormod Gilberg (HNT).pdfpdf282113
Høringssvar, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO Trøndelag).pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringssvar, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO Trøndelag).pdfHøringssvar, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO Trøndelag).pdfpdf191138
Høringsutallelse, verneombudet og hovedverneombudet Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsutallelse, verneombudet og hovedverneombudet Sykehuset Namsos.pdfHøringsutallelse, verneombudet og hovedverneombudet Sykehuset Namsos.pdfpdf184970
Høringsuttalelse, Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag.pdfHøringsuttalelse, Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag.pdfpdf18495
Høringsuttalelse, Klinikk for kirurgi, Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Klinikk for kirurgi, Helse Nord-Trøndelag.pdfHøringsuttalelse, Klinikk for kirurgi, Helse Nord-Trøndelag.pdfpdf264172
Høringsuttalelse, radiografene Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, radiografene Sykehuset Namsos.pdfHøringsuttalelse, radiografene Sykehuset Namsos.pdfpdf91285
Innspill utredningsrapporten, FTV og HTV Den norske legeforening.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Innspill utredningsrapporten, FTV og HTV Den norske legeforening.pdfInnspill utredningsrapporten, FTV og HTV Den norske legeforening.pdfpdf311879
Høringsuttalelse, Namdal regionråd.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Namdal regionråd.pdfHøringsuttalelse, Namdal regionråd.pdfpdf568849
Høringsuttalelse, Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger.pdfHøringsuttalelse, Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger.pdfpdf544786
Høringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (uttalelse).pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (uttalelse).pdfHøringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (uttalelse).pdfpdf419251
Høringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (vedlegg).pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (vedlegg).pdfHøringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (vedlegg).pdfpdf1269898
Høringsuttalelse, Fagforbundet.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Fagforbundet.pdfHøringsuttalelse, Fagforbundet.pdfpdf90008
Høringsuttalelse, Nevrologisk avdeling Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Nevrologisk avdeling Helse Nord-Trøndelag.pdfHøringsuttalelse, Nevrologisk avdeling Helse Nord-Trøndelag.pdfpdf177416
Høringsuttalelse, Norsk Radiografforbund og NITO Helse Møre og Romsdal HF.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Norsk Radiografforbund og NITO Helse Møre og Romsdal HF.pdfHøringsuttalelse, Norsk Radiografforbund og NITO Helse Møre og Romsdal HF.pdfpdf350738
Høringsuttalelse, Radiologisk avdeling Molde og Kristiansund.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Radiologisk avdeling Molde og Kristiansund.pdfHøringsuttalelse, Radiologisk avdeling Molde og Kristiansund.pdfpdf644725
Høringsuttalelse, Sigrid Slungaard, Pensjonert radiolog ved Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Sigrid Slungaard, Pensjonert radiolog ved Sykehuset Namsos.pdfHøringsuttalelse, Sigrid Slungaard, Pensjonert radiolog ved Sykehuset Namsos.pdfpdf180440
Høringsuttalelse, Slagavdelingen, Nevrologisk poliklinikk, Sykehuset Levanger.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Slagavdelingen, Nevrologisk poliklinikk, Sykehuset Levanger.pdfHøringsuttalelse, Slagavdelingen, Nevrologisk poliklinikk, Sykehuset Levanger.pdfpdf279628
Høringsuttalelse, Mari Gårseth, Medisinsk fysiker og strålevernkoordinator, Sykehuset Levanger.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Mari Gårseth, Medisinsk fysiker og strålevernkoordinator, Sykehuset Levanger.pdfHøringsuttalelse, Mari Gårseth, Medisinsk fysiker og strålevernkoordinator, Sykehuset Levanger.pdfpdf289054
Høringsuttalelse, Delta i Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Delta i Helse Nord-Trøndelag.pdfHøringsuttalelse, Delta i Helse Nord-Trøndelag.pdfpdf154631
Høringsuttalelse, Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.pdfHøringsuttalelse, Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.pdfpdf189731