Styrker samarbeidet med kommunene

Gjennom «Visitas» besøker parter som samhandler hverandre for å se hvordan den andre parten jobber. Det har lagt grunnlaget for bedre samhandling mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten.

 

​– Visitas er en metode for forbedringsarbeid som innebærer at parter som samhandler i hverdagen drar på besøk til hverandre for å se på hvordan den andre parten gjør ting, sier rådgiver ved Medisinsk avdeling på Sykehuset Namsos, Grethe Venæs Kveli.

– Målet med dette er å skape gjensidig læring.

Sammen med rådgiver ved Medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger, Åse Mette Haldorsen, har de to nylig jobbet sammen med kommunene Namsos, Verdal og Stjørdal for å prøve ut metoden.

– Vi fikk en henvendelse fra disse kommunene om bli med på dette, og vi på sykehuset er jo interessert i å ha et godt samarbeid med kommunene, sier Haldorsen.

– Denne gangen var temaet for arbeidet å forbedre pasienters og pårørendes opplevelse både ved innleggelse og utskriving fra sykehuset.

– Her ville vi se på hvordan sykehuset nyttiggjør seg av den informasjonen som følger pasienten ved innleggelse.

Intervjuet ansatte og pasienter i kommunen

De tre kommune jobbet med den samme problemstillingen som Haldorsen og Venæs Kveli, men ønsket på sin side å se på hvorden pasientene opplevde det å komme tilbake til kommunen etter å ha blitt utskrevet fra sykehus.

– Vi dro derfor fysisk på besøk til hverandre, og intervjuet ansatte som jobber nært pasientene i kommunene og på sykehusene, sier Haldorsen.

– For å finne ut hvilke opplevelser pasienter og pårørende har, snakket vi også direkte med dem om dette.

Blant funnene fra arbeidet var at både helseforetaket og kommunene må jobbe mer med kvaliteten på den informasjonen som sendes til hverandre.

– Samtidig må vi være tydeligere på hvilken type informasjon vi trenger for å gi pasienten en god oppfølging, enten vi jobber i sykehus eller kommune, sier Venæs Kveli.

(Saken fortsetter under bildet)

Åse Mette Haldorsen sitter ved en kontorpult. På dataskjermen er Brethe Venæs Kveli med. Foto

Bruk av Skype har vært ett av verktøyene for å holde kommunikasjonen jevnlig for prosjektgruppen. Her snakker Åse Mette Haldorsen (t.h.) med Grethe Venæs Kveli som sitter ved Sykehuset Namsos. Foto: HNT

Har gitt nye perspektiver

Haldorsen sier de gjennom prosjektet også har fått et bedre innblikk i hverdagssamhandlingen mellom partene.

– Det at vi har intervjuet ansatte som er tett på pasientene i hverdagen har gitt oss et perspektiv vi ellers ikke ville fått.

– Spesielt angående de multisyke pasientene så vi et behov for en tettere kontakt enn det den digitale samhandlingen klarer å dekke, sier hun, og forteller at det derfor må jobbes videre med å finne ut hvilke samhandlingsrom som kan benyttes for å klare dette.

– Her er det viktig at de som jobber tett på pasientene får treffes og utveksle erfaringer. Vi må bli kjent med hverandres hverdag, slik at vi kan etablere bedre overganger for pasientene.

Dette sier Venæs Kveli seg enig i, og presiserer at det først er når en er kjent med den andre partens behov at man kan se hva en selv kan gjøre for å skape forbedring.

– For det handler jo om å spille hverandre god.