Milliondryss til norsk-svensk innovasjonssamarbeid

Gjennom EU-prosjektet VälTel har Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen samarbeidet for å finne fremtidens helseløsninger. Nå skal prosjektet utvikles videre, med millionstøtte fra EU.

Hilde Kjeldstad Berg, Bodil Landstad og Therese Troset Engan står sammen og snakker. Foto

Innovasjonsrådgiver Hilde Kjeldstad Berg, forskningssjef Bodil Landstad og utviklingsleder Therese Troset Engan, alle fra Helse Nord-Trøndelag, vil stå i spissen for prosjektet på norsk side. Prosjektet vil blant annet bygge videre på arbeidet fra Innovasjonsklinikken, som ble lansert av helseforetaket i 2018. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Dette er en stor dag for Helse Nord-Trøndelag. Ikke bare for de ansatte, men også pasientene. Med denne tildelingen fortsetter vi det gode samarbeidet med svenskene, og arbeidet med å finne de beste løsningene for fremtidens helsevesen.

Det sier en svært fornøyd forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad.

Milliondryss fra EU

Grunnen til jubelen er en tildeling av midler fra Interreg. Dette er et EU-program som gjennom regionale samarbeid jobber for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene.

Pengene skal gå til å videreutvikle VälTel-samarbeidet. En satsing på forsking, innovasjon og utvikling som med støtte fra Interreg allerede har foregått i fire år.

– Prosjektet har som mål å utvikle nye velferdsløsninger og støttesystemer for fremtidens helsetjeneste, og involverer både teknologiutviklere, leverandører og offentlige helse- og omsorgstjenesteytere i regionen, sier Landstad.

Videreutviklingen av prosjektet har fått navnet VälTel 2.0, og har inkludert EU-midler og medfinansiering fra samarbeidspartnere en totalramme på om lag 19 millioner kroner.

Fra svensk side går Östersunds kommun inn som ny prosjekteier for Region Jämtland Härjedalen. Regionen tilsvarer den norske fylkeskommunen, som Östersunds kommun blant annet er del av.

Forskningssjef Landstad sier Helse Nord-Trøndelag og Östersunds kommun allerede har et tett samarbeid, og deler mange av de samme utfordringene.

– Vi har begge innbyggermasser som er spredt over store geografiske områder, men som likevel skal tilbys likt behandlingstilbud både i dag og i fremtiden.

– Med en økende levealder, økende antall eldre og en forventet økning av kroniske sykdommer er vi nødt til å finne nye og mer effektive måter å behandle pasientene våre på, sier Landstad, som trekker frem prosjektet «Mobilt røntgen i Namdalen» som et konkret resultat fra VälTel-samarbeidet.

Les mer om mobilt røntgen i Namdalen

Bygger videre på resultatene

VälTel 2.0 har tre overhengende fokusområder for virksomhetene i de to regionene:

  • Å skape digital modenhet
  • Å skape en tydelig prosess for hvordan en går fra idé til implementering, og samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet.
  • Å skape en testarena for forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med helsenæringen på begge sider av grensen, samt etablere en forsknings- og innovasjonspost

Utviklingsleder og innovasjonsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag, Therese Troset Engan og Hilde Kjeldstad Berg, vil sammen med Landstad stå i spissen for prosjektet på norsk side.

Troset Engan sier tilrettelegging for innovasjon, digitalisering og testing i offentlig sektor er vitalt for å lykkes med å skape en konkurransedyktig helsenæring.

– Offentlig sektor må bli dyktige til å teste ut og tilegne seg ny kunnskap. Det tar tid å utvikle en slik kultur, og dette prosjektet vil bidra til å bygge en grunnmur for en slik utvikling, sier hun, og legger til at arbeidet likevel er styrket gjennom Helse Nord-Trøndelags lansering av Innovasjonsklinikken i 2018.

Dette er en arena for utvikling, forskning og innovasjon nord i Trøndelag, i samarbeid med lokalt næringsliv og kommuner.

– Gjennom innovasjonsklinikken er helseforetaket allerede er i gang med å etablere en testarena for næringslivet, sier Kjeldstad Berg, og henviser til innovasjonsprosjektet Fremtidens pasientrom.

– Med tanke på den økonomiske situasjonen helseforetaket er i er ekstern finansiering sentralt for å kunne videreutvikle konseptet, og videreføre det gode arbeidet som allerede er gjort i prosjektet.

Hun presiserer også at å samarbeide på tvers av forvaltningsnivå vil legge et godt grunnlag for å ta ut potensialet i Helseplattformen når det gjelder sømløse helsetjenester og bedre samhandling langs hele pasientforløpet.

Flere samarbeidspartnere på plass

For at VälTel 2.0 skal bidra til videre resultater har flere nye samarbeidspartnere blitt med på laget.

– Dette er partnere helseforetaket har gode og etablerte relasjoner til, sier Troset Engan, som forteller at offentlige samarbeidspartnere vil være Steinkjer kommune, Namsos kommune, Levanger kommune og Værnesregionen.

– I tillegg vil prosjektet trekke inn flere teknologibedrifter, både store og små, samt flere andre helseforetak som St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal og Sunnaas sykehus

Universitetet i Oslo vil også inngå i samarbeidet.

Flere nyheter fra Helse Nord-Trøndelag:

Fire HNT-forskere fikk midler fra Samarbeidsorganet

Disse fikk interne forskningsmidler fra HNT

Samlet innovasjonskraften i Namsos