HELSENORGE

Disse fikk interne forskningsmidler fra HNT

For å stimulere til økt forskningsaktivitet og vitenskapelige publiseringer lyser Helse Nord-Trøndelag årlig ut interne forskningsmidler. Dette er prosjektene som er tildelt midler for 2020.

Fem HNT-forskere er satt sammen i en fotomontasje. Foto

Blant forskerne som fikk midler: Øverst: Overlege Håvard Dalen (t.v.) og seksjonsleder Arne Okkenhaug. Nederst: Psykologspesialist Ingunn Bosnes (t.v.), overlege Odd Erik Elden og operasjonssykepleier Monica Schwartz. Foto: HNT

Basert på foregående års forskningsaktivitet, nærmere bestemt vitenskapelige publiseringer og avlagte doktorgrader, tildeles Helse Nord-Trøndelag årlig en ekstern sum penger.

Disse pengene skal brukes til forskningsaktivitet, som vil si at Helse Nord-Trøndelag fordeler pengene videre til egne forskere gjennom en søknadsprosess.

– Midlene skal stimulere til økt forskningsaktivitet og vitenskapelige publiseringer i Helse Nord-Trøndelag, sier forskningssjef Bodil Landstad, som forteller at det i år ble tildelt helseforetaket om lag tre millioner kroner.

Utlysningspotten kan i år økes med ytterligere 472 377 kroner, på grunn av en testamentarisk gave til Sykehuset Levanger fra avdøde Ole Skalmerås.

Disse pengene er øremerket forskning, og prosjekter som omhandler barn og unge innen både psykiatri og somatikk.

– Merker økt entusiasme

Forskningssjefen sier det i år, som tidligere år, var mange sterke kandidater som søkte om støtte til prosjektene sine.

– Både omfanget av søknader og kvaliteten på søknadene har økt betydelig senere år, og i Helse Nord-Trøndelag må vi jobbe for å øke utlysningspotten. Jeg merker også en økt entusiasme i de kliniske miljøene for å legge til rette for forskning, sier Landstad.

Forskerne i helseforetaket kan søke om midler i tre ulike kategorier.

Den første kalles «såkornmidler», og benyttes til praktisk arbeid. Eksempler på dette er å skrive forskningsprotokoller og å lage prosjektskisser.

– Det er viktig å videreutvikle gode ideer til forskning, og utarbeide en god prosjektprotokoll. Dette er en forutsetning for å senere kunne søke om eksterne midler, sier Landstad.

Den andre kategorien er midler til oppstart eller avslutning av forskningsprosjekter.

– Erfaringsmessig kan oppstart og avslutning av prosjekter være problematiske med hensyn til finansiering. Forskere som får penger i denne sammenhengen skal bruke dem til å ferdigstille vitenskapelige artikler, starte eller avslutte doktorgradsløp, eller skrive mastergradsoppgave.

Den tredje og siste kategorien er driftsmidler, som er øremerket forskere som deltar i større, eksterne prosjekter.

– Dette er midler som skal brukes av våre forskere til å øke samarbeidet med universiteter og andre eksterne forskningsaktører. Dette er viktig for å bygge sterke forskningsmiljøer, sier Landstad, som også sitter i tildelingsutvalget for forskningsmidlene.

Her er listen over forskerne og prosjektene som ble tildelt interne forskningsmidler for 2020:


Såkornmidler:

 • Rosalie Broekhof. Overlege, Psykiatrisk avdeling
  Tittel på prosjekt: «The differential effects of adverse childhood experiences on interpersonal and socio-economic functioning in adult life»
 • Anna Hjorth-Hansen. Lege i spesialisering, Medisinsk avdeling
  Tittel på prosjekt: «The use of pocket-sized imaging devices for improved diagnostics at remote locations»
 • Heidi Linn Sandsæter. Jordmor, Gyn/Fødeavdelingen
  Tittel på prosjekt: «Hva veier tyngst? En studie om belastende oppveksterfaringer blant gravide med fedme og deres møte med helsetjenesten»
 • Alexander Aalberg. Lege i spesialisering, Barneavdelingen
  Tittel på prosjekt: «Bruk av lommeultralyd hos nyfødte og småbarn»

Oppstart eller avslutning av prosjekter:

 • Odd Erik Elden. Klinikkoverlege, Klinikk for prehospitale tjenester
  Tittel på prosjekt: «Samfunnsparamedisin i spredtbygde områder»
 • Øystein Høydahl. Overlege, Kirurgisk avdeling
  Tittel på prosjekt: «Kreft i tykk- og endetarm hos eldre paseinter ved Sykehuset Levanger i perioden 1980 – 2016»
 • Melliane Muteba Olsen. Forskningssykepleier, Forskningsavdelingen
  Tittel på prosjekt: «Antibiotikabruk og antibiotikaresistens ved Sykehuset Levanger: Har antibiotikabruk endret seg etter tilsyn fra Statens Helsetilsyn?»
 • Arne Okkenhaug. Seksjonsleder, Psykiatrisk avdeling
  Tittel på prosjekt: «Global Trigger Tool for psykisk helsevern og rus»
 • Monica Schwartz. Operasjonssykepleier, Avdeling for akuttmedisin
  Tittel på prosjekt: «Patient with chronic wounds - validation of international questeionnaires in assesing health related quality of life»
 • Ida Aarmo. Spesialfysioterapeut, Avdeling for spiseforstyrrelser
  Tittel på prosjekt: «Tvangspreget trening hos personer med spiseforstyrrelse»
 • Brit Thorsen. Spesialsykepleier, Avdeling for sengeposter og dagbehandling
  Tittel på prosjekt: «Gastrointestinale symptomer etter vektreduserende kirurgi - gastrisk bypass og sleeve gastrektomi. En tverrsnittstudie»
 • Ingunn Bosnes. Psykologspesialist, Psykiatrisk avdeling
  Tittel på prosjekt: «Successful aging. A prosepctive study based on the Nord-Trøndelag Health Survey (HUNT)»
 • Øyvind Ervik (Hanne Sorger). Overlege, Medisinsk avdeling
  Tittel på prosjekt: «Morgendagens ultralyd i påvisning av mediastinal lymfeknutespredning ved lungekreft»
 • Inger Lise Rasmussen. Klinisk pedagog, BUP
  Tittel på prosjekt: «Self-esteem in a transitional phase, in adolescents and young adult with ADHD»
 • Kristin Åkerøy. Overlege, Anestesiologi
  Tittel på prosjekt: «Namsos Anasthesia Children Outcome Study (Negativ adferd hos barn etter narkose)»
 • Heidi Linn Sandsæter. Jordmor, Gyn/Fødeavdelingen
  Tittel på prosjekt: «Hva veier tyngst? En studie om belastende oppveksterfaringer blant gravide med fedme og deres møte med helsetjenesten»

Driftsmidler for deltakelse i eksterne prosjekter:

 • Siri Weider. Psykologspesialist, Klinikk for psykisk helsevern og rus
  Tittel på prosjekt: «Transdiagnostic cognitive remediation therapy for patients with eating disorders: a randomized controlled trial»
 • Håvard Dalen. Overlege, Medisinsk avdeling
  Tittel på prosjekt: «TRUST - Technology Revising Ultrasound Solutions for Tomorrow»
 • Hallvard Græslie (Siren Nymo). Seksjonsleder, Kirurgisk avdeling
  Tittel på prosjekt: «BAROBS - En oppfølgingsstudie av personer operert med gastrisk bypass for sykelig overvekt i Helse Midt-Norge i perioden 2003 – 2009»
 • Siren Nymo. Klinisk ernæringsfysiolog, Kirurgisk avdeling
  Tittel på prosjekt: «Undersøkelse om ketogen diett har effekt på lipødem»
 • Torbjørn Graven. Overlege, Medisinsk avdeling
  Tittel på prosjekt: «Coronary CT angiography in non ST-elevation myocardial infarction (NSTEM) - a way to reduce unneccessary invasive investigations»

Totalt utdelt: 3 486 000 kroner