Ny høring om felles bildediagnostikk i Trøndelag

Helse Midt-Norge har gitt i oppdrag å etablere felles organisering og drift av bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF. Bedre utnyttelse av de samlede ressursene er målet. En ny prosjektrapport legges nå ut på offentlig høring.

Brukere, samarbeidspartnere (kommuner m.fl.) og ansatte inviteres til å delta i høringen.

​Det ble også gjennomført en høring høsten 2018. I etterkant av denne prosessen og styrebehandling i de to HF-styrene før nyttår - ble ei ny prosjektgruppe oppnevnt i februar 2019. Deres oppgave er å utrede tre alternative organisasjonsmodeller for en ny felles klinikk for bildediagnostikk.

Prosjektgruppen har en foreløpig rapport som nå legges ut på høring.

De tre ulike organisasjonsmodellene prosjektgruppen har fått i oppdrag å utrede, er:

  1. En felles klinikksjef for bildediagnostikk på tvers av de to helseforetakene
  2. Et eget foretak for bildediagnostikk eid av de to HF-ene
  3. En virksomhetsoverdragelse av bildediagnostikk fra ett til det andre samarbeidende helseforetaket

De tre alternativene skal vurderes ut fra fordeler og ulemper, samt mulig gevinstrealisering ut fra: pasientsikkerhet, kvalitet, kompetanse, rekruttering og økonomi.

På denne siden finner du utkast til en prosjektrapport med beskrivelse av de mulige alternativene til felles organisering, samt en gjennomgang av mulige fordeler og ulemper ved de tre organisasjonsmodellene.

Vi inviterer nå til en høring av denne. Vi ønsker innspill til prosjektrapporten for videre bearbeiding før denne gjøres ferdig. Prosjektrapporten vil danne grunnlag for en felles styresak i St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF i juni 2019.

Høringsfrist er 5. mai 2019.

Høringssvar sendes på e-post til innspill@hnt.no

Høringsbrev.pdf

Prosjektrapport samarbeid innen bildediagnostikk Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital.pdf

Vedlegg til prosjektrapport samarbeid innen bildediagnostikk Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital.pdf

Høringssvar