Økt brukermedvirkning i helseforskning

Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018.

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF overrekker rapporten til statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Foto

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF overrekker rapporten til statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

I 2018 gikk 68 prosent av prosjektene som finansieres av de regionale helseforetakene til prosjekter hvor brukerne deltar. Det er en tredobling fra 20 prosent brukerdeltagelse i 2014.

Rapporten presenterer 18 aktuelle forskningsprosjekter fra spesialisthelsetjenesten i Norge, samme med nøkkeltall for forskning i spesialisthelsetjenesten.

Demokratisering av forskningen

Formålet med brukermedvirkning er å bedre forskningens kvalitet og relevans. Brukermedvirkning innebærer en demokratisering av helseforskningen, og kan bidra til at brukernes perspektiv, behov og erfaringer blir reflektert i forskningen.

Brukermedvirkning i forskning skal gi merverdi for forskningen gjennom involvering av brukere i forskningsarbeidet, som rådgivere og samarbeidspartnere.

Brukere kan delta i workshops, referansegrupper, forskningsnettverk eller direkte i forskningsgrupper.

Brukermedvirkning i forskningsprosjekter kan foregå i alle hovedfasene av et prosjekt; planlegging, gjennomføring og avslutning.

Mest til kreft

Prosjekter relatert til kreft har de siste årene fått den største andelen av forskningsmidlene som tildeles av de regionale helseforetakene.

Årets rapport presenterer flere prosjekter knyttet til ulike sider av kreftsykdommer og kreftbehandling.

Helt nye forskningsområder er også kommet til i helseforetakene. Dette illustreres med tema som maskinell læring, kunstig intelligens og persontilpasset medisin.

Viktig aktivitet

– Rapporten synliggjør for alle hvilken stor og viktig innsats som legges ned til pasientens beste. Dere flytter grenser for hva som er mulig og utarbeider viktige verktøy til bruk i pasientbehandlingen, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen, da hun mottak rapporten.

Det var administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF som overrakte den på et seminar i regi av de regionale helseforetakene på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

– Fremtidens pasientbehandling utvikles kontinuerlig gjennom økt kunnskap. Derfor har vi ønsket oss enda mer klinisk forskning, mer forskning på hvordan tjenestene kan utvikle seg og større brukermedvirkning for å treffe enda bedre med problemstillingene. Vi ønsker også større tilgang til resultatene for å sikre at vi er i kontinuerlig læring, sa Erlandsen.

Stor spennvidde

– Rapporten viser at forskningen er like mangfoldig som behandlingstilbudet, sa administrerende direktør Lars Vorland da han overleverte rapporten.

– Tematisk er spennvidden stor; fra fødsel til kreftbehandling ved livets slutt. Det legges også vekt på innovative løsninger, både ved tjenesteinnovasjon, hvordan vi bruker ny teknologi og utvikling av nye produkter. Pasienten og pårørende settes i sentrum i flere prosjekter. Respekt for pasientens autonomi er viktig, så vel i behandlingssituasjonen som i forskningsvirksomheten.

– Brukermedvirkning kommer tydelig frem i flere av prosjektene, sa Vorland.

– Forskningen blir med brukernes bidrag enda mer aktuell og nyttig for pasienter, pårørende – og for samfunnet.

Aktuelle nøkkeltall om forskning

Rapporten omfatter også nasjonale nøkkeltall for forskningsproduksjon, forskning på fagområder, internasjonal finansiering og samarbeid med næringsliv og typer forskning, brukermedvirkning, forskningsetikk, publiserende forskere og innovasjon.

Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten 2018 (PDF)