Får ettertraktede innovasjonsmidler til utvikling av helsehjelp

Helse Nord-Trøndelag skal sammen med Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal finne nye måter å følge opp pasientene sine på.

En kvinne ligger i en sykehus-seng med en Ipad. Foto

Av de syv prosjektene som kom gjennom nåløyet er medisinsk avstandsoppfølging det eneste prosjektet som representerer helsetjenesten. Foto: colourbox.com

I hard konkurranse med andre innovasjonsprosjekter i Norge er St. Olavs hospital sammen med Helse Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal tildelt midler fra StimuLab.

Stimulab har som mål å bidra til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv, og støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenker nytt for å levere bedre tjenester til brukerne.

Pengene som nå er tildelt helseforetakene i Midt-Norge skal brukes til å se på hvordan medisinsk avstandsoppfølging kan endre måten pasienter følges opp på.

– Det er en felles satsing på innovasjon, og vi ønsker å være den mest innovative og aktive regionen knyttet til avstandsoppfølging i Norge. Midlene som prosjektet nå har fått vil være med på å styrke denne satsingen, sier fagdirektør Runa Heimstad ved St. Olavs hospital.

Dette sier Medisinsk fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, Paul Georg Skogen, seg enig i.

– Vi vil alle bidra til å ta i bruk nye løsninger som forenkler hverdagen vår. Det gjør det bedre å være både pasient og helsepersonell, sier Skogen.

Portrettbilde av Paul Georg Skogen. Foto

Paul Georg Skogen. Foto: HNT

– Gjennom prosjektet håper vi å bidra til at pasienten kan møte helsetjenesten på en ny måte, mer på egne premisser og med mer tid til det viktigste – tid til livet utenom legekontoret!

31 prosjekter søkte om midler

Det er Difi og DOGA som står for utvelgelsen av hvilke prosjekter som får midler. Dette innebærer både økonomisk støtte og faglig veiledning.

I 2019 var det 31 prosjekter som søkte om støtte, men kun syv prosjekter fikk altså tildelt midlene på til sammen 18,8 millioner kroner.

Skogen sier Helse Nord-Trøndelag vil bruke prosjektet til å finne gode måter å bruke ny teknologi på i hverdagen.

– Helsepersonell trenger trening, opplæring og hjelp til å se muligheter og praktisk tilrettelegging i tett samarbeid med pasientene. Kanskje finner vi gode måter å samhandle på mellom sykehusene, fastlegekontorene, sykehjemmene og hjemmesykepleien.

– Vi vil gjøre det enkelt å bruke disse hjelpemidlene i dagliglivet gjennom å få det til å virke for den enkelte.

Han sier videre at det regionale prosjektet også gir en etterlengtet mulighet for Helse Nord-Trøndelag til å knytte tettere samarbeid med de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge.

– Ved at hele regionen er sammen om dette prosjektet får vi øvd oss på samhandling og samarbeid inn mot et enda tettere samarbeid i Helseplattformen når den kommer.

Bakgrunn i demografiske utfordringer

Forsker ved St. Olavs hospital, Jarl Reitan, sier årsaken til at det satses på avstandsoppfølging i prosjektet er de demografiske utfordringene regionen nå står overfor.

– Det skaper et behov for flere senger og konsultasjoner i fremtiden. Hensikten med prosjektet er å utvikle helsehjelp på nye måter for å forhindre en slik utvikling, sier Reitan.

Han ønsker at prosjektet skal gi en bedre mulighet for mennesker til selv å mestre eget liv og egen helse, samt en bedre ressursbruk i tjenestene.

– Medisinsk avstandsbehandling, gjennom ulike teknologiske muligheter, gir en mer fleksibel og tilpasset helsetjeneste, avslutter Reitan.

Av de syv prosjektene som kom gjennom nåløyet er medisinsk avstandsoppfølging det eneste prosjektet som representerer helsetjenesten.

Her kan du lese om alle innovasjonsprosjektene som fikk midler