Vil kartlegge trender hos pasientene

Gjennom et nytt innovasjonsprosjekt ønsker spesialist i nevrologisk fysioterapi, Kathrine Engen, å kartlegge trender og behov hos rehabiliteringspasientene på sykehuset. Det kan tjene både behandling og fagutvikling på sikt.

Fysioterapeut Kathrine Engen står i foajeen ved avdelingen sin og smiler til kamera. Foto
Spesialist i nevrologisk fysioterapi, Kathrine Engen, ser flere gevinster ved det nye innovasjonsprosjektet. Foto: HNT

​Når en pasient blir lagt inn ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Sykehuset Levanger, blir det gjort en funksjonskartlegging med et skjema som kalles Functional Independence Measure (FIM).

Dette er et kartleggingsverktøy som benyttes innen rehabilitering, og gir en indikasjon på hvor mye bistand en pasient trenger til utførelse av både motoriske og kognitive oppgaver.

Denne informasjonen kan helsepersonell benytte til å la pasientene få bruke egne ressurser og samtidig tilrettelegge for best mulig hjelp for den enkelte.

– Skjemaet hjelper oss med å bruke ressursene våre riktig. Det ble først tatt i bruk for hjerneslag-pasienter ved avdelingen i 2008, men har siden blitt benyttet ved de aller fleste innleggelsene på avdelingen, sier Kathrine Engen, spesialist i nevrologisk fysioterapi ved Helse Nord-Trøndelag.

– På denne måten kan vi komme raskt i gang med rehabiliteringen, og sette inn ressurser der hvor pasienten får mest nytte av dem.

Samler data i nytt innovasjonsprosjekt

Gjennom et nytt innovasjonsprosjekt ønsker Engen nå å dra enda mer nytte ut av kartleggingen på avdelingen. Det vil hun gjøre ved å utarbeide en systematisk oversikt over det samlede behovet og utviklingen hos avdelingens rehabiliteringspasienter.

– Pasientene får en skår fra det nevnte FIM-skjemaet ved innkomst og utreise. Denne skåren gjør at vi ikke bare får oversikt over pasientenes behov og funksjonsnivå alene, men også hvordan disse behovene utvikler og endrer seg under behandlingen, sier Engen, og fortsetter:

– Det vi skal gjøre i dette prosjektet, er å hente ut konkrete tall og fakta fra disse skjemaene. Så kan disse på sikt brukes til blant annet å se hvilke pasientgrupper vi har, bistandsbehovene deres, funksjonsendringer ved utreise, og hvordan trendene endres over tid. Dette kan gi oss mer kunnskap om funksjonsnivået hos pasientene som får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Brukes internasjonalt

Engen sier FIM-skjemaene er velkjente internasjonalt, og benyttes mye i blant annet Sverige og USA. Under innovasjonsprosjektet vil hun gå gjennom alle skjemaene som er fylt ut ved avdelingen siden 2017. Målet er å kunne hente ut disse dataene hvert år fremover.

– Å benytte seg av FIM-skjemaene under pasientbehandling er veldig vanlig i helsetjenesten, også i andre land. Men å utarbeide en oversikt over dataene på systemnivå er nytt i rehabiliteringsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten, sier Engen.

– Tallene vi henter ut fra skjemaene kan bli viktige hjelpemidler ikke bare for vår egen fagutvikling og organisering, men også for pasientene ved utreise til kommunehelsetjenesten eller annen bistandstjeneste. Informasjonen kan også være nyttig for pasient og pårørende som har behov for spesialisert rehabilitering i sykehuset.