Innleggelse av pasienter med akutte nevrologiske tilstander

Det er fra 1. januar 2019 etablert døgnvakt ved nevrologisk sengepost i Helse Nord-Trøndelag. Dette gir styrket kompetanse ved behandling av voksne pasienter med akutte nevrologiske tilstander som hoveddiagnose.
Nevrologisk sengepost med nevrolog i døgnvakt er lokalisert ved Sykehuset Namsos. På Sykehuset Levanger behandles som før pasienter med akutte nevrologiske tilstander på medisinsk avdeling, med tilgang til nevrolog på dagtid og vakttelefon til vakthavende nevrolog ved Sykehuset Namsos døgnkontinuerlig, og mulighet for overflytting ved behov.

Slagpasienter med klinikk på akutt transitorisk ischemisk attakk (TIA) eller akutt hjerneinfarkt/- blødning skal som tidligere legges inn på Slagenhet ved medisinsk avdeling på nærmeste sykehus.

Ved behov for innleggelse av pasient med mistenkt akutt nevrologisk tilstand, skal vakthavende nevrolog involveres tidlig. Faglige vurderinger av problemstilling og hastegrad opp mot antatt reisetid vektlegges i beslutningen om hvor pasienten skal legges inn primært. Nevrologiske pasienter som trenger akutt innleggelse, skal som hovedregel utredes og behandles på nevrologisk avdeling i Namsos med tilgang til nevrologisk vakt.

Vakttelefon nevrolog HNT:

909 64 950